46/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.01.2007

46
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2007 v súlade s článkom 25 ods. 2.
K oznámeniu č. 46/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
Vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska federálna rada v mene Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácie, ďalej len „zmluvné strany“,
s cieľom rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami,
v rámci medzinárodnej snahy bojovať proti nelegálnej migrácii,
v súlade s medzinárodnými zmluvami a dohodami,
na základe reciprocity,
dohodli sa takto:
I. ČASŤ
READMISIA ŠTÁTNYCH OBČANOV ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok 1
(1)
Každá zmluvná strana prijme na žiadosť druhej zmluvnej strany na svoje územie bez formalít akúkoľvek osobu, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt na území žiadajúcej zmluvnej strany, za predpokladu, že je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba je štátnym občanom požiadanej zmluvnej strany.
(2)
Štátne občianstvo je dokázané alebo hodnoverne preukázané na základe dokladov uvedených v článku 2 vykonávacieho protokolu uzatvoreného medzi príslušnými ministerstvami oboch zmluvných strán (ďalej len „vykonávací protokol“) podľa článku 21 tejto dohody.
(3)
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť osobu podľa odseku 1 za rovnakých podmienok, ak sa ďalším prešetrovaním dodatočne zistí, že readmitovaná osoba v čase opustenia územia žiadajúcej zmluvnej strany nebola štátnym občanom požiadanej zmluvnej strany.
Článok 2
(1)
Ak je štátne občianstvo dotknutej osoby hodnoverne preukázané podľa článku 2 ods. 2 vykonávacieho protokolu, diplomatická misia alebo konzulárny úrad požiadanej zmluvnej strany vydá bezodkladne na účely readmisie na základe žiadosti žiadajúcej zmluvnej strany náhradný cestovný doklad.
(2)
Ak predložené doklady hodnoverne preukazujúce štátne občianstvo sú sporné alebo ak nie sú dostupné žiadne doklady, diplomatická misia alebo konzulárny úrad na území žiadajúcej zmluvnej strany v lehote do troch (3) pracovných dní od prijatia žiadosti o readmisiu dotknutú osobu vypočuje. Vypočutie zabezpečí žiadajúca zmluvná strana po dohode s konzulárnym úradom požiadanej zmluvnej strany. Ak je to nevyhnutné, na overenie štátneho občianstva možno ustanoviť expertov.
(3)
Ak sa po vypočutí zistí, že dotknutá osoba je štátnym občanom požiadanej zmluvnej strany, diplomatická misia alebo konzulárny úrad bezodkladne vydá náhradný cestovný doklad, najneskôr však do štyroch (4) pracovných dní od vypočutia dotknutej osoby.
Článok 3
(1)
Údaje, ktoré musí písomná žiadosť o readmisiu obsahovať, ustanovuje vykonávací protokol.
(2)
Náklady na prevoz readmitovanej osoby až na letisko požiadanej zmluvnej strany hradí žiadajúca zmluvná strana.
II. ČASŤ
READMISIA ŠTÁTNYCH OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV
Článok 4
(1)
Každá zmluvná strana prijme bez akýchkoľvek formalít na žiadosť druhej zmluvnej strany na svoje územie štátneho občana tretieho štátu, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt na území žiadajúcej zmluvnej strany, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že štátny občan tretieho štátu priamo vstúpil na územie žiadajúcej zmluvnej strany po tom, ako sa zdržiaval, mal pobyt alebo prešiel cez územie požiadanej zmluvnej strany. Za „priamy vstup“ sa považuje, ak štátny občan tretieho štátu vstúpil na územie žiadajúcej zmluvnej strany v lehote desiatich (10) dní po tom, ako opustil územie požiadanej zmluvnej strany.
(2)
Odsek 1 sa uplatňuje, ak sa vstup štátneho občana tretieho štátu na územie požiadanej zmluvnej strany alebo jeho pobyt môže dokázať alebo hodnoverne preukázať najmä na základe dokladov alebo dôkazov ustanovených v článku 5 vykonávacieho protokolu.
