459/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
ZÁKON
z 20. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z. a zákona č. 555/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní v oblasti architektúry a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovania služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6 /zv. 1; Ú. v. ES L 223, 21. 8. 1985) v znení smernice Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
2.
Rozhodnutie Rady č. 85/385/EHS z 10. júna 1985, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti architektúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1 /zv. 1; Ú. v. ES L 223, 21. 8. 1985).
3.
Smernica Rady č. 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnej úprave pre uznávanie vysokoškolských diplomov udeľovaných po ukončení minimálne trojročného odborného vzdelávania a prípravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5 /zv. 1; Ú. v. ES L 19, 24. 1. 1989) v znení smernice Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
4.
Smernica Rady č. 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhej všeobecnej úprave pre uznávanie odborného vzdelávania a prípravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5 /zv. 2; Ú. v. ES L 209, 24. 7. 1992) v znení smernice Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5 /zv. 4; Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení smernice Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).
6.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
2.
V prílohe č. 2 sa za bod 26 vkladajú nové body 27 a 28, ktoré znejú:
„27.
Bulharsko
27.1
Diplomy udelené akreditovanými vyššími vzdelávacími inštitúciami s kvalifikáciou architekt (архитект), stavebný inžinier (cтроителен инженер) alebo inžinier (инженер):
Univerzita architektúry, stavebného inžinierstva a geodézie – Sofia: odbory Urbanizmus a Architektúra‚ (Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: специалности Урбанизъм и Архитектура) a všetky odbory stavebného inžinierstva v oblastiach: výstavba budov a konštrukcií (конструкции на сгради и съоръжения), cesty (пътища), doprava (транспорт), hydrotechnika a vodné stavby (хидротехника и водно строителство), zavlažovanie (мелиорации);
27.2
Diplomy udelené vysokými školami technickými a vyššími stavebnými vzdelávacími inštitúciami v oblastiach:
elektrotechnika a tepelná technika (електро-и топлотехника), telekomunikačná technika a technológie (съобщителна и комуникационна техника), stavebné technológie (строителни технологии), aplikovaná geodézia (приложна геодезия) a krajinné inžinierstvo (ландшафт) v oblasti stavebníctva.
27.3
S cieľom vykonávať projektové činnosti v oblasti architektúry a stavebníctva musia byť diplomy doplnené osvedčením o právnej spôsobilosti na projektovanie (придружени от удостоверение за проектантска правоспособност) vydaným Komorou architektov (Камарата на архитектите) a Komorou stavebných inžinierov v oblasti investičných projektov (Камарата на инженерите в инвестиционного проектиране), ktorá priznáva právo vykonávať činnosti v oblasti investičných projektov.
28.
Rumunsko
28.1
Univerzita architektúry a urbanizmu Ion Mincu Bukurešť (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti):
– 1953-1966 Inštitút architektúry Ion Mincu Bukurešť (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti), architekt (Arhitect),
– 1967-1974 Inštitút architektúry Ion Mincu Bukurešť (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti), Diplom s titulom architekt, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură),
–  1975-1977 Inštitút architekúry Ion Mincu Bukurešť, Fakulta architektúry (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură), Diplom s titulom architekt, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură),
– 1978-1991 Inštitút architektúry Ion Mincu Bukurešť, Fakulta architektúry a systematizácie (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare), Diplom s titulom architekt, špecializácia architektúra a systematizácia (Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare),
– 1992-1993 Inštitút architektúry Ion Mincu Bukurešť, Fakulta architektúry a urbanizmu (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism), Diplom s titulom architekt, špecializácia architektúra a urbanizmus (Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism),
– 1994-1997 Inštitút architektúry Ion Mincu Bukurešť, Fakulta architektúry a urbanizmu (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 1998-1999 Inštitút architektúry Ion Mincu Bukurešť, Fakulta architektúry (Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– Od roku 2000 Univerzita architektúry a urbanizmu Ion Mincu – Bukurešť, Fakulta architektúry (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură);
28.2
Technická univerzita Cluj-Napoca (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca):
– 1990-1992 Polytechnický inštitút Cluj-Napoca, Fakulta stavebného inžinierstva (Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 1993-1994 Technická univerzita Cluj-Napoca, Fakulta stavebného inžinierstva (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 1994-1997 Technická univerzita Cluj-Napoca, Fakulta stavebného inžinierstva (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţi), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 1998-1999 Technická univerzita Cluj-Napoca, Fakulta architektúry a urbanizmu (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– Od roku 2000 Technická univerzita Cluj-Napoca, Fakulta architektúry a urbanizmu (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură);
28.3
Technická univerzita Gh. Asachi Iaşi (Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi):
– 1993 Technická univerzita Gh. Asachi Iaşi, Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry (Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 1994-1999 Technická univerzita Gh. Asachi Iaşi, Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry (Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 2000-2003 Technická univerzita Gh. Asachi Iaşi, Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry (Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– Od roku 2004 Technická univerzita Gh. Asachi Iaşi, Fakulta architektúry (Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Arhitectură), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură);
28.4
Univerzita Politehnica Timişoara (Universitatea Politehnica din Timişoara):
– 1993-1995 Technická univerzita Timişoara, Fakulta stavebného inžinierstva (Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra a urbanizmus, špecializácia všeobecná architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală),
– 1995-1998 Univerzita Politehnica Timişoara, Fakulta stavebného inžinierstva (Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– 1998-1999 Univerzita Politehnica Timişoara, Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry (Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură), Diplom s titulom Licenţă, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– Od roku 2000 Univerzita Politehnica Timişoara, Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry (Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură);
28.5
Univerzita Oradea (Universitatea din Oradea):
– 2002 Univerzita Oradea, Fakulta ochrany životného prostredia (Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură),
– Od roku 2003 Fakulta architektúry a stavebného inžinierstva (Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură);
28.6
Univerzita Spiru Haret Bukurešť (Universitatea Spiru Haret Bucureşti):
– Od roku 2002 Univerzita Spiru Haret Bukurešť, Fakulta architektúry (Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură), Diplom s titulom architekt, študijný odbor architektúra, špecializácia architektúra (Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură).“.
Doterajšie body 27 a 28 sa označujú ako body 29 a 30.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.