451/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Opatrenie obsahuje nové znenie príloh č. 1 až 3.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. septembra 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.