43/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 29.02.2012

43
ZÁKON
z 13. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č.114/2004 Z. z. a zákona č. 331/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: „Tento zákon sa s výnimkou § 20, 21a a § 21b ods. 2 nevzťahuje na“.
2.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitných predpisov.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
Nariadenie Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L 74, 20.3.1992) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia jedného členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov (Ú. v. ES L 95, 9. 4. 1992) v platnom znení.“.
3.
§ 3 odsek 4 znie:
„(4)
Skúšobné komisie zriaďuje a ich členov vymenúva a odvoláva krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Komisia preskúša žiadateľa do troch mesiacov od podania žiadosti o vykonanie skúšky.“.
4.
V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie vydané príslušným orgánom podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len “členský štát„) sa považuje za rovnocenné,4aa) ak bolo vydané po 1. októbri 1999 a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa)
§10 ods.1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Finančnú spoľahlivosť možno preukázať aj otváracou súvahou zostavovanou ku dňu vzniku žiadateľa.“.
6.
V § 3a odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4c znie:
„(3)
Ak žiadateľ pri podaní žiadosti o povolenie podnikať nepreukáže finančnú spoľahlivosť spôsobom podľa odseku 2, môže ju preukázať výpisom z obchodného registra s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, spoločenskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou podľa osobitného predpisu,4c) alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo s pobočkou zahraničnej banky, alebo zmluvou o poistení s poisťovňou, alebo zmluvou o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla, na ktoré sa preukazovanie finančnej spoľahlivosti vzťahuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
§ 78 ods.1, § 94, § 110 ods.1 a § 163 Obchodného zákonníka.“.
7.
V § 4 ods.1 úvodná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4d znie:
„Dopravca4d) je povinný“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
Čl. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L74, 20.3.1992) v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia jedného členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov (Ú. v. ES L 95, 9. 4. 1992) v platnom znení.“.
8.
V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podmienky prepravy detí, telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb,“.
9.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
podmienky prepravy príručnej a cestovnej batožiny a domácich zvierat,8)“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
10.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vnútroštátna“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Medzinárodná autobusová doprava je doprava osôb, pri ktorej východisková zastávka na nastupovanie a cieľová zastávka na vystupovanie sa nachádza na území dvoch štátov. Diaľková autobusová doprava je vnútroštátna doprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku presahuje 100 km.“.
11.
V § 6 odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8a znie:
„(4)
Osobitná pravidelná autobusová doprava je preprava osôb podľa osobitného predpisu.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Čl. 2 bod 1.2. nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L74, 20.3.1992) v platnom znení.“.
12.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
13.
§ 7 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 11a znie:
㤠7
Dopravná licencia
(1)
Pravidelnú autobusovú dopravu je oprávnený vykonávať dopravca4d) na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak to vyžaduje zabezpečenie dopravnej obslužnosti podľa § 14a ods.1, dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, ktorú udeľuje obec podľa § 30 možno udeliť aj na skupinu autobusových liniek. Na skupinu autobusových liniek možno udeliť aj dopravnú licenciu, ktorú udeľuje samosprávny kraj podľa § 29b na vnútroštátnu autobusovú dopravu, ak to vyžaduje zabezpečenie dopravnej obslužnosti podľa § 14a ods.1 a ak nejde o diaľkovú autobusovú dopravu a o autobusovú linku presahujúcu územie samosprávneho kraja.
(2)
Povoliť zriadenie autobusovej linky možno, ak
a)
žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2,
b)
pravidelnú autobusovú dopravu na trase jej dopravnej cesty umožňuje stav a priepustnosť pozemných komunikácií, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
c)
na vykonávaní vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy má záujem podľa § 14a samosprávny kraj alebo v mestskej autobusovej doprave obec,
d)
žiadateľ vlastní alebo má prenajatú technickú základňu na zamýšľanú prevádzku.
(3)
V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie možno žiadateľovi uložiť tiež povinnosť
a)
vykonávať dopravu určeným druhom autobusu, ktorý nemôže byť starší ako 16 rokov,
b)
zabezpečiť vedenie spoja v nadväznosti na iný druh dopravy,
c)
používať zastávku iba na nastupovanie alebo len na vystupovanie cestujúcich,
d)
zabezpečiť prepravu zdravotne postihnutých osôb.
(4)
Dopravná licencia sa udeľuje vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na desať rokov, v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave na päť rokov, ak žiadateľ nepožiada o kratší čas. Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená. Dopravná licencia sa udelí znova, ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona.
(5)
Na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi,10) na zmenu trasy autobusovej linky a na zmenu spôsobu vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy je potrebná zmena dopravnej licencie. Na prevod autobusovej linky11) je potrebné odňatie dopravnej licencie doterajšiemu dopravcovi a udelenie dopravnej licencie inému dopravcovi. Ak ide o prevod autobusovej linky na iného dopravcu možno novému dopravcovi dopravnú licenciu udeliť len, ak
a)
sú splnené podmienky podľa odseku 2,
b)
prevezme záväzky doterajšieho dopravcu podľa § 15.
(6)
Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie pravidelnej autobusovej dopravy treba odňať dopravnú licenciu. Odňať dopravnú licenciu možno vtedy, ak
a)
dopravca prestal byť spôsobilý podnikať v cestnej doprave alebo zanikol,
b)
dopravca nie je schopný ďalej vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu z technických alebo podnikateľských dôvodov,
c)
autobusová linka sa stala vzhľadom na verejný záujem podľa § 14a ods. 2 nepotrebnou alebo dopravca do 30 dní od právoplatnosti udelenej dopravnej licencie nezačal na nej prevádzku podľa schváleného cestovného poriadku,
d)
vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy neumožňuje stav a priepustnosť ciest alebo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(7)
Dopravná licencia na medzinárodnú autobusovú dopravu medzi členskými štátmi sa udeľuje alebo odníma podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Čl. 3a, 5 až 9 nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L 74, 20.3.1992) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98 z 2. októbra 1998, ktoré stanovujú podrobné pravidlá aplikácie nariadení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 vzhľadom na dokumenty pre prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998).“.
