471/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

471
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. októbra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
2.
V § 23 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
najmenej 15 rokov plavebnej praxe na plavidle do 31. decembra 2007.“.
3.
V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:
„Poľská republika
Zóna 1
Časť Pomoranskej zátoky na juh od trasy spájajúcej Nord Perd na Rujane a maják Niechorze.
Časť Gdanskej zátoky na juh od trasy spájajúcej maják Hel a vstupnú bóju prístavu Baltijsk.
Zóna 2
Štetínska zátoka.
Zátoka Kamień.
Zátoka Wisła.
Zátoka Puck.
Fínska republika
Saimaan kanavaSaima kanal,
Saimaan vesistöSaimens vattendrag.
Švédske kráľovstvo
Trollhätte kanal a Göta älv, Jazero Vänern, Jazero Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.
Rumunsko
Dunaj: od Brăily (175 km) po Čierne more na prítoku Suliny.“.
4.
V prílohe č. 6 bod 1 znie:
„1.
Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).“.
5.
Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ľubomír Vážny v. r.