472/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
OPATRENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 5. októbra 2007,
ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vysoké školy pôsobiace na území Slovenskej republiky sa členia na
a)
verejné vysoké školy
1.
Univerzita Komenského v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
2.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
univerzitná vysoká škola,
3.
Prešovská univerzita v Prešove
univerzitná vysoká škola,
4.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
univerzitná vysoká škola,
5.
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
univerzitná vysoká škola,
6.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
univerzitná vysoká škola,
7.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
univerzitná vysoká škola,
8.
Trnavská univerzita v Trnave
univerzitná vysoká škola,
9.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
10.
Technická univerzita v Košiciach
univerzitná vysoká škola,
11.
Žilinská univerzita v Žiline
univerzitná vysoká škola,
12.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
univerzitná vysoká škola,
13.
Ekonomická univerzita v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
14.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
univerzitná vysoká škola,
15.
Technická univerzita vo Zvolene
univerzitná vysoká škola,
16.
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
17.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
18.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
univerzitná vysoká škola,
19.
Katolícka univerzita v Ružomberku
univerzitná vysoká škola,
20.
Univerzita J. Selyeho v Komárne
univerzitná vysoká škola,
b)
štátne vysoké školy
1.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
univerzitná vysoká škola,
2.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
3.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
univerzitná vysoká škola,
c)
súkromné vysoké školy
1.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne,
2.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.,
3.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
4.
Bratislavská vysoká škola práva,
5.
Vysoká škola v Sládkovičove,
6.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
7.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici,
8.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom,
9.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií,
10.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ján Mikolaj v. r.