447/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2006 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole I. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – Organizačná štatistika sa za bod 5a vkladajú nové body 5b a 5c, ktoré znejú:
„5b.
Org SP 1-01 Zisťovanie o skupinách podnikov
5c.
Org Zam 2007 Jednorazové zisťovanie o počte zamestnancov v podnikoch“.
2.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA – Ceny sa za bod 32 vkladá nový bod 32a, ktorý znie:
„32a.
KPESC DO 2-52 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien – duálne oceňovanie“.
3.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III.B PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Pošty a telekomunikácie body 84 a 85 znejú:
„84.
IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciách, komunikáciách a v poštách
85.
IKaP 2-01 Ročný výkaz o doručovateľských službách“.
4.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa v písmenách e) slová „príslušná krajská správa“ nahrádzajú slovami „príslušné pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky“ a slová „krajská správa“ sa nahrádzajú slovami „pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky“.
5.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa v poznámke pod čiarou k odkazu 2 na konci pripájajú tieto slová:
„a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393/1, 30. 12. 2006)“.
6.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 5a vkladajú nové body 5b a 5c, ktoré znejú:
„5b.
Názov zisťovania: Zisťovanie o skupinách podnikov
Značka štatistického formulára: Org SP 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzájomnej previazanosti jednotlivých podnikov na účely vyčlenenia nového typu štatistickej jednotky – skupiny podnikov, o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely. Výsledky zisťovania sa použijú pri tvorbe Európskeho registra skupín podnikov a pri zostavovaní štatistík súvisiacich s globalizáciou v rámci členských štátov Európskej únie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.2b)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné identifikačné údaje o hlavných akcionároch/spoločníkoch charakterizujúce vlastnícku štruktúru spoločností, údaje o dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí (rezidentoch a nerezidentoch).
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušné pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky.
5c.
Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o počte zamestnancov v podnikoch
Značka štatistického formulára: Org Zam 2007
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov a o základných klasifikačných údajoch v podnikoch, ktoré podľa projektu „Demografia podnikov" boli klasifikované ako novovzniknuté v rokoch 2004 – 2005. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické práce a tvorbu informačného systému členských štátov Európskej únie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov a vybrané klasifikačné údaje.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12.).“.
7.
V prílohe č.1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 32 vkladá nový bod 32a, ktorý znie:
„32a.
Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien – duálne oceňovanie
Značka štatistického formulára: KPESC DO 2-52
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je monitorovať cenový vývoj reprezentantov spotrebného koša v Sk a zároveň v euro na zúženej vzorke najčastejšie kupovaných tovarov a služieb, a tým zabezpečiť štatistiku obsahujúcu rozdiel vo vývoji cien v uvedených menách a možnosť identifikovať, ktoré faktory sú príčinou rozdielneho vývoja cien v uvedených menách.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľská cena reprezentantov spotrebného koša vybraných tovarov a služieb v Sk a v euro.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Predajne a prevádzky služieb.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: v súlade so zákonom.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa sledovaného týždňa.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušné pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.
8.
V prílohe č.1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 66 a 67 v písmene a) sa na konci pripája táto veta:
„Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Rozhodnutie Komisie 2007/394/ES zo 7. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica Rady 90/377/EHS so zreteľom na metodiku, ktorá sa má používať pri zisťovaní cien plynu a elektriny účtovaným koncovým priemyselným odberateľom (Ú. v. EÚ L 148, 9. 6. 2007.).“.
9.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 82 v písmene b) sa slová „kombinovaná metóda“ nahrádzajú slovami „výberové zisťovanie“.
10.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 84 názov zisťovania a značka štatistického formulára znie:
„84.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz v informáciách, komunikáciách a v poštách
Značka štatistického formulára: IKaP 1-12“.
11.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 85 značka štatistického formulára znie:
„85.
Značka štatistického formulára: IKaP 2-01“.
12.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 86 v písmene b) oddiel Členenie podľa geografických oblastí znie:
„Členenie podľa geografických oblastí
1.
Štatistika ponuky
Celý svet
Celý Európsky hospodársky priestor
Celá Európska únia (27)
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo
Celé EZVO
Island, Nórsko, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska)
Všetky ostatné európske krajiny
z nich: Rusko, Turecko, Ukrajina
Celá Afrika
z nej: Juhoafrická republika
Celá Severná Amerika
z nej: Spojené štáty americké, Kanada
Celá Južná a Stredná Amerika
z nej: Brazília
Celá Ázia
z nej: Čínska ľudová republika, Japonsko,
Kórejská republika
Celá Austrália, Oceánia a ostatné územia
z nich: Austrália
Bližšie neurčené“.