14.
V § 8 ods.1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
zaevidovať cestujúceho, ak ide o použitie elektronického média,“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).
15.
V § 12 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Cestovným lístkom je aj aktivované elektronické médium.“.
16.
V § 13 ods. 5 prvá veta znie: „Správny orgán pri schvaľovaní cestovného poriadku, alebo jeho zmeny dbá, aby sa čo najmenej dotkli záujmov iných dopravcov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme podľa §15 a aby sa čo najlepšie uspokojili prepravné potreby verejnosti.“.
17.
V § 13 ods. 7 druhá veta znie: „Na túto zmenu sa vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 8 ods.1 písm. j).“.
18.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Dopravná obslužnosť a plán dopravnej obslužnosti
(1)
Dopravnou obslužnosťou sa rozumie vytvorenie ponuky prepravných výkonov v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojovanie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území samosprávneho kraja alebo na území obce, ktorá zodpovedá dopytu cestujúcich vzhľadom na frekvenciu, presnosť a pravidelnosť spojov, možnosť prestupu, vzdialenosť k zastávkam, bezpečnosť, výbavu a čistotu autobusov, tarifu pre jednotlivé skupiny obyvateľov, ako aj na prístup k informáciám dôležitým pre cestovanie.
(2)
Verejným záujmom na účely tohto zákona sa rozumie záujem samosprávneho kraja vo vnútroštátnej autobusovej doprave, ak nejde o diaľkovú autobusovú dopravu alebo obce v mestskej autobusovej doprave na zabezpečení dopravnej obslužnosti. V záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave zostavuje plán dopravnej obslužnosti (ďalej len “plán„), ktorý verejný záujem konkretizuje. Pri jeho zostavovaní sa berú do úvahy aj existujúca dopravná infraštruktúra, ponuka prepravných výkonov verejnej osobnej dopravy, zámery v rámci územnoplánovacej činnosti, záujmy ochrany a tvorby životného prostredia, požiadavky na bezbariérový prístup ťažko zdravotne postihnutých osôb, úroveň tarify pre jednotlivé skupiny obyvateľov, ako aj požiadavky na dopravné spojenie so susednými samosprávnymi krajmi.
(3)
V pláne sa na základe jestvujúcej alebo plánovanej štruktúry osídlenia a prognózy očakávaných prepravných prúdov stanovujú ciele a rámcové zámery na ponuku prepravných výkonov a ich financovanie, ako aj prípadné nutné investície. Rámcové zámery musia obsahovať aj všetky požiadavky potrebné na posúdenie kvality osobnej dopravy vrátane štruktúry a vývoja tarify podľa prílohy č.1.
(4)
Samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave vychádza z plánu pri udeľovaní dopravných licencií podľa § 7 ods.1 a pri schvaľovaní cestovného poriadku podľa § 13 ods. 3, pričom dbá, aby dopravná obslužnosť bola zabezpečená vzájomným prepojením verejnej pravidelnej autobusovej dopravy s verejnou osobnou dopravou na železničnej dráhe a dbá, aby sa zamedzilo vykonávaniu súbežnej verejnej osobnej dopravy.
(5)
Súbežnou verejnou osobnou dopravou je vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy, ak nejde o diaľkovú autobusovú dopravu, ktorá má s verejnou osobnou dopravu na železničnej dráhe tieto spoločné znaky:
a)
identické alebo veľmi podobné smerovanie vedenia liniek alebo spojov,
b)
porovnateľnú hustotu staníc (zastávok) a porovnateľnú dochádzkovú vzdialenosť k staniciam (zastávkam),
c)
spoj je vedený v rovnakej alebo veľmi blízkej časovej polohe.
(6)
Samosprávny kraj alebo obec pri výbere dopravcu dbá na účelné a z celospoločenského hľadiska hospodárne zabezpečenie dopravnej obslužnosti. Ak predmetom požiadavky samosprávneho kraja alebo obce je výkon vo verejnom záujme podľa odseku 2, ktorý by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnosť a samosprávny kraj alebo obec mu udeľuje výhradné právo vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu na autobusovej linke alebo na skupine autobusových liniek bez účasti iných dopravcov, samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave uzatvára s dopravcom zmluvu podľa § 15.“.
19.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Zmluva o výkone vo verejnom záujme
(1)
Zmluvou o výkone vo verejnom záujme sa dopravca zaväzuje poskytnúť samosprávnemu kraju vo vnútroštátnej autobusovej doprave, ak nejde o diaľkovú autobusovú dopravu alebo obci v mestskej autobusovej doprave výkony podľa § 14a ods. 6 a samosprávny kraj alebo obec sa zaväzuje poskytnúť mu náhradu preukázanej straty. Preukázanú stratu uhradí samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave zo svojho rozpočtu. Ak je predmetom verejného záujmu vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá presahuje územie samosprávneho kraja alebo územie obce, zmluvu o výkone vo verejnom záujme uzatvára ten samosprávny kraj alebo obec, na území ktorých sa nachádza východisková zastávka. Na uhradení preukázanej straty sa na základe vzájomnej dohody podieľa primerane každý samosprávny kraj, na území ktorého sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka.
