457/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) a i) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „a) a j)“ nahrádzajú slovami „a) a i)“.
2.
V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a sú prevádzkované s ročnou spotrebou rozpúšťadiel vyššou, ako je prahová hodnota uvedená v prílohe č. 2“.
3.
V § 3 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová „a R 68“ .
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „Nové zariadenie“ nahrádzajú slovami „Zariadenie prevádzkované s ročnou spotrebou organických rozpúšťadiel vyššou, ako je prahová hodnota uvedená v prílohe č. 2,“.
5.
§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky, ak sú ustanovené v prílohe č. 2.“.
6.
V § 4 ods. 4 sa na konci pripája čiarka a tieto slová „ak nie je touto vyhláškou ustanovené inak.“
7.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia.“.
9.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 6 a 7 a poznámka pod čiarou k odkazu 5.
10.
V prílohe č. 1 štvrtej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „Nepatrí sem nanášanie substrátov s obsahom kovov za pomoci elektroforetických a chemických nanášacích techník (nanášanie striekaním alebo rozprašovaním). Ak je súčasťou natierania aj potlač na ten istý povrch bez ohľadu na to, aká technika sa použije, potom sa táto potlač považuje za súčasť natierania. Tlačiarenské činnosti, ktoré sa vykonávajú ako samostatná činnosť, do uvedených činností nepatria.“.
11.
V prílohe č. 1 nadpis piatej časti znie:
„V. Následná povrchová úprava vozidiel“.
12.
V prílohe č. 2 prvej časti sa odkaz 4 a v poznámke bod 4 vypúšťajú.
13.
V prílohe č. 2 druhej časti bode 2.1 sa slová „halogénovanými rozpúšťadlami [§ 3 písm. b)]“ nahrádzajú slovami „látkami podľa § 3 písm. b)“.
14.
V prílohe č. 2 druhej časti bode 2.1.3 sa slová „halogénované rozpúšťadlá“ nahrádzajú slovami „látky podľa § 3 písm. b)“.
15.
V prílohe č. 2 druhej časti bode 2.1.3 sa odkaz 3 a v poznámke bod 3 vypúšťajú.
16.
V prílohe č. 2 druhej časti bode 2.2.1 sa odkaz 4 a v poznámke bod 4 vypúšťajú.
17.
V prílohe č. 2 štvrtej časti body 4.3 a 4.4 vrátane nadpisov znejú:
4.3 Nanášanie náterových látok na kovy, plasty, textil, tkaniny, film, papier a sklo
Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity
Činnosť Prahová spotreba rozpúšťadla Emisný limit celkového organického uhlíka v odpadových plynoch1) Emisný limit pre fugitívne emisie2) Emisný limit TZL1) Osobitné ustanovenia
t.rok-1 mg.m-3 % mg.m-3
Nanášanie náterových látok 5 – 15 100 20 34) Poznámka3), 5), 6), 8)
Nanášanie náterových látok >15 50/757) 20 34) Poznámka5), 6), 8)
Práškové lakovanie 50 1510) Poznámka9)
Poznámky:
1)
Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
2)
Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
3)
Emisný limit pre celkový organický uhlík v odpadových plynoch platí pre procesy nanášania a sušenia prevádzkované za riadených podmienok.
4)
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky platí iba pre proces striekania.
5)
Pre zariadenia na nanášanie náterových látok na textil, ktoré používajú techniky, ktoré umožňujú opätovné použitie regenerovaných rozpúšťadiel, platí spoločne pre proces nanášania a proces sušenia emisný limit pre celkový organický uhlík v odpadových plynoch 150 mg.m-3.
6)
Pri nanášaní náterových látok, ktoré nemožno vykonávať za riadených podmienok, napríklad pri stavbe lodí, natieraní lietadiel, sa emisné limity pre odpadové plyny a fugitívne emisie v súlade s § 4 ods. 6 neuplatňujú.
7)
Prvý emisný limit platí pre procesy sušenia, druhý pre procesy nanášania.
8)
Pre rotačnú sieťotlač na potlač textilu sa uplatňujú emisné limity pre polygrafiu ustanovené v prvom bode.