(3)
Každá zmluvná strana prijme späť na žiadosť druhej zmluvnej strany bez akýchkoľvek formalít štátneho občana tretieho štátu, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území žiadajúcej zmluvnej strany, ak štátny občan tretieho štátu je držiteľom platného víza alebo povolenia na pobyt akéhokoľvek druhu vydaného príslušným orgánom požiadanej zmluvnej strany.
(4)
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť na svoje územie štátneho občana tretieho štátu, ak sa následne preukáže, že v čase jeho odchodu z územia žiadajúcej zmluvnej strany neboli splnené podmienky podľa tohto článku.
(5)
Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby štátny občan tretieho štátu podľa tohto článku bol priamo vrátený do jeho domovského štátu.
Článok 5
Povinnosť readmisie podľa článku 4 sa nevzťahuje na štátneho občana tretieho štátu,
a)
ktorý bol pri vstupe na územie žiadajúcej zmluvnej strany držiteľom platného víza alebo povolenia na pobyt alebo ktorému žiadajúca zmluvná strana vydala po jeho vstupe na jej územie platné vízum alebo povolenie na pobyt,
b)
o ktorého vrátenie nepožiadala žiadajúca zmluvná strana do dvanástich (12) mesiacov od vstupu na územie jej štátu alebo od opustenia územia štátu požiadanej zmluvnej strany uplynulo viac ako dvanásť (12) mesiacov, ak nie je držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného príslušným orgánom štátu požiadanej zmluvnej strany,
d)
ktorého štát má spoločnú štátnu hranicu so žiadajúcou zmluvnou stranou,
e)
u ktorého žiadajúca zmluvná strana rozhodla o vyhostení a toto rozhodnutie nesúvisí s procesom readmisie,
f)
ktorý je držiteľom tranzitného víza platného na území požiadanej zmluvnej strany.
Článok 6
(1)
Údaje, ktoré majú byť obsiahnuté v žiadosti o readmisiu, ustanovuje vykonávací protokol.
(2)
Náklady na prevoz štátneho občana tretieho štátu na letisko požiadanej zmluvnej strany hradí žiadajúca zmluvná strana.
III. ČASŤ
TRANZIT
Článok 7
(1)
Každá zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie tranzit štátneho občana tretieho štátu, ktorý je predmetom vrátenia alebo ktorému príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany odoprel vstup. Tranzit sa vykonáva letecky.
(2)
Žiadajúca zmluvná strana zodpovedá za tranzit štátneho občana tretieho štátu po celej trase až do cieľového štátu a prijme takúto osobu späť, ak z akýchkoľvek dôvodov nemožno pokračovať v ceste.
(3)
Žiadajúca zmluvná strana musí informovať požiadanú zmluvnú stranu, či osobu bude sprevádzať eskorta. Požiadaná zmluvná strana môže
a)
vykonať eskortu sama,
b)
vykonať eskortu v spolupráci s príslušným orgánom žiadajúcej zmluvnej strany,
c)
povoliť príslušnému orgánu žiadajúcej zmluvnej strany vykonať eskortu na svojom území.
Článok 8
Žiadosť o povolenie tranzitu na účely vrátenia alebo následného odmietnutia vstupu sa predkladá priamo medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán podľa podmienok ustanovených vo vykonávacom protokole.
Článok 9
(1)
Ak tranzit vykonáva policajná eskorta, príslušníci eskorty žiadajúcej zmluvnej strany sú oblečení v občianskom odeve, neozbrojení a majú tranzitné povolenie.
(2)
Počas tranzitu sú príslušníci eskorty zodpovední za dohľad nad štátnym občanom tretieho štátu a zabezpečia, že nastúpi do lietadla. Príslušníkom eskorty poskytujú pomoc príslušné orgány požiadanej zmluvnej strany a podliehajú ich riadeniu.
(3)
Ak je to nevyhnutné, požiadaná zmluvná strana môže prevziať zodpovednosť za dohľad nad štátnym občanom tretieho štátu a nad jeho nastúpením do lietadla.
(4)
Žiadajúca zmluvná strana musí hneď, ako to bude možné, prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečila tranzit štátneho občana tretieho štátu cez letisko požiadanej zmluvnej strany.
(5)
Zmluvné strany si vymenia všetky dostupné informácie o priebehu tranzitu štátneho občana tretieho štátu.
Článok 10
Ak počas tranzitu osobe, ktorá je predmetom vrátenia alebo ktorej bol odopretý vstup, bol odopretý nástup na palubu lietadla alebo ak z akéhokoľvek dôvodu je nástup nemožný, žiadajúca zmluvná strana prevezme túto osobu okamžite alebo najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín po príchode na letisko späť.
Článok 11
Na príslušníkov eskorty plniacich úlohy v súlade s touto dohodou na území druhej zmluvnej strany sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné v ich štáte.
Článok 12
Príslušníci eskorty, ktorí podľa tejto dohody vykonávajú činnosť na území druhej zmluvnej strany, sú z pohľadu nimi spáchaných trestných činov alebo spáchaných voči nim v rovnakom postavení ako príslušníci eskorty zmluvnej strany, na ktorej území vykonávajú svoju činnosť.
Článok 13
Príslušníci eskorty žiadajúcej zmluvnej strany, ktorí na základe tejto dohody vykonávajú tranzit na území požiadanej zmluvnej strany, musia byť po celý čas tranzitu schopní preukázať svoju totožnosť, povahu svojej činnosti a úradné postavenie, a to preukázaním tranzitného povolenia vydaného príslušným orgánom požiadanej zmluvnej strany.
Článok 14
(1)
Zmluvné strany sa recipročne vzdávajú akýchkoľvek nárokov na kompenzáciu za stratu alebo poškodenie ich majetku, ak poškodenie spôsobil príslušník eskorty pri výkone tranzitu.
(2)
Zmluvné strany sa recipročne vzdávajú akýchkoľvek nárokov na kompenzáciu za ujmu na zdraví spôsobenú príslušníkom eskorty, ak tá bola spôsobená pri výkone tranzitu. Kompenzačné nároky príslušníkov eskorty alebo ich príbuzných zostávajú týmto nedotknuté.
(3)
Ak príslušník eskorty zmluvnej strany spôsobí pri výkone tranzitu tretej osobe na území druhej zmluvnej strany škodu, zodpovednosť je na tej zmluvnej strane, na ktorej území sa škoda spôsobila, v súlade s ustanoveniami, ktoré platia v prípade škody spôsobenej vlastnými vecne a miestne príslušnými príslušníkmi eskorty.
(4)
Zmluvná strana, ktorej príslušníci eskorty spôsobili na území druhej zmluvnej strany škodu, uhradí druhej zmluvnej strane všetky náklady, ktoré v tejto súvislosti vznikli poškodenému alebo jeho príbuzným.
(5)
Príslušné orgány zmluvných strán úzko spolupracujú s cieľom zjednodušiť vyrovnanie kompenzačných nárokov, a to najmä výmenou všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii o prípadoch poškodenia v súlade s týmto článkom.
(6)
Odseky 1 a 2 sa nepoužijú, ak sa škoda spôsobila úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou.
Článok 15
(1)
Žiadosť o tranzit na účely vrátenia alebo po odopretí vstupu sa môže odmietnuť, najmä ak
a)
v cieľovom štáte hrozí štátnemu občanovi tretieho štátu prenasledovanie z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo politického presvedčenia,
b)
v cieľovom štáte hrozí štátnemu občanovi tretieho štátu nebezpečenstvo trestného stíhania alebo výkonu trestu pre trestný čin spáchaný pred uskutočnením tranzitu,
c)
ak v štáte tranzitu inej ako zmluvnej strany hrozí štátnemu občanovi tretieho štátu nebezpečenstvo trestného stíhania alebo výkonu trestu pre trestný čin spáchaný pred uskutočnením tranzitu okrem prípadov protiprávneho prekročenia štátnych hraníc.
(2)
Štátneho občana tretieho štátu prijatého na tranzit možno vrátiť žiadajúcej zmluvnej strane, ak boli dodatočne zistené skutočnosti uvedené v odseku 1.
Článok 16
Náklady na tranzit až na hranicu cieľového štátu, ako aj náklady spôsobené možným návratom hradí žiadajúca zmluvná strana.
IV. ČASŤ
OCHRANA ÚDAJOV
Článok 17
(1)
Potrebné údaje poskytované na účely vykonávania tejto dohody sú chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.
(2)
Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s readmisiou a tranzitom osôb môžu obsahovať len
a)
osobné údaje odovzdávanej osoby a ak je to nevyhnutné, jej blízkych príbuzných (meno, priezvisko, predchádzajúce priezviská, prezývky alebo pseudonymy, falošné mená, dátum a miesto narodenia, pohlavie, súčasné a všetky predchádzajúce štátne občianstva),
b)
doklady totožnosti (meno a priezvisko osoby, dátum vydania, názov orgánu, ktorý ho vydal, miesto vydania, dátum uplynutia platnosti),
c)
iné údaje potrebné na identifikáciu odovzdávanej osoby,
d)
povolenia na pobyt a/alebo víza vydaných jednou zo zmluvných strán alebo tretími štátmi,
e)
miesta zastavenia a trasy, cestovné lístky alebo cestovné doklady.
(3)
Každá zmluvná strana informuje na základe žiadosti druhú zmluvnú stranu o použití údajov a výsledkoch z nich získaných.
(4)
Osobné údaje môžu spracovávať iba príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody a iba na účely tejto dohody. Zmluvná strana poskytujúca údaje zabezpečí ich správnosť, nevyhnutnosť a to, že nepresiahnu požiadavky účelu, na ktorý sa poskytli. Ak sú údaje nesprávne alebo sa poskytli neoprávnene, prijímajúca zmluvná strana musí byť o tom bezodkladne informovaná a údaje opraví alebo zničí. Zmluvná strana poskytujúca údaje musí dať písomný súhlas pred ich poskytnutím ďalším orgánom. Poskytnuté osobné údaje sa môžu uchovávať iba po čas potrebný na splnenie účelu, na ktorý sa poskytli.
V. ČASŤ
LEHOTY
Článok 18
(1)
Pri žiadosti o readmisiu svojho štátneho občana požiadaná zmluvná strana odpovie na readmisnú žiadosť bez zbytočného odkladu najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od doručenia žiadosti. Táto časová lehota sa môže predĺžiť na štyri (4) pracovné dni v prípade článku 2 ods. 2 tejto dohody. Zamietnutie musí byť písomne odôvodnené.
(2)
Štátny občan požiadanej zmluvnej strany, ktorý je predmetom žiadosti o readmisiu, sa nemôže odovzdať, ak žiadosť o readmisiu neschválil príslušný orgán požiadanej zmluvnej strany a príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany nie je o tom informovaný. Spravidla je schválenie readmisie platné tridsať (30) dní. Táto časová lehota sa môže predĺžiť po konzultácii medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
(3)
Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť o readmisiu štátneho občana tretieho štátu bez zbytočného odkladu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia žiadosti. Zamietnutie musí byť písomne odôvodnené.