(2)
Zmluva o výkone vo verejnom záujme sa uzatvára spravidla na obdobie platnosti dopravnej licencie, najviac však na desať rokov. Ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, zmluva sa každoročne upravuje dodatkami. Samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave uhradí dopravcovi preukázanú stratu, ak dopravca preukáže jej vznik a výšku a že ju svojím konaním nezavinil.
(3)
Zo zmluvy o výkone vo verejnom záujme vzniká dopravcovi prepravná povinnosť (§ 4 ods. 2), prevádzková povinnosť a tarifná povinnosť [§ 8 ods. 1 písm. a) a b)].
(4)
Zmluva o výkone vo verejnom záujme obsahuje najmä dopravné a prepravné výkony, predovšetkým požiadavky na kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu, prepravné výkony za regulované ceny,16) sumu za dohodnuté prepravné výkony, ktorá tržby z dôvodu regulovaných cien vyrovnáva, vrátane rozdielu medzi ďalšími ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku z tejto zmluvy a príjmami dosiahnutými dopravcom z plnenia tohto záväzku, podrobnosti o finančných vzťahoch medzi zmluvnými stranami, dodatky k zmluve a prípadné zmeny, platnosť zmluvy, ako aj sankcie za neplnenie. Na účely uzatvorenia zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme sa za preukázanú stratu považuje rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme za osobitné cestovné.
(5)
Samosprávny kraj alebo obec pri uzatváraní zmluvy o výkone vo verejnom záujme podporuje vznik integrovaného dopravného systému. Integrovaný dopravný systém sa uskutočňuje koordináciou záujmov jednotlivých obstarávateľov výkonov verejnej osobnej dopravy, uplatnením výhod jednotnej tarify, prepravných podmienok a spoločného cestovného dokladu, koordináciou ponuky prepravných výkonov dopravcov, priamou ekonomickou zodpovednosťou a závislosťou dopravcu od prepravných výkonov umožňujúcich skvalitňovanie ponuky, zabezpečením požiadaviek na verejnú osobnú dopravu. Samosprávny kraj alebo obec môže uzatvoriť zmluvu o výkone vo verejnom záujme aj s obchodnou spoločnosťou,20a) ktorá bola dopravcami a prípadne aj obstarávateľmi výkonov verejnej osobnej dopravy založená na účel vzniku integrovaného dopravného systému.
(6)
Na účely plnenia zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme je dopravca povinný evidovať a predkladať samosprávnemu kraju vo vnútroštátnej autobusovej doprave alebo obci v mestskej autobusovej doprave kvantifikovaný úbytok tržieb, ktorý vzniká z dôvodu osobitného cestovného pre vybrané skupiny obyvateľstva.“.
20.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Nepravidelná autobusová doprava je doprava, ktorá nespĺňa požiadavky pravidelnej autobusovej dopravy alebo osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy podľa § 6.“.
21.
Nadpis nad § 18 znie:
„Taxislužba“.
Súčasne sa zrušuje nadpis pod § 18.
22.
V § 18 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem zastávok pravidelnej autobusovej dopravy a zastávok na električkovej a trolejbusovej dráhe v obci.“.
23.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
(1)
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o výkone práce vodiča taxislužby na území obce.
(2)
Obec je oprávnená vymedziť časť verejnej pozemnej komunikácie ako stanovište vozidiel taxislužby a vyznačiť tento priestor dopravnou značkou. Súčasne je obec oprávnená ustanoviť všeobecne záväzným nariadením pre tieto stanovištia prevádzkový poriadok, ktorý upravuje v súlade s miestnymi podmienkami prevádzku na stanovišti taxislužby. Prevádzkový poriadok sa zverejní v mieste stanovišťa.“.
24.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Rýchlo sa kaziace potraviny sa musia prepravovať dopravnými a prepravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú osobitným technickým podmienkam uvedeným v medzinárodnej dohode.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).“.
25.
V § 20 ods. 3 druhá veta znie: „Cestnou dopravou je dovolené prepravovať iba nebezpečné veci vymedzené medzinárodnou dohodou24a) a za podmienok určených touto dohodou a týmto zákonom.“.
26.
V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri preprave výbušnín a rádioaktívnych materiálov treba dodržiavať aj ustanovenia osobitných predpisov.24b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Napríklad zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
V § 20 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Odosielateľ je povinný
a)
zabezpečiť, aby nebezpečné veci boli správne zatriedené a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou je povolená podľa medzinárodnej dohody,24a)
b)
spracovať a poskytnúť dopravcovi informáciu o prepravovaných nebezpečných veciach pred ich nakládkou a poskytnúť požadované sprievodné doklady podľa § 28 ods. 2 písm. m), ktoré musia obsahovať minimálne údaje požadované medzinárodnou dohodou,24a)
c)
spracovať a poskytnúť dopravcovi alebo vodičovi písomné pokyny pre prípad havárie alebo mimoriadnej udalosti, najneskôr pred začiatkom nakládky nebezpečných vecí,
d)
používať na prepravu nebezpečných vecí len vhodné a na tento účel schválené obaly, ktoré sú označené požadovanými nápismi, značkami a bezpečnostnými značkami podľa medzinárodnej dohody,24a)
e)
poskytnúť alebo umožniť vodičovi dopravcu dodatočne si obstarať osobitnú výbavu požadovanú písomnými pokynmi, ktoré spracoval,
f)
dbať, aby pri odovzdávaní zabalených nebezpečných vecí alebo vyprázdnených nevyčistených obalov na prepravu neboli obaly poškodené, netesné alebo zvonka znečistené obsahujúcimi nebezpečnými vecami.
