432/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. septembra 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z. a zákona č. 349/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa § 9 zákona na jednotlivé účely podľa § 5 ods. 1 zákona.
§ 2
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť na
a)
obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
b)
obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
c)
obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
d)
obstaranie bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
e)
obstaranie bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
f)
obstaranie bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe po skončení ústavnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ústavnú starostlivosť alebo pestúnsku starostlivosť, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
g)
výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 16 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa § 5 ods. 8 zákona,
h)
prestavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb,
i)
kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 300 000 Sk na byt,
j)
kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
k)
kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona obci, ak je byt určený na nájom podľa § 8 ods. 4 písm. b) zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 300 000 Sk na byt,
l)
kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej osobe uvedenej v písmene f) najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
m)
obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
n)
výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 300 000 Sk na byt,
o)
obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb.
§ 3
Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac
a)
70 000 Sk na garsónku,
b)
85 000 Sk na jednoizbový byt,
c)
110 000 Sk na dvojizbový byt,
d)
140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 650/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Fico v. r.