13.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 88 v písmene b) oddiel Členenie podľa geografických oblastí znie:
„Členenie podľa geografických oblastí
2.
Štatistika dopytu
Celý svet
Celý Európsky hospodársky priestor
Celá Európska únia (27)
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo
Celé EZVO
Island, Nórsko, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska)
Všetky ostatné európske krajiny
z nich: Rusko, Turecko
Celá Afrika
z nej: Juhoafrická republika,
Krajiny Maghrebu
Celá Severná Amerika
z nej: Spojené štáty americké
Celá Južná a Stredná Amerika
z nej: Argentína, Brazília
Celá Ázia
z nej: Čínska ľudová republika, Japonsko,
Kórejská republika
Celá Austrália, Oceánia a ostatné územia
z nich: Austrália
Bližšie neurčené“.
14.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky bod 51 znie:
„51.
Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení“.
15.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky bod 52 znie:
„52.
Škol (MŠ SR) 30a-01 Príloha k výkazu o športe pri škole a školskom zariadení“.
16.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky bod 55 znie:
„55.
Škol (MŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov (detí) základných umeleckých škôl, škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce“.
17.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa za bod 57 vkladá nový bod 57a, ktorý znie:
„57a.
Mlad (MŠ SR) 3-01 Výkaz o centrách talentovanej mládeže a zväzových centrách prípravy mládeže (CTM a ZCPM)“.
18.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 80 znie:
„80.
A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice – infektológia a tropická medicína“.
19.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 105, 112 a 113.
20.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bod 111 znie:
„111.
S (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.
21.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Úrad vlády Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 132a vrátane nadpisu.
22.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa za bod 139 vkladá nový bod 139a, ktorý znie:
„139a.
Priem (MH SR) 3-01 Ročný výkaz o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie“.
23.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa za bod 140 vkladá nový bod 140a, ktorý znie:
„140a.
PPH (SŠHR SR) 1-52 Týždenný výkaz predajcov pohonných látok“.
24.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod 163 znie:
„163.
BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried“.
25.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod 164 znie:
„164.
RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa“.
26.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod 165 znie:
„165.
CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o odbytových cenách vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov“.
27.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod 171 znie:
„171.
Sklad (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade“.
28.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky bod 172 znie:
„172.
VOH (MP SR) 7-12 Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec“.
29.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa za bod 180 vkladá nový bod 180a, ktorý znie:
„180a.
Ryby (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry“.
30.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa v poznámke pod čiarou k odkazu 5 na konci pripájajú tieto slová:
„a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393/1, 30. 12. 2006).“.
31.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 6 v písmene b) sa slová „výberové zisťovanie“ nahrádzajú slovami „vyčerpávajúce zisťovanie“.
32.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 7 v písmene b) sa slová „výberové zisťovanie“ nahrádzajú slovami „vyčerpávajúce zisťovanie“.
33.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 15 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
34.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 30 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka.“.
35.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 31 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka.“.
36.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 34 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach výchovnej prevencie a zariadeniach náhradnej výchovy podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
37.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 35 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a na záujmovú činnosť detí a mládeže podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
38.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 36 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.“.
39.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 37 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.“.
40.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 38 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
41.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 40 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.“.
42.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 44 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
43.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 45 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
44.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 46 písmená a) a d) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.“.
45.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 51 názov zisťovania znie:
„51.
Názov zisťovania: Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení“.
46.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 52 názov zisťovania znie:
„52.
Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športe pri škole a školskom zariadení“.
47.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 55 názov zisťovania vrátane písmena c) znie:
„55.
Názov zisťovania: Výkaz o počte žiakov (detí) základných umeleckých škôl, škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádzajú obecné, súkromné a cirkevné základné umelecké školy, školy a školské zariadenia.“.
48.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 57 vkladá nový bod 57a, ktorý znie:
„57a.
Názov zisťovania: Výkaz o centrách talentovanej mládeže a zväzových centrách prípravy mládeže (CTM a ZCPM)
Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty zamestnancov, odborná úroveň a vzdelanie zamestnancov, počty športovcov podľa vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu športovcov, ekonomické ukazovatele.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá talentovanej mládeže a zväzové centrá prípravy mládeže.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.“.
49.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 80 názov zisťovania znie:
„80.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice – infektológia a tropická medicína“.