(6)
Dopravca je povinný
a)
preveriť, či nebezpečné veci určené na prepravu je povolené prepravovať cestnou dopravou,
b)
preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ktoré je povinný spracovať a dodať odosielateľ,
c)
zabezpečiť, aby sa osádka vozidla prepravujúceho nebezpečné veci oboznámila s obsahom písomných pokynov najneskôr pred začiatkom nakládky nebezpečných vecí na vozidlo,
d)
zabezpečiť, aby predpísaná osobitná výbava sa nachádzala vo vozidle a bola podľa potreby doplnená podľa písomných pokynov,
e)
vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť výstroja špeciálneho vozidla,
f)
presvedčiť sa, či neuplynula platnosť určenej pravidelnej kontroly, technickej kontroly alebo skúšky vozidla alebo prepravných prostriedkov, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje,
g)
overiť si, či je uloženie a zabezpečenie nákladu a jeho rozloženie vo vozidle vzhľadom na najväčšie prípustné hmotnosti na nápravu správne,
h)
overiť si, či je vozidlo prepravujúce nebezpečné veci označené výstražnými tabuľami a požadovanými bezpečnostnými nálepkami,
i)
overiť si, či po vyložení a vyčistení vozidla boli výstražné tabule a bezpečnostné nálepky z vozidla odstránené alebo inak znefunkčnené,
j)
zabezpečiť, aby vozidlo okrem osádky sprevádzali aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak ustanovujú osobitné predpisy alebo medzinárodná dohoda,24a)
k)
pozastaviť prepravu zásielky, na ktorej spozoruje porušenie požiadaviek medzinárodnej dohody,24a) kým nebude príčina odstránená,
l)
oznámiť príslušnému orgánu vyloženie, zničenie alebo zneškodnenie zásielky, z dôvodu, že mu odosielateľ neoznámil povahu prepravovaných nebezpečných vecí.“.
28.
V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Príjemca je povinný
a)
neodkladne prevziať zásielku nebezpečných vecí, ak vizuálna prehliadka vozidla alebo prepravných prostriedkov nepreukázala porušenie medzinárodnej dohody,24a)
b)
podľa potreby vyčistiť a dekontaminovať vozidlo alebo kontajnery a po vyčistení zabezpečiť odstránenie bezpečnostných značiek a výstražných tabúľ, prípadne nálepiek.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
29.
V § 20 odsek 8 znie:
„(8)
Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá zahŕňa prepravu nebezpečných vecí alebo súvisí s ich balením, nakládkou alebo plnením, písomne vymenuje jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov a uloží mu úlohy, ktoré má zabezpečovať. Bezpečnostný poradca (ďalej len „poradca") plní tieto úlohy:
a)
kontroluje dodržiavanie predpisov,24a) ktoré sa vzťahujú na prepravu nebezpečných vecí,
b)
vykonáva poradenstvo pri preprave nebezpečných vecí,
c)
vypracúva výročnú správu o činnostiach podniku súvisiacich s prepravou nebezpečných vecí; výročná správa sa uschováva po dobu piatich rokov a musí byť predložená na požiadanie orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy a samosprávy obcí alebo orgánu štátneho odborného dozoru,
d)
vypracúva alebo kontroluje
1.
postupy, ktorými je zabezpečené dodržiavanie predpisov na identifikáciu nebezpečných vecí, ktoré sa prepravujú,
2.
postupy pri nákupe dopravných prostriedkov vzhľadom na osobitné požiadavky vo vzťahu k nebezpečným veciam, ktoré sa prepravujú,
3.
dostatočnú odbornú prípravu zamestnancov a uschovávanie záznamov o takej príprave,
4.
vykonanie vhodných okamžitých opatrení v prípade nehody alebo nepredvídaných udalostí, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí,
5.
vyšetrovanie a ak sa vyžaduje aj vypracovanie správy o vážnych nehodách alebo vážnych priestupkoch zaznamenaných počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí,
6.
prijatie vhodných opatrení, ktorými sa zabráni opakovaniu nehôd alebo vážnych priestupkov,
7.
dodržiavanie právnych predpisov a osobitných požiadaviek na prepravu nebezpečných vecí pri výbere a využívaní dopravných služieb iných dopravcov,
8.
overovanie, či zamestnanci, ktorí vykonávajú prepravu, nakládku alebo vykládku nebezpečných vecí, ovládajú podrobné pracovné postupy a pokyny,
9.
prijatie opatrení na kontrolu, či sú k dispozícii sprievodné doklady, hasiace prístroje a osobitná výbava, ktorá sa musí nachádzať vo vozidle a či tieto sprievodné doklady a osobitná výbava zodpovedá medzinárodnej dohode,24a)
10.
prijatie postupov na kontrolu dodržiavania predpisov pre vykládku a nakládku nebezpečných vecí,
11.
dodržiavanie bezpečnostného plánu.“.
30.
V § 20 ods. 10 druhá veta znie:
„Toto osvedčenie vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.
31.
V § 21 ods. 4 sa v prvej vete vypúšťajú slová „medzinárodnú nákladnú“.
32.
