468/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
ZÁKON
z 20. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zákona č. 175/1990 Zb. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 5 znie:
„(5)
Sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budov zákonodarného zboru alebo od miest, kde tento zbor rokuje.“.
2.
V § 3 sa slová „československá právnická osoba“ nahrádzajú slovami „právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „pracovníkom“ nahrádza slovom „zamestnancom“.
4.
V § 5 ods. 1 v prvej vete sa za slovo „vopred“ vkladá čiarka a slová „najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zmeny v údajoch uvedených v oznámení alebo zrušenie oznámeného zhromaždenia je zvolávateľ povinný bezodkladne oznámiť obci.“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účastník zhromaždenia nesmie mať svoju tvár zakrytú spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval.“.
7.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Obec je povinná oznámiť Policajnému zboru konanie zhromaždenia, ako aj to, že rozhodla o zákaze zhromaždenia, bezodkladne po doručení oznámenia o konaní zhromaždenia alebo bezodkladne po vydaní rozhodnutia o zákaze zhromaždenia.“.
8.
V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.
9.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
sa má konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.“.
10.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Obec v deň vydania rozhodnutia vyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli až do dňa, v ktorom sa má zhromaždenie konať, a rozhodnutie vyhlási miestnym rozhlasom alebo iným obdobným spôsobom; ak sa má zhromaždenie konať na území dvoch alebo viacerých obcí, obvodný úrad zabezpečí, aby jeho rozhodnutie bolo vyhlásené v obciach, v ktorých sa zhromaždenie má konať. Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie zvolávateľovi doručené. Ak obec v lehote uvedenej v odseku 1 nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ zhromaždenie usporiadať. Obec zároveň bezodkladne zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia zvolávateľovi a zverejní ho na svojej internetovej stránke, ak ju má k dispozícii.“.
11.
V § 14 ods. 1 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „okrem povinnosti ustanovenej v § 6 ods. 5 písm. a)“.
12.
V § 14 ods. 1 sa slová „výšky 1 000,- Kčs“ nahrádzajú sumou „5 000 Sk“.
13.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
ako účastník zhromaždenia má svoju tvár zakrytú spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a na odkrytie tváre ho príslušník Policajného zboru vyzval;
h)
neoprávnene a úmyselne zabráni inému vo výkone zhromažďovacieho práva.“.
14.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Iné správne delikty
(1)
Obec uloží pokutu do 20 000 Sk právnickej osobe, ktorá ako zvolávateľ
a)
zvolala alebo usporiadala zhromaždenie bez toho, aby si splnila oznamovaciu povinnosť;
b)
usporiadala zhromaždenie, ktoré bolo zakázané;
c)
nezabezpečila oznámený počet spôsobilých usporiadateľov starších ako 18 rokov;
d)
riadila priebeh zhromaždenia tak, že sa podstatne odchýlilo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení;
e)
neukončila zhromaždenie konané vo večerných hodinách v čase, ktorý určila obec, čím došlo k neprimeranému rušeniu nočného pokoja.
(2)
Pri ukladaní pokút obec prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom obce.“.
15.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Ak charakter zhromaždenia vyžaduje na pozemnej komunikácii5) postavenie tribúny alebo inej stavby dočasného charakteru, alebo inštaláciu ozvučenia pomocou prenosového vozu, pri tom sa postupuje podľa osobitného predpisu upravujúceho užívanie pozemných komunikácií.5)“.
16.
§ 19 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.