441/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 414/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a krajskému úradu“.
2.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.
3.
V § 6 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ich uplatňuje na ministerstve.“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 5.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Kaliňák v. r.