431/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

431
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vlákien a trojzložkových zmesí textilných vlákien v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 385/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vlákien a trojzložkových zmesí textilných vlákien v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 385/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 sa dopĺňa bod 4, ktorý znie:
„4.
Smernica Komisie 2007/4/ES z 2. februára 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Ú. v. EÚ L 28, 3. 2. 2007).“.
2.
V prílohe č. 3 sa za bod I.3.2.3. dopĺňajú body I.3.2.4. až I.3.2.7., ktoré znejú:
„I.3.2.4. Acetón
I.3.2.5. Kyselina trihydrogenfosforečná
I.3.2.6. Močovina
I.3.2.7. Hydrogenuhličitan sodný“.
3.
V prílohe č. 3 bod I.6. znie:
„I.6. Predbežná úprava laboratórnej skúšobnej vzorky
Ak je prítomná látka, ktorá sa pri percentuálnych výpočtoch nemá zohľadniť (mastné látky, pojivá, plnidlá, šlichtovacie a preparačné prostriedky, impregnačné materiály, dodatočné farbiace a tlačiace prostriedky a iné textilné pomocné prípravky), odstráni sa vhodnou metódou, ktorá neovplyvní žiadnu zo zložiek vlákna.
Na tento účel sa nevláknová látka, ktorá môže byť extrahovaná petroléterom a vodou, odstráni spracovaním skúšobnej vzorky vysušenej na vzduchu v Soxhletovom extraktore pomocou petroléteru počas jednej hodiny pri minimálnej rýchlosti 6 cyklov za hodinu. Petroléter sa nechá vypariť zo vzorky, ktorá sa potom extrahuje priamym spracovaním pozostávajúcim z namáčania vzorky na analýzu vo vode pri izbovej teplote počas jednej hodiny a potom jej namáčaním vo vode pri 65 ±5 oC počas ďalšej hodiny, pričom sa tekutina z času na čas premieša. Použitý pomer tekutiny k vzorke na analýzu je 100 : 1. Prebytočná voda sa zo vzorky odstráni stláčaním, satím alebo odstredením a potom sa vzorka nechá vysušiť na vzduchu.
Ak ide o elastolefín alebo zmesi vlákien obsahujúcich elastolefín a iné vlákna (vlnu, zvieraciu srsť, hodváb, bavlnu, ľan, pravé konope, jutu, abaku, alfu, kokosové vlákno, cirokové vlákno (broom), ramiu, sisal, meďnaté vlákno, modal, proteín, viskózu, akryl, polyamid alebo nylon, polyester, elastomultiester), opísaný postup sa mierne upraví a petroléter sa nahradí acetónom.
Ak ide o zmesi vlákien obsahujúcich elastolefín a acetát, ako predbežná úprava sa uplatňuje tento postup: Vzorka na analýzu sa extrahuje 10 minút pri 80 oC roztokom obsahujúcim 25 g/l 50-percentnej kyseliny trihydrogenfosforečnej a 50 g/l močoviny. Použitý pomer tekutiny k vzorke na analýzu je 100 : 1. Vzorka na analýzu sa premyje vo vode, potom sa voda odstráni, vzorka na analýzu sa premyje v 0,1-percentnom roztoku hydrogenuhličitanu sodného a nakoniec sa opatrne premyje vo vode.
Ak nevláknovú látku nemožno extrahovať pomocou petroléteru a vody, odstráni sa vhodnou metódou, ktorou sa nahradí už opísaná vodná metóda a ktorou sa podstatne nezmení žiadna zo zložiek vlákna. Pri niektorých nebielených prírodných rastlinných vláknach (napríklad jute, kokosovom vlákne) si treba uvedomiť, že zvyčajnou predbežnou úpravou pomocou petroléteru a vody sa neodstránia všetky prírodné látky nevláknovej povahy; dodatočná predbežná úprava sa napriek tomu neuplatňuje okrem prípadu, keď vzorka obsahuje apretúry, ktoré nie sú rozpustné ani v petrolétere, ani vo vode.
Správa o analýze zahŕňa všetky podrobnosti o použitých metódach predbežnej úpravy.“.
4.
V prílohe č. 3 tabuľka 2 znie:
„2.
ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA
Metóda
číslo
Oblasť aplikovania Činidlo
1. acetát určité iné vlákna acetón
2. určité proteínové vlákna určité iné vlákna chlórnan
3. viskóza, meďnaté vlákno alebo
určité typy modalu
bavlna alebo elastolefin kyselina mravčia a chlorid
zinočnatý
4. polyamid alebo nylon určité iné vlákna kyselina mravčia, 80 % m/m
5. acetát triacetát alebo elastolefin benzylalkohol
6. triacetát alebo polylaktid určité iné vlákna dichlórmetán
7. určité celulózové vlákna polyester, elastomultiester
alebo elastolefin
kyselina sírová, 75 % m/m
8. akrylové vlákna, určité
modakrylové vlákna alebo
určité chloridové vlákna
určité iné vlákna dimetylformamid
9. určité chloridové vlákna určité iné vlákna sírouhlík/ acetón,
55,5/44,5 v/v
10. acetát určité chloridové vlákna alebo
elastolefin
ľadová kyselina octová
11. hodváb vlna, srsť alebo elastolefin kyselina sírová, 75 % m/m
12. juta určité živočíšne vlákna metóda na základe stanovenia
obsahu dusíka
13. polypropylén určité iné vlákna xylén
14. určité iné vlákna chloridové vlákna
(homopolyméry vinylchloridu)
alebo elastolefin
metóda s použitím
koncentrovanej kyseliny
sírovej
15. chloridové vlákna, určité
modakrylové vlákna, určité
elastanové vlákna, acetátové
vlákna a triacetátové vlákna
určité iné vlákna cyklohexanón“.
5.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 1 bod 1.2. znie:
„1.2. s vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), cirokovým vláknom (broomom) (13), ramiou (14), sisalom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínom (23), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefínom.
Uvedenú metódu nemožno za žiadnych okolností aplikovať na acetátové vlákna, ktoré boli na povrchu dezacetylované.“.
6.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 2 bod 1.2. znie:
„1.2. s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), polypropylénom (36), elastanom (42), skleným vláknom (43), elastomultiesterom (45) a elastolefínom (46).
Ak sú prítomné odlišné proteínové vlákna, metóda udáva ich celkové množstvo, ale nie ich percentuálne podiely.“.
7.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 3 bod 1.2. znie:
„1.2. s bavlnou (5) a elastolefínom (46).“.
8.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 3 bod 5 znie:
„5.
VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky treba vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je pre bavlnu 1,02 a pre elastolefín 1,00.“.
9.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 4 bod 1.2. znie:
„1.2. s vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), skleným vláknom (43), elastomultiesterom (45) a elastolefínom (46).
Túto metódu možno aplikovať aj na zmesi s vlnou, ale ak je obsah vlny väčší ako 25 %, treba použiť metódu č. 2 (rozpúšťanie vlny v roztoku alkalického chlórnanu sodného).“.
10.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 5 bod 1 znie:
„1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
Túto metódu možno aplikovať po odstránení nevláknovej látky na binárne zmesi
– acetátu (19)
– s triacetátom (24) a elastolefínom (46).“.
11.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 bod 1.2. znie:
„1.2. s vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43), elastomultiesterom (45) a elastolefínom (46).
Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k čiastočnej hydrolýze, už nie sú v činidle úplne rozpustné. V takých prípadoch nemožno metódu aplikovať.“.
12.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 bod 5 znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítajte podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je 1,00 okrem polyesteru, elastomultiesteru a elastolefínu, ktorých hodnota „d“ je 1,01.“.
13.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 7 bod 1.2. znie:
„1.2. s polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefínom (46).“.
14.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 8 bod 1.2. znie:
„1.2. s vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefínom (46).
Rovnako ju možno aplikovať na akrylové vlákna a určité modakrylové vlákna spracúvané s vopred metalizovanými farbivami, ale nie na tie, ktoré sú farbené dodatočným prechrómovaním.“.
15.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 10 bod 1.2. znie:
„1.2. s určitými chloridovými vláknami (27), a to polyvinylchloridovými vláknami, či už sú, alebo nie sú následne chlórované, a elastolefínom (46).“.
16.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 11 bod 1.2. znie:
„1.2. s vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3) a elastolefínom (46).“.
17.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 11 bod 5 znie:
„5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky sa vypočítajú podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota „d“ je pre vlnu 0,985 a pre elastolefín 1,00.“.
18.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 bod 1.1. znie:
„1.1. chloridových vlákien (27) založených na homopolyméroch vinylchloridu, či už sú, alebo nie sú následne chlórované, a elastolefínu (46).“.
19.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 bod 2 znie:
„2.
PRINCÍP
Zložka iná ako chloridové vlákno alebo elastolefín (t. j. vlákno uvedené v odseku 1 bode 1.2.) sa rozpúšťa pri známej hmotnosti suchej zmesi koncentrovanou kyselinou sírovou (relatívna hustota je 1,84 pri 20 oC). Zvyšok pozostávajúci z chloridového vlákna alebo elastolefínu sa zhromaždí, premyje, vysuší a odváži; jeho hmotnosť, v prípade potreby korigovaná, vyjadrí sa ako percento hmotnosti suchej zmesi. Percento druhej zložky sa zistí rozdielom.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.