434/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z. vydalo
výnos z 12. septembra 2007 č. SEOPMVL-105-64/2007-OdL o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Výnosom sa ustanovujú požadované druhy a študijné odbory stredoškolského vzdelania a študijné odbory a stupne vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Výnos bude uverejnený v čiastke 86/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.