Za § 21 sa vkladajú § 21a až 21d, ktoré vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazu 24c až 24f znejú:
„Povolenie Európskeho spoločenstva a licencia Európskeho spoločenstva
§ 21a
Ten, kto vykonáva na území členského štátu, z územia členského štátu do nečlenského štátu, alebo naopak na časť cesty na území členského štátu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu musí mať povolenie Európskeho spoločenstva (ďalej len „povolenie Spoločenstva").24c) Výnimky upravuje osobitný predpis.24d)
§ 21b
(1)
Ten, kto vykonáva na území členského štátu, z územia členského štátu do nečlenského štátu, alebo naopak medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu alebo medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, musí mať na časť cesty na území členského štátu licenciu Európskeho spoločenstva (ďalej len „licencia Spoločenstva") podľa osobitného predpisu.11a)
(2)
Ten, kto vykonáva na území členského štátu, z územia členského štátu do nečlenského štátu, alebo naopak medzinárodnú autobusovú dopravu pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné účely musí mať na časť cesty na území členského štátu potvrdenie, vydané podľa osobitného predpisu.11a)
§ 21c
(1)
Dopravca podáva žiadosť o povolenie Spoločenstva alebo o licenciu Spoločenstva na správnom orgáne. Povolenie Spoločenstva alebo licencia Spoločenstva sa vydá, ak dopravca spĺňa podmienky ustanovené v § 7, ak ide o licenciu, a v § 21, ak ide o povolenie.
(2)
Správny orgán na základe žiadosti overí, či sú splnené podmienky na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy a počet vozidiel a ak nezistí skutočnosti, ktoré sú v rozpore s podmienkami podľa § 7 a 21, vydá dopravcovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti originál povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva. Okrem originálu povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva vydá správny orgán toľko overených kópií, koľko vozidiel evidovaných v Slovenskej republike dopravca vlastní, má v prenájme alebo má zmluvu o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla.
(3)
Ak dopravca nesplnil podmienky podľa odseku 1 správny orgán začne správne konanie a vydá rozhodnutie o nevydaní povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva.
(4)
Ak dopravca porušil pri vykonávaní medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy, medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy alebo medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi24e) môže správny orgán odňať povolenie Spoločenstva alebo licenciu Spoločenstva, alebo môže časovo obmedziť alebo odobrať časť overených kópií povolení Spoločenstva alebo licencií Spoločenstva.
§ 21d
Osvedčenie vodiča
(1)
Ak dopravca pri vykonávaní medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zamestnáva občana nečlenského štátu, musí mať tento vodič osvedčenie podľa osobitného predpisu24c) (ďalej len „osvedčenie vodiča").
(2)
Osvedčenie vodiča vydá správny orgán dopravcovi, ktorý je držiteľom povolenia Spoločenstva a o vydanie osvedčenia vodiča požiada z dôvodu, že zamestnáva vodiča z nečlenského štátu alebo že vodiča chce zamestnať. Žiadosť o osvedčenie vodiča musí obsahovať:
a)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť vodiča,
b)
druh a číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu o identite vodiča a ďalšie údaje o jeho vystavení,
c)
číslo vodičského preukazu, miesto a dátum jeho vystavenia,
d)
identifikačné číslo sociálnej poisťovne, v ktorej vodič je alebo bude prihlásený.
(3)
K žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča dopravca priloží aj povolenie na zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu.24f)
(4)
Osvedčenie vodiča sa vydá na dobu platnosti povolenia na zamestnanie. Spolu s originálom obdrží dopravca aj jednu kópiu osvedčenia vodiča.
(5)
Pri zmene podmienok, ktoré viedli k vydaniu osvedčenia vodiča, je dopravca povinný osvedčenie vodiča vrátiť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24c až 24f znejú:
„24c)
Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia jedného členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov (Ú. v. ES L 95, 9. 4. 1992) v platnom znení.
24d)
Príloha II nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia jedného členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov (Ú. v. ES L 95, 9. 4. 1992) v platnom znení.
24e)
Čl. 3a, 5 až 9 nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L 74, 20. 3. 1992) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98 z 2. októbra 1998, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 pokiaľ ide o dokumenty pre prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi (Ú. v. ES L 268, 3. 10. 1998) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 12/98 z 11. decembra 1997, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko alebo sídlo v určitom členskom štáte vykonávať vnútroštátnu cestnú osobnú dopravu v členskom štáte (Ú. v. ES L 4, 8. 1. 1998).
Nariadenie Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou v rámci Spoločenstva na územie alebo z územia jedného členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov (Ú. v. ES L 95, 9. 4. 1992) v platnom znení.
24f)
§ 21 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 22a ods. 1 sa za slová „na dopravnom trhu“ vkladajú slová „po rozhodnutí Európskej komisie podľa osobitného predpisu.24g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24g znie:
„24g)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3916/90 z 21. decembra 1990 o opatreniach prijatých v prípade krízy na trhu nákladnej cestnej prepravy tovaru (Ú. v. ES L 375, 31.12.1990).“.
34.
V § 23 ods.10 sa vypúšťajú slová „alebo dopravcovi, ktorý vykazuje nedoplatky na daniach, odvodoch poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti a na poistení zodpovednosti za škody“.
35.
V § 24 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
36.
V § 24 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj doklady podľa osobitných predpisov,24e)“.
37.
§ 24 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
používané prenajaté motorové nákladné vozidlo bolo evidované v Slovenskej republike.“.
38.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Zahraničný dopravca28) v medzinárodnej cestnej doprave môže podnikať na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
39.
V § 25 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Fyzická osoba alebo právnická osoba s trvalým bydliskom alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá má povolenie Spoločenstva, môže ako súčasť kombinovanej dopravy vykonávať prepravy medzi dvoma miestami bez predchádzajúceho povolenia ministerstva. Fyzická osoba alebo právnická osoba s trvalým bydliskom alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá má licenciu Spoločenstva môže vykonávať prepravy osôb medzi dvoma miestami podľa osobitného predpisu.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Nariadenie Rady (ES) č. 12/98 z 11. decembra 1997, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko alebo sídlo v určitom členskom štáte vykonávať vnútroštátnu cestnú osobnú dopravu v členskom štáte (Ú. v. ES L 4, 8. 1. 1998).“.
