470/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

470
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. októbra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „akademický titul“ a slová „rodné číslo“ sa nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 22 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „doklad o vzdelaní alebo“.
4.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vymenovanom krajským úradom“.
5.
V § 4 ods. 4 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
6.
V § 5 ods. 5 sa slová „troch mesiacoch“ nahrádzajú slovami „jednom mesiaci“.
7.
Príloha znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Robert Kaliňák v. r.