9)
Pri zariadeniach na práškové lakovanie sa prahová hodnota spotreby a bilancovanie rozpúšťadiel neuplatňujú.
10)
Emisný limit platí pre procesy nanášania.
4.4 Nanášanie náterov na drevené povrchy
Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity
Činnosť Prahová
spotreba
rozpúšťadla
Emisný limit celkového organického uhlíka v odpadových plynoch1) Emisný limit pre fugitívne emisie2) Emisný limit TZL1) Osobitné
ustanovenia
t.rok-1 mg.m-3 % mg.m-3
Nanášanie náterov na
drevené povrchy
>15 – 25 100 25 35) Poznámka3)
>25 50/754) 20 35) Poznámka3)
Poznámky:
1)
Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
2)
Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
3)
Emisný limit celkového organického uhlíka v odpadových plynoch platí pre procesy nanášania a sušenia prevádzkované za riadených podmienok.
4)
Prvý emisný limit platí pre procesy sušenia, druhý pre procesy nanášania.
5)
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky platí iba pre proces striekania.“.
18.
V prílohe č. 2 nadpis piatej časti znie:
„5.
Následná povrchová úprava vozidiel“.
19.
V prílohe č. 2 siedma časť vrátane nadpisu znie:
„7.
Natieranie pásov a zvitkov
Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity
Činnosť Prahová spotreba
rozpúšťadla
Emisný limit celkového organického uhlíka v odpadových plynoch1) Emisný limit pre fugitívne emisie2) Emisný limit TZL1) Osobitné ustanovenia
t.rok-1 mg.m-3 % mg.m-3
Kontinuálne natieranie
pásových plechov
>25 505) 5 36) Poznámka3)
>25 505) 10 36) Poznámka4)
Poznámky:
1)
Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
2)
Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
3)
Platí pre nové zariadenia.
4)
Platí pre jestvujúce zariadenia.
5)
Pre zariadenia, ktoré používajú technológie umožňujúce opätovné využitie regenerovaných rozpúšťadiel, platí emisný limit 150 mg.m-3.
6)
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky platí iba pre proces striekania.“.
20.
V prílohe č. 2 ôsmej časti v tabuľke sa štvrtý stĺpec a v poznámke bod 2 vypúšťajú.
21.
V prílohe č. 2 deviatej časti sa odkaz 4 a v poznámke bod 4 vypúšťajú.
22.
V prílohe č. 2 desiata časť vrátane nadpisu znie:
„10.
Impregnovanie dreva
Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity
Činnosť Prahová spotreba
rozpúšťadla
Emisný limit celkového organického uhlíka v odpadových plynoch1), 4) Emisný limit pre fugitívne emisie2) Emisný limit celkových emisií3)
t.rok-1 mg.m-3 % kg.m-3
Impregnácia dreva > 25 100 45 11
Poznámky:
1)
Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
2)
Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
3)
Podiel hmotnosti celkových emisií a celkového objemu produktu.
4)
Neplatí pre zariadenia, kde sa používa na impregnáciu kreozot. Kreozot je zmes fenolov a krezolov získaných pri spracovaní čiernouhoľného a drevného dechtu.“.
23.
V prílohe č. 2 časti 11 v nadpise sa slovo „Laminácia“ nahrádza slovom „Laminovanie“.
24.
V prílohe č. 2 časti 12 sa odkaz 5 a v poznámke bod 5 vypúšťajú.
25.
V prílohe č. 2 časti 14 sa odkaz 8 a v poznámke bod 8 vypúšťajú.
26.
V prílohe č. 2 časti 15 sa odkaz 6 a v poznámke bod 6 vypúšťajú.
27.
V prílohe č. 2 časti 16 sa odkaz 3 a v poznámke bod 3 vypúšťajú.
28.
V prílohe č. 3 druhej časti v nadpise sa na konci pripájajú tieto slová „pri aplikácii náterov“.
29.
V prílohe č. 4 bode 3.1.2 sa slová „4.2.1“ sa nahrádzajú slovami „3.2.1“.
30.
Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Jaroslav Izák v. r.