40.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Bez povolenia ministerstva podľa odseku 2 možno vykonávať prepravy podľa osobitného predpisu.24e)“.
41.V § 25 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
motorové vozidlo je prenajaté bez vodiča a vo vozidle sa nachádzajú doklady podľa § 24 písm. d).“.
42.
V § 27 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
43.
V § 28 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje jednotný informačný systém v cestnej doprave, v rámci toho najmä
1.
každý rok do 31. januára oznamuje Európskej komisii počet dopravcov a počet vydaných kópií povolení Spoločenstva alebo licencií Spoločenstva za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roku,
2.
sleduje a vyhodnocuje vykonávanie prepravy osôb medzi dvoma miestami (kabotáže) v pravidelnej a nepravidelnej autobusovej doprave a oznamuje Európskej komisii údaje podľa osobitného predpisu,28a)
3.
každý rok oznamuje Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných kontrol prepravy nebezpečných vecí za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roku.“.
44.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená ch) až o) sa označujú ako písmená h) až n).
45.
V § 28 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „a ukladá pokuty dopravcom za porušenie povinností podľa § 35 ods. 1 a 2, ak ide o medzinárodnú cestnú dopravu,“ .
46.
V § 28 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
vydáva osvedčenie o odbornej príprave poradcov (§ 20 ods. 10),“.
47.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:
„o)
vydáva a odníma povolenie Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (§ 21a),
p)
vydáva a odníma licenciu Spoločenstva v medzinárodnej autobusovej doprave (§ 21b),
r)
vydáva osvedčenie vodiča (§ 21d),
s)
zabezpečuje schválenie, výrobu a distribúciu prepravných povolení pre zahraničných dopravcov, povolení Spoločenstva a licencií Spoločenstva, osvedčení vodiča, potvrdení o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné účely, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poverení na výkon štátneho odborného dozoru, osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu, osvedčenia o školení vodiča prepravujúceho nebezpečné veci.“.
48.
V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová v zátvorke „§ 8 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. g)“.
49.
V § 28 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „(§ 7 ods. 9)“.
50.
V § 28 ods. 2 písm. k) sa slová „(§ 20 ods. 11 )“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 12)“.
51.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vzor sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí.“.
52.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
vydáva potvrdenie o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné účely (§ 21b ods. 2),
d)
zriaďuje skúšobné komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti a vymenúva a odvoláva ich členov (§ 3 ods. 4).“.
53.
V § 29 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „dopravcom“.
54.
V § 29b úvodná veta znie: „Samosprávny kraj pri výkone samosprávy“.
55.
V § 29b písm. e) sa vypúšťajú slová „ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu“.
56.
V § 30 úvodná veta znie: „Obec pri výkone samosprávy“.
57.
§ 30 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2),
g)
prejednáva priestupky podľa § 36, ak boli spáchané v pôsobnosti obce.“.
58.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Iné správne orgány
(1)
Policajný zbor na pozemných komunikáciách kontroluje, či vozidlo dopravcu je označené a je vybavené dokladmi podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.24e)
(2)
Colné orgány môžu v colnom priestore kontrolovať, či zahraničný dopravca v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave má overenú kópiu povolenia Spoločenstva alebo prepravné povolenie podľa § 25. Ak zistia nedostatky, môžu zastaviť prepravu a dať podnet správnemu orgánu podľa § 29 na začatie konania o uložení pokuty.“.
59.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Základné ustanovenia
Odborným dozorom sa zisťuje, či dopravca a pri prepravách nebezpečných vecí aj odosielateľ alebo príjemca dodržiava povinnosti podľa tohto zákona, podľa medzinárodných dohôd a osobitných predpisov,24e) ktoré sa týkajú vykonávania cestnej dopravy, technickej základne alebo osádky vozidla.“.
60.
V § 33 ods. 1 sa za slovo „dopravcu“ vkladajú slová „a pri preprave nebezpečných vecí aj odosielateľa a príjemcu“.
61.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Správny orgán v spolupráci s Policajným zborom pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách odstaví vozidlo a začne konanie o uložení pokuty, ak
a)
ide o zakázanú prepravu nebezpečných vecí, prepravu zakázaným spôsobom alebo prepravu vozidlom, ktoré nebolo na prepravu nebezpečných vecí schválené alebo chýba osvedčenie o schválení a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo,
b)
nebezpečné veci unikajú,
c)
ide o prepravu voľne uložených nebezpečných vecí v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný,
d)
neboli dodržané osobitné ustanovenia medzinárodnej dohody24a) pre zmiešané obaly alebo sa používajú neschválené obaly alebo obaly, ktoré nespĺňajú osobitné predpisy24a) o balení,
e)
neboli dodržané osobitné ustanovenia medzinárodnej dohody24a) o zabezpečení a uložení nákladu alebo o obaloch zmiešaného nákladu,
f)
neboli dodržané prípustné hodnoty naplnenia nádrží alebo obalov,
g)
neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke,
h)
ide o prepravu nebezpečných vecí bez označenia ich prítomnosti, bez výstražných tabúľ, bezpečnostných značiek a nálepiek na vozidle,
i)
chýbajú údaje o prepravovaných nebezpečných veciach, najmä číslo UN, správny názov a skupina obalov,
j)
vodič nemá platné osvedčenie o školení a skúškach,
k)
sa zistí používanie ohňa, nechráneného svetelného zdroja alebo nedodržanie zákazu fajčenia.
