465/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 3. októbra 2007,
ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 464/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ktoré vydáva vzdelávacia ustanovizeň absolventom akreditovaných špecializačných študijných programov, absolventom akreditovaných certifikačných študijných programov a absolventom prípravy na výkon práce v zdravotníctve v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
§ 2
(1)
Vzor diplomu o špecializácii je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor certifikátu je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve je uvedený v prílohe č. 3.
§ 3
Spoločné ustanovenia
Diplomy o špecializácii, certifikáty a osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve sa vydávajú na bielom papieri formátu A4, ktoré majú na strede v pozadí vodotlač štátneho znaku Slovenskej republiky v kresbe.1)
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.
Ivan Valentovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 465/2007 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 465/2007 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 465/2007 Z. z.
1)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.