50.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťajú body 105, 112 a 113.
51.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 111 názov zisťovania znie:
„111.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.
52.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 117 písmeno e) znie:
„e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.“.
53.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – Úrad vlády Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 132a vrátane nadpisu.
54.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 139 vkladá nový bod 139a, ktorý znie:
„139a.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie
Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe surového dreva na priemyselné spracovanie. Informácie sa využijú pri analytickej a koncepčnej činnosti za odvetvia drevospracujúceho priemyslu a pre potreby medzinárodných organizácií (Eurostat, FAO a ďalšie).
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom a živnostenskom registri s ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac s činnosťou podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– pílenie dreva (OKEČ 20.10),
– výroba dyhy, drevotrieskovej, drevovláknitej dosky a iných aglomerovaných materiálov (OKEČ 20.20),
– výroba celulózy (OKEČ 21.11).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
55.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 140 vkladá nový bod 140a, ktorý znie:
„140a.
Názov zisťovania: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok
Značka štatistického formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka za Slovenskú republiku o maloobchodných predajných cenách vybraných ropných výrobkov na území Slovenskej republiky pre Európsku úniu.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11a)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia maloobchodného predaja ropných palív na území Slovenskej republiky z pohľadu vybraných ropných výrobkov núdzových zásob.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– maloobchodný predaj pohonných látok (OKEČ 50.50).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: týždenne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, rozhodnutie Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 1999/280/ES o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1701) Text s významom pre EHP (Ú. v. ES L 216, 14. 8.1999.) a rozhodnutie Rady z 22. apríla 1999 o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (Ú. v. ES L 110, 28. 4. 1999.).“.
56.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 145 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje.“.
57.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 153 v písmene c) – vybrané trhové služby a cestovný ruch sa za kód OKEČ „90“ vkladá nový kód OKEČ „91“.
58.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 163 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„163.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných spolu, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz, na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa akostných tried a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.16)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti a v kusoch, zabitia a hodnota nákupu podľa akostných tried a podľa jednotlivých druhov jatočných zvierat.
Mŕtva váha sa sleduje za tieto kategórie zvierat:
– ošípané spolu,
– teľatá,
– jalovice,
– kravy,
– býky,
– voly,
– ovce spolu,
– z toho jahňatá,
– kozy spolu.“.
59.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 164 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„164.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov a pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.17)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.“.
60.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 165 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„165.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o odbytových cenách vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja odbytových cien vybraných druhov výsekového mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.18)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: odbytové ceny vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.“.
61.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 171 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmena d) znie:
„171.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade
Značka štatistického formulára: Sklad (MP SR) 1-04
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.
62.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 172 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmena d) znie:
„172.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 7-12
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.
63.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 178 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (OKEČ 15.4),
– výroba stužených jedlých tukov (OKEČ 15.43),
– výroba zmrzliny (OKEČ 15.52).“.
64.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 180 vkladá nový bod 180a, ktorý znie:
„180a.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry
Značka štatistického formulára: Ryby (MP SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu pre potreby vývoja obchodu s rybími výrobkami. Informácie vo forme bilancií slúžia na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, straty, výdaje celkom, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEČ 15.2).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.“.
65.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 181 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. júla a do 29. marca po skončení sledovaného obdobia.“.
66.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 194 a 195 v písmene a) sa slová „v bode 11 prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „v bode 10 prílohy č. 4“.
67.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 24 znie:
„24.
Fin OST 4-04 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy“.
68.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Národná banka Slovenska body 35 až 54 znejú:
„35.
Kis (SPS) 13-04 Výkaz o aktívach a pasívach správcovskej spoločnosti
36.
Kis (SPS) 14-04 Výkaz o výnosoch a nákladoch správcovskej spoločnosti
37.
Kis (PF) 15-04 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
38.
Kis (PF) 16-04 Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
39.
M (NBS) 81-04 Štvrťročná štatistická bilancia
40.
Ppn (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív
41.
Ppn (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát
42.
Ppn (PTZ) 03-04 Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
43.
Ppn (PTN) 04-04 Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia
44.
Ppn (DRV) 14-01 Výkaz o dosiahnutých ročných výnosoch
45.
F (NBS) 24-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy
46.
F (NBS) 25-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – toky
47.
D (SUV) 09-04 Bilancia aktív pasív
48.
D (VZS) 10-04 Výkaz nákladov a výnosov
49.
Dof (HMF) 03-02 Správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
50.
