452/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

452
ZÁKON
z 11. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
Čl. I
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 6 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „nevzťahujú“.
2.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Udeľovanie licencie na balenie kaviáru
(1)
Zmeniť licenciu, spracovať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Spoločenstva (ďalej len „licencia") udeľuje ministerstvo formou rozhodnutia.
(2)
Ministerstvo udelí licenciu fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná [§ 3 ods. 4 písm. a)]; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Ministerstvo udelí licenciu právnickej osobe,
a)
ktorá spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. b),
b)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je bezúhonnou osobou (§ 3 ods. 4); bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Platnosť licencie zaniká fyzickej osobe-podnikateľovi, ak
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
c)
uplynula doba platnosti licencie.
(5)
Platnosť licencie zaniká právnickej osobe, ak
a)
zanikla,
b)
uplynula doba platnosti licencie.
(6)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak fyzická osoba-podnikateľ
a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov,16) alebo
c)
požiada o zrušenie licencie.
(7)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak právnická osoba
a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
prestala spĺňať podmienku uvedenú v odseku 3 písm. b), alebo
c)
požiada o zrušenie licencie.
(8)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie aj vtedy, ak právnickej osobe bola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona, nariadenia3) alebo osobitného predpisu17) vo veciach ochrany exemplárov druhov chránených podľa tohto zákona a nariadenia.3)
(9)
Ak bola licencia zrušená podľa odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. a) a b) alebo odseku 8, možno ďalšiu licenciu tomu istému žiadateľovi udeliť až po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.
(10)
Ministerstvo môže zrušiť licenciu, ak fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnická osoba bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a v pripojených dokladoch do jedného mesiaca odo dňa zmeny alebo ak neplní podmienky uvedené v rozhodnutí, ktorým bola licencia udelená.
(11)
Zariadenia s licenciou sú povinné viesť záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru (ďalej len „záznamy") a sú povinné uchovávať záznamy po dobu piatich rokov od zániku alebo zrušenia licencie. Zariadenia s licenciou vykonajú záznamy o zmenách v deň zmeny. Záznamy musia byť prístupné na účely výkonu štátneho dozoru. Podrobnosti o záznamoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 305 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.
3.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Konanie o udelení licencie
(1)
Licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť") obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi vrátane čísla faxu a telefónu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra,
b)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich žiadateľ zriadi.
(3)
Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.
(4)
Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo udelí licenciu podľa § 6 ods. 1 a pridelí evidenčný kód.
(5)
Ministerstvo žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak nie sú splnené podmienky na jej udelenie podľa tohto zákona.“.
4.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a požiadať vedecký orgán podľa § 21 o pridelenie evidenčného čísla“.
5.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťa prvá a tretia veta.
7.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
8.
V § 12 ods. 21 sa slová „ktorých držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.“ nahrádzajú slovami „skupiny A, ktorých držiteľ má platné potvrdenie o pôvode podľa osobitného predpisu,43a) a na exempláre skupiny B, ktoré boli nadobudnuté v súlade s osobitným predpisom.43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006 ).“.
9.
V § 12 sa vypúšťa odsek 22.
10.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Náklady na DNA test znáša ministerstvo.“.
11.
V § 13 ods. 6 sa slová „držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „exempláre stavovcov skupiny „B", okrem vtákov narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere, ktoré sa označujú jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom,“.
12.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód45a) a vedie o tom evidenciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Čl. 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.“.
13.V § 15 ods. 2 písm. f) sa za slovo „evidenciu“ vkladajú slová „v rozsahu stanovenom osobitným predpisom“.
14.
§ 16 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vydáva potvrdenia pre exempláre skupiny „A" v súlade s osobitným predpisom.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
Čl. 8 ods. 3 písm. a), b), c), d), f), h) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Čl. 48 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.“.
15.
V § 22 ods. 1 sa za slová „protiprávneho konania tým, že“ vkladajú slová „svojím konaním spôsobí trvalú ujmu na exemplároch ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov, pričom účelne vynaložené náklady na rehabilitáciu predmetných exemplárov alebo uvedenie životného prostredia do predošlého stavu predstavujú škodu, ktorá nie je malá59a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a)
§ 125 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.
16.
V § 22 ods. 2 sa za slová „protiprávneho konania tým, že“ vkladajú slová „svojím konaním spôsobí trvalú ujmu na exemplároch ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov, pričom účelne vynaložené náklady na rehabilitáciu predmetných exemplárov alebo uvedenie životného prostredia do predošlého stavu predstavujú škodu, ktorá nie je malá59a)“.
17.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prepadnutie exemplára“.
18.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prepadnutie exemplára“.
19.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
20.
V § 25 odsek 4 znie:
„(4)
Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného exemplára do štátu vývozu.“.
21.
V § 29 sa vypúšťajú odseky 1 a 9. Doterajšie odseky 2 až 8 a 10 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 10.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.