474/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

474
ZÁKON
z 19. septembra 2007
o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach obchodovania s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „tretie krajiny“), s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie1) (ďalej len „tovar“), ako aj poskytovanie súvisiacej technickej pomoci a ukladanie sankcií za nedodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1)
§ 2
Orgány štátnej správy vo veciach obchodovania s tovarom
(1)
Orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s tovarom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Inými orgánmi štátnej správy vo veciach obchodovania s tovarom sú:
a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),
b)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
c)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a colný úrad (ďalej len „colný orgán“).
Zákaz vývozu a dovozu tovaru
§ 3
(1)
Zakazuje sa vyviezť alebo doviezť tovar uvedený v osobitnom predpise,2) ktorý nemá iné praktické použitie ako na účely vykonávania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania bez ohľadu na jeho pôvod a s ním súvisiacu technickú pomoc (ďalej len „tovar na výstavné účely“). Ministerstvo môže povoliť podľa osobitného predpisu1) vývoz alebo dovoz tovaru na výstavné účely po súhlasnom vyjadrení ministerstva kultúry a po predložení vyhlásenia od prijímateľa, že tovar s ohľadom na jeho historickú hodnotu sa použije na výstavné účely a bude zabezpečený proti použitiu na iné ako výstavné účely3) na základe písomnej žiadosti žiadateľa.4)
(2)
Žiadateľ v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa a u fyzickej osoby trvalý alebo prechodný pobyt5) na území Slovenskej republiky,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené, a u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania zmluvného partnera z tretej krajiny alebo tuzemského zmluvného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka,6)
e)
účel použitia tovaru,
f)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa tovaru,
g)
názov a sídlo múzea, v ktorom bude tovar umiestnený.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 treba doložiť
a)
návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve7) o kúpe tovaru, zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o výpožičke tovaru alebo už uzavretú zmluvu medzi vývozcom alebo dovozcom a jeho zmluvným partnerom z tretej krajiny s presnou špecifikáciou tovaru vrátane uvedenia jeho množstva a súvisiacej technickej pomoci spojenej s uvedením tovaru do činnosti,
b)
potvrdenie o konečnom použití tovaru vyhotovené prijímateľom tovaru, ktoré obsahuje vyhlásenie, že tovar sa nepoužije na iný ako výstavný účel v múzeu,3)
c)
úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne osvedčenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie, ak žiadateľom je fyzická osoba-podnikateľ.
Povolenie na vývoz
§ 4
(1)
Ministerstvo môže podľa osobitného predpisu1) povoliť vývoz tovaru, ktