439/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 194/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 598/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 3, § 7 ods. 3, § 11 ods. 6 písm. c) a d), prílohe č. 1 bodoch 1 a 2, prílohe č. 4 časti A písm. a) až d) a prílohe č. 6 bode 1 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Kaliňák v. r.