Dss (HVM) 04-02 Správa o hospodárení s vlastným majetkom v dôchodkovej správcovskej spoločnosti
51.
Dss (PVZ) 01-04 Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
52.
Dds (PVZ) 02-04 Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
53.
Dfo (HMF) 11-02 Správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
54.
Dds (HVM) 12-02 Správa o hospodárení s vlastným majetkom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“.
69.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.F Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 1 vrátane nadpisu.
70.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.G Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky bod 8 znie:
„8.
V (MS SR) 7-02/C Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti“.
71.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.G Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za bod 8 vkladá nový bod 8a, ktorý znie:
„8a.
V (MS SR) 7-02/T Polročný výkaz o ochrannej výchove“.
72.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.G Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky bod 9 znie:
„9.
Štatistický list C, P, T, S, K, R, Od, I Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania“.
73.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:
„1.
R (MZ SR) 1-99 Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej štatistiky, predkladateľ – právnická osoba
2.
R (MZ SR) 2-99 Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej štatistiky, predkladateľ – fyzická osoba“.
74.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov sa kapitola I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY dopĺňa:
„I.J Zdravotné poisťovne
1.
Povinná dokumentácia zdravotnej poisťovne“.
75.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole III. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – III.B Všeobecná zdravotná poisťovňa sa vypúšťajú body 1 až 4 vrátane nadpisu.
76.
V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov v kapitole IV. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – IV.A Sociálna poisťovňa bod 3 znie:
„Prehľady v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“.
77.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 1a 2 písmeno c) znie:
„c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.“.
78.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov sa v poznámke pod čiarou k odkazu 2 na konci pripájajú tieto slová:
„a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393/1, 30. 12. 2006).“.
79.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 24 označenie administratívneho zdroja znie:
„24.
Označenie administratívneho zdroja:
Fin OST 4-04
Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy“.
80.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa v bode 1v písmene b) na konci pripájajú tieto slová:
„Mesačná bilancia aktív a pasív obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v plnom rozsahu.“.
81.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 1 písmeno d) znie:
„d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk, Národná banka Slovenska: stav k 1. januáru predbežné údaje do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.“.
82.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa v bode 2 v písmene b) na konci pripájajú tieto slová:
„Výkaz ziskov a strát obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v plnom rozsahu.“.
83.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 2 písmeno d) znie:
„d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk, Národná banka Slovenska: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.“.
84.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska body 35 až 54 znejú:
„35.
Označenie administratívneho zdroja:
Kis (SPS) 13-04
Výkaz o aktívach a pasívach správcovskej spoločnosti
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností podľa druhu vlastníctva, právnej formy.
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
36.
Označenie administratívneho zdroja:
Kis (SPS) 14-04
Výkaz o výnosoch a nákladoch správcovskej spoločnosti
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností podľa druhu vlastníctva, právnej formy.
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
37.
Označenie administratívneho zdroja:
Kis (PF) 15-04
Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky podielové fondy peňažného trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
38.
Označenie administratívneho zdroja:
Kis (PF) 16-04
Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky podielové fondy peňažného trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
39.
Označenie administratívneho zdroja:
M (NBS) 81-04
Štvrťročná štatistická bilancia
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania a lízingové spoločnosti vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
40.
Označenie administratívneho zdroja:
Ppn (BIL) 01-04
Bilancia aktív a pasív
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, údaje za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
41.
Označenie administratívneho zdroja:
Ppn (VZS) 02-04
Výkaz ziskov a strát
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, údaje za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
42.
Označenie administratívneho zdroja:
Ppn (PTZ) 03-04
Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky poskytujúce životné poistenie spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce len životné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
43.
Označenie administratívneho zdroja:
Ppn (PTN) 04-04
Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky poskytujúce neživotné poistenie spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce len neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
44.
Označenie administratívneho zdroja:
Ppn (DRV) 14-01
Výkaz o dosiahnutých ročných výnosoch
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, údaje za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
45.
Označenie administratívneho zdroja:
F (NBS) 24-04
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
46.
Označenie administratívneho zdroja:
F (NBS) 25-04
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – toky
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.
47.
Označenie administratívneho zdroja:
D (SUV) 09-04
Bilancia aktív a pasív
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.
48.
Označenie administratívneho zdroja:
D (VZS) 10-04
Výkaz nákladov a výnosov
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.
49.
Označenie administratívneho zdroja:
Dof (HMF) 03-02
Správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy, stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov, hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde (numerická časť).
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.
50.