(4)
Správny orgán pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách môže povoliť prepravu a začať konanie o uložení pokuty, ak nie je možná náprava na mieste kontroly, ale nedostatky možno odstrániť po dokončení prepravy, ak
a)
vozidlová súprava pozostáva z viac ako z jedného prívesu alebo návesu,
b)
vozidlo síce nespĺňa technické požiadavky, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo,
c)
vozidlo nie je vybavené požadovanými funkčnými hasiacimi prístrojmi alebo je hasiaci prístroj nefunkčný; hasiaci prístroj sa pokladá za funkčný, ak chýba len predpísaná plomba alebo značenie doby platnosti; toto však neplatí, ak je hasiaci prístroj viditeľne nefunkčný najmä ak tlakomer ukazuje nulu,
d)
vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek medzinárodnej dohody24a) alebo písomných pokynov odosielateľa,
e)
neboli dodržané údaje o testoch a kontrole a dobe platnosti obalov, stredne veľkých nádob na voľne uložené látky alebo veľkých obalov,
f)
sa prepravujú balenia s poškodeným obalom, stredne veľkých nádob na voľne uložené látky alebo veľké obaly alebo, prázdne nevyčistené obaly,
g)
ide o prepravu baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne vhodný,
h)
cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených nie sú riadne zatvorené,
i)
ide o prepravu kombinovaného balenia s vonkajším obalom, ktorý nie je riadne uzatvorený,
j)
na účel označenia vozidla boli použité nesprávne nálepky, výstražné tabule alebo bezpečnostné nálepky,
k)
chýbajú písomné pokyny v súlade s medzinárodnou dohodou,24a) alebo sa písomné pokyny netýkajú prepravovaných vecí,
l)
vozidlo nie je vhodne strážené alebo zaparkované.
(5)
Správny orgán pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách môže povoliť prepravu, ak nie je možná náprava na mieste kontroly, ale nedostatky možno odstrániť neskôr v sídle dopravcu, ak
a)
veľkosť výstražných tabúľ alebo nálepiek alebo veľkosť písmen, čísiel alebo symbolov na tabuliach nezodpovedá ustanoveniam medzinárodnej dohody,24a)
b)
v prepravných dokladoch chýbajú ďalšie údaje okrem údajov podľa odseku 3 písm. i),
c)
vo vozidle nie je osvedčenie o školení vodiča, ale existuje dôkaz o tom, že vodičovi takéto osvedčenie bolo vystavené.
62.
V § 34 ods.1 v úvodnej vete sa za slovo „dopravcu" vkladá čiarka a slová „odosielateľa alebo príjemcu nebezpečných vecí“.
63.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
64.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Správny orgán uloží pokutu do 200 000 Sk
a)
tomu, kto vykonáva cestnú dopravu bez povolenia správneho orgánu podľa tohto zákona (§ 2),
b)
dopravcovi, ktorý poruší všeobecné povinnosti dopravcu (§ 4) alebo osobitné povinnosti dopravcu (§ 8),
c)
dopravcovi, ktorý porušuje povinnosti uložené v rozhodnutí o udelení dopravnej licencie (§ 7 ods. 3),
d)
dopravcovi, ktorý prenechá výkon pravidelnej autobusovej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú linku bez súhlasu správneho orgánu (§ 7 ods. 5), alebo svojvoľne prestane vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu, alebo zruší, alebo opustí autobusovú linku bez súhlasu správneho orgánu (§ 7 ods. 6 ),
e)
vlastníkovi alebo správcovi autobusovej stanice, ktorý poruší povinnosť poskytnúť služby všetkým dopravcom, ktorí majú na nej zastávku (§ 16 ods. 1),
f)
vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie, ktorý nestrpí zriadenie zastávky a umiestnenie jej označníka alebo ďalšieho zariadenia a ich údržbu a opravy (§ 16 ods. 2),
g)
dopravcovi, ktorý neumožní inému oprávnenému dopravcovi používať zastávku (§ 16 ods. 3),
h)
dopravcovi, ktorý porušuje zákaz prepravy autobusových zásielok a stojacich cestujúcich mimo obce (§ 17 ods. 3),
i)
dopravcovi, ktorý porušuje povinnosti pri výkone taxislužby (§ 18), v nákladnej cestnej doprave (§ 19 a 20 ) a v medzinárodnej cestnej doprave (§ 21, 21a až 21d, 24, 24a, § 25 ods. 2 a 4 a § 26 ods. 1),
j)
dopravcovi, ktorý porušuje povinnosti pri preprave nebezpečných vecí (§ 20 ods. 6 a 8),
k)
odosielateľovi, ktorý porušuje povinnosti v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí (§ 20 ods. 5 a 8),
l)
príjemcovi, ktorý porušuje povinnosti v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí (§ 20 ods.7),
m)
dopravcovi a v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí aj odosielateľovi a príjemcovi, ktorý marí výkon odborného dozoru alebo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky (§ 33 a 34).“.
65.
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, samosprávneho kraja [§ 29b písm. e)] a obce [§ 30 písm. f)].“.