(4)
Štátny občan tretieho štátu, ktorý je predmetom žiadosti o readmisiu, sa nemôže odovzdať, ak žiadosť o readmisiu neschválil príslušný orgán požiadanej zmluvnej strany a príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany nie je o tom informovaný. Spravidla je schválenie žiadosti o readmisiu platné tridsať (30) dní. Táto časová lehota sa môže predĺžiť po konzultácii medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
(5)
Príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany oznámi príslušnému orgánu požiadanej zmluvnej strany príchod readmitovanej osoby najmenej dvadsaťštyri (24) hodín vopred.
(6)
Žiadosť o tranzit sa musí predložiť príslušnému orgánu zmluvnej strany v pracovný deň, najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín pred tranzitom, alebo ak tranzit pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, žiadosť o tranzit sa musí predložiť sedemdesiatdva (72) hodín pred tranzitom prostriedkami bezpečnej komunikácie, najmä faxom.
(7)
Príslušný orgán požiadanej zmluvnej strany odpovie na žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsiatich štyroch (24) hodín v pracovný deň, a ak je žiadosť o tranzit predložená v sobotu, nedeľu alebo sviatok, v najbližší nasledujúci pracovný deň.
(8)
Všetky náklady spojené s vykonávaním tejto dohody požiadanou zmluvnou stranou, za predpokladu, že ich hradí žiadajúca zmluvná strana, sa hradia do tridsiatich (30) dní po doručení faktúry.
VI. ČASŤ
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
Žiadosť o readmisiu alebo tranzit sa musí odoslať prostriedkami bezpečnej komunikácie, najmä faxom priamo príslušnému orgánu.
Článok 20
Ustanovenia tejto dohody a vykonávacieho protokolu upravujúce readmisiu štátnych občanov tretích štátov sa vzťahujú aj na osoby bez štátnej príslušnosti v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti prijatom v New Yorku 28. septembra 1954 okrem prípadov, ak im takéto postavenie priznáva žiadajúca zmluvná strana.
Článok 21
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Federálne ministerstvo spravodlivosti a polície Švajčiarskej konfederácie uzatvoria vykonávací protokol, ktorý nadobudne platnosť súčasne s touto dohodou a v ktorom určia letiská pre readmisiu a tranzit, ako aj príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody.
Článok 22
(1)
Príslušné orgány zmluvných strán navzájom spolupracujú a konzultujú, ak je to nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody.
(2)
Každá zmluvná strana môže požiadať o stretnutie expertov oboch zmluvných strán na objasnenie akýchkoľvek otázok vzniknutých pri vykonávaní tejto dohody.
(3)
Ťažkosti spojené s vykonávaním tejto dohody riešia zmluvné strany diplomatickou cestou.
Článok 23
(1)
Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú záväzkov odovzdávania alebo prijímania osôb vyplývajúcich pre zmluvné strany z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané.
(3)
Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany ľudských práv, ktorými sú zmluvné strany viazané.
(4)
Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o právnej pomoci a extradícii, ktorými sú zmluvné strany viazané.
Článok 24
Táto dohoda tiež platí na území Lichtenštajnského kniežatstva a vzťahuje sa na štátnych občanov Lichtenštajnského kniežatstva.
Článok 25
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2)
Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
(3)
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov každá zo zmluvných strán môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne okrem jej prvej časti. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť doručením oznámenia druhej zmluvnej strane. O pokračovaní vykonávania tejto dohody sa zmluvné strany informujú diplomatickou cestou.
(4)
Každá zmluvná strana môže navrhovať dodatky alebo zmeny tejto dohody alebo jej vykonávacieho protokolu. Tieto nadobúdajú platnosť spôsobom uvedeným v odseku 2.
(5)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane. Vypovedanie dohody platí aj platí aj pre Lichtenštajnské kniežatstvo.
Dané v Bratislave 12. októbra 2006 v dvoch rovnakých vyhotoveniach v slovenskom jazyku, nemeckom jazyku a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Robert Kaliňák v. r.
Za Švajčiarsku federálnu radu:
Christoph Blocher v. r.