Označenie administratívneho zdroja:
Dss (HVM) 04-02
Správa o hospodárení s vlastným majetkom v dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, informácia o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov (časť “Počet klientov„) a prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti (numerická časť).
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.
51.
Označenie administratívneho zdroja:
Dss (PVZ) 01-04
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti.
c)
Periodicita: štvrťročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období.
52.
Označenie administratívneho zdroja:
Dds (PVZ) 02-04
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti.
c)
Periodicita: štvrťročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období.
53.
Označenie administratívneho zdroja:
Dfo (HMF) 11-02
Správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy, stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov, hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde (numerická časť).
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.
54.
Označenie administratívneho zdroja:
Dds (HVM) 12-02
Správa o hospodárení s vlastným majetkom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (numerická časť).
c)
Periodicita: polročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.“.
85.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.C Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad v bode 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na získanie informácií o počte žiadateľov o udelenie azylu a azylantov na území Slovenskej republiky.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Údaje o azyle vykazované v kategóriách:
– žiadatelia o udelenie azylu, a to podľa pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, počet maloletých žiadateľov bez sprievodu,
– prehľad o cudzincoch s udeleným azylom, o cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to podľa pohlavia, veku a štátnej príslušnosti,
– prehľad o cudzincoch, žiadajúcich poskytnutie dočasného útočiska, a odídencoch.“.
86.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.F Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa vypúšťa bod 1 vrátane nadpisu.
87.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.G Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v bode 8 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena b) znie:
„8.
Označenie administratívneho zdroja:
V (MS SR) 7-02/C
Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Údaje o ústavnej starostlivosti podľa jednotlivých charakteristík.“.
88.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.G Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za bod 8 vkladá nový bod 8a, ktorý znie:
„8a.
Označenie administratívneho zdroja:
V (MS SR) 7-02/T
Polročný výkaz o ochrannej výchove
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavenie štatistických publikácií ako sociálna ročenka (Trendy sociálneho vývoja v Slovenskej republike), Štatistická ročenka Slovenskej republiky, na účely medzinárodných porovnaní a na poskytovanie údajov rôznym medzinárodným organizáciám na základe ich požiadaviek.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Údaje o ochrannej výchove podľa jednotlivých charakteristík.
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota odovzdania administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.“.
89.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.G Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v bode 9 označenie administratívneho zdroja znie:
„9.
Označenie administratívneho zdroja:
Štatistický list C, P, T, S, K, R, Od, I
Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania“.
90.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v bode 1 označenie administratívneho zdroja znie:
„1.
Označenie administratívneho zdroja:
R (MZ SR) 1-99
Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej štatistiky, predkladateľ – právnická osoba“.
91.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v bode 2 označenie administratívneho zdroja znie:
„2.
Označenie administratívneho zdroja:
R (MZ SR) 2-99
Hlásenie pre aktualizáciu údajov v Centrálnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre potreby zdravotníckej štatistiky, predkladateľ – fyzická osoba“.
92.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov sa kapitola I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY dopĺňa:
„I.J Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Zdravotné poisťovne
1.
Označenie administratívneho zdroja:
Povinná dokumentácia zdravotnej poisťovne
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú pri príprave zdravotníckych štatistík podľa medzinárodnej metodiky Systému zdravotných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Údaje o zdravotnej starostlivosti úplne alebo čiastočne financovanej z verejného zdravotného poistenia podľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v členení podľa kódu poskytovateľa a/alebo lekára a o úhradách za túto starostlivosť v členení podľa druhu zdravotnej starostlivosti. Údaje o poistencovi verejného zdravotného poistenia v členení podľa veku, pohlavia, trvalého bydliska (okres), skupín diagnóz, druhu poberanej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a úhrad za túto starostlivosť.
c)
Periodicita: ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.“.
93.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole III. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – III.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Všeobecná zdravotná poisťovňa sa vypúšťajú body 1 až 4 vrátane nadpisu.
94.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov v kapitole IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY – IV.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Sociálna poisťovňa v bode 3 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena b) znie:
„3.
Označenie administratívneho zdroja:
Prehľady v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o platbách a platiteľoch za Slovenskú republiku a okresy v členení podľa jednotlivých typov platiteľov poistného – zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby.“.
95.
V prílohe č. 4 sa dopĺňa bod 11, ktorý znie:
„11.
Smernica Rady 2006/110/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 95/57/ES a 2001/109/ES v oblasti štatistiky (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ľudmila Benkovičová v. r.