443/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. d) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2, § 11 ods. 4, § 12 ods. 4 a § 12 ods. 5 písm. a) úvodnej vete sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
2.
V § 6 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.
3.
V § 12 ods. 5 písm. a) prvom až treťom bode a § 12 ods. 5 písm. b) treťom bode sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovom „kraja“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Kaliňák v. r.