463/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
ZÁKON
z 19. septembra 2007,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z. a zákona č. 240/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „krajskými úradmi“.
2.
V § 7d ods. 4 sa slová „uplatňuje žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob iba na krajskom úrade;“ nahrádzajú slovami „si uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv a bezodkladne o tom informuje obvodný úrad v sídle kraja;“.
3.
V § 7d sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.
4.
V § 7d ods. 5 písm. a) a písm. f) sa vypúšťajú slová „krajského úradu,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.