444/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja“.
2.
V prílohách č. 3 a 12 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.
3.
V prílohe č. 15 sa slová „mesto so sídlom okresného úradu“ nahrádzajú slovami „sídlo okresu“.
4.
V prílohe č. 16 sa slová „mesto so sídlom krajského úradu“ nahrádzajú slovami „sídlo kraja“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Kaliňák v. r.