446/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2007 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 úvodná veta znie: „Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu obvodného úradu, sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti obvodného úradu, a to na“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a), § 2 ods. 1 písm. d) treťom bode, § 2 ods. 2 a 3 sa slovo „krajského“ nahrádza slovom „obvodného“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:
„1.
obstarávanie, skladovanie, používanie, ošetrovanie, skúšky, opravy a kontroly materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu v správe obvodného úradu, ktorý slúži na plnenie úloh civilnej ochrany obvodného úradu a jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia,“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. d) druhom bode sa slovo „krajským“ nahrádza slovom „obvodným“.
5.
V § 2 ods. 4 sa slová „krajskom úrade“ nahrádzajú slovami „obvodnom úrade v sídle kraja“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Kaliňák v. r.