66.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku cestnej dopravy sa dopustí ten, kto
a)
narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich a osádky vozidla hlukom alebo zápachom, dopravou nevhodnej batožiny a zvierat alebo znečistením vozidla,
b)
neposlúchne pokyn alebo príkaz vodiča, iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c)
sa neoprávnene zdržiava v priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené pre cestujúcich, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neposlúchne výzvu na ich opustenie,
d)
sa ako vodič motorového vozidla pri preprave nebezpečných vecí nepresvedčí alebo nezabezpečí, aby
1.
sa vo vozidle nachádzala predpísaná osobitná výbava podľa požiadaviek medzinárodnej dohody24a) alebo písomných pokynov,
2.
sa vo vozidle nachádzali riadne vyplnené sprievodné doklady, ktoré je povinný spracovať a poskytnúť odosielateľ,
3.
cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených boli správne uzatvorené,
4.
na účel označenia vozidla prepravujúceho nebezpečné veci boli použité správne výstražné tabule alebo bezpečnostné nálepky a aby po vyložení a vyčistení vozidla boli výstražné tabule a bezpečnostné nálepky z vozidla odstránené alebo inak znefunkčnené,
5.
vo vozidle boli písomné pokyny a doklady od vozidla v súlade s medzinárodnou dohodou,24a)
6.
mal so sebou osvedčenie o školení vodiča prepravujúceho nebezpečné veci,
7.
vozidlo bolo vhodne strážené alebo zaparkované, ak to vyžaduje medzinárodná dohoda.24a)
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 2 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 10 000 Sk a v blokovom konaní do 5 000 Sk.
(3)
Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu, samosprávneho kraja [§ 29b písm. f)] a obce [§ 30 písm. g)].“.
67.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:
„j)
vydávanie povolenia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave,
k)
vydávanie licencie Spoločenstva v medzinárodnej autobusovej doprave,
l)
vydávanie osvedčenia vodiča,
m)
vydávanie potvrdení o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu.“.
68.
Za § 42a sa vkladajú § 42b a 42c, ktoré znejú:
㤠42b
(1)
Dopravca, ktorý vykonáva vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie udelenej podľa doterajších predpisov, požiada do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona o udelenie dopravnej licencie podľa tohto zákona, inak táto dopravná licencia stráca platnosť.
(2)
Konanie o pokutách a priestupkoch začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončia orgány podľa doterajších predpisov.
§ 42c
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
69.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 43/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA POSÚDENIE KVALITY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
Požiadavky na posúdenie kvality osobnej dopravy sú definované v STN EN 13816 – Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby.
Príloha č. 2 k zákonu č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 43/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Komisie 2004/111/ES z 9. decembra 2004, ktorou sa po piatykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (Ú. v. ES L 365, 10. 12. 2004).
2.
Smernica Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Ú. v. ES L 367, 14. 12. 2004).
3.
Smernica Rady 96/35/ES z 3. júna 1996 o menovaní a odbornej kvalifikácii bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou ( Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996).
4.
Smernica Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou ( Ú. v. ES L 319, 12. 12. 1994) v znení príloh A a B k smernici Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 (Ú. v. ES L 275, 28. 10. 1996), smernice Komisie 96/86/ES z 13. decembra 1996 (Ú. v. ES L 335, 24. 12. 1996), zmien príloh A a B k smernici Rady 95/55/ES podľa oznámenia Komisie 96/86/ES (Ú. v. ES L 251, 15. 9. 1997), smernice Komisie 1999/47/ES z 21. mája 1999 (Ú. v. ES L 169, 5. 7. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/61/ES z 10. októbra 2000 (Ú. v. ES L 279, 1. 11. 2000), smernice Komisie 2001/7/ES z 29. januára 2001 (Ú. v. ES L 30, 1. 2. 2001), rozhodnutia Komisie 2002/886/ES zo 7. novembra 2002 (Ú. v. ES L 308, 9. 11. 2002) a smernice Komisie 2003/28/ES zo 7. apríla 2003 (Ú. v. ES L 90, 8. 4. 2003).
5.
Smernica Rady č. 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečných vecí (Ú. v. ES L 249, 17. 10. 1995) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/26/ES zo 7. mája 2001 (Ú. v. ES L 168, 23. 6. 2001).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z. a zákona č. 21/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položka 79 vrátane splnomocnenia a poznámok pod čiarou k odkazom 22a až 22e a 23 znie:
„Položka 79
a)
Vydanie dopravnej licencie dopravcovi
1.
na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 3 000 Sk
2.
na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 2 000 Sk
3.
na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 2 000 Sk
4.
na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 1 000 Sk
5.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na jednu autobusovú linku v obci 500 Sk
6.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na viac autobusových liniek v obci 5 000 Sk
b)
Vykonanie zmeny dopravnej licencie
podľa písmena a) 50 % príslušnej sadzby
c)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1.
na jednu prepravu jedným vozidlom 5 000 Sk
2.
na dve až päť prepráv jedným vozidlom 10 000 Sk
3.
na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom 30 000 Sk
d)
Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky
1.
na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 200 Sk
2.
na opakovanú (kyvadlovú) dopravu 6 000 Sk
e)
Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 200 Sk
f)
Vydanie povolenia CEMT23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1.
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na dobu jedného roka 20 000 Sk
2.
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska a Grécka na dobu jedného roka 15 000 Sk
3.
do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska, Talianska a Grécka na dobu jedného roka 10 000 Sk
g)
Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
1.
jednorazové (do cudzieho štátu a späť) 200 Sk
2.
jednorazové do tretieho štátu a späť 500 Sk
3.
trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) 5 000 Sk
h)
Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b) 500 Sk
i)
Vydanie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva22c) 200 Sk
j)
Vydanie overenej kópie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva na každé vozidlo 50 Sk
k)
Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu22d) 100 Sk
l)
Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov22a) 500 Sk
m)
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča22e) 200 Sk
Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2.
Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3.
Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22e a k odkazu 23 znejú:
„22a)
§ 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.
22b)
§ 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22c)
§ 28 ods. 1 písm. p) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22d)
§ 28 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22e)
§ 28 ods. 1 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
23)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007 okrem čl. I § 7 ods. 3 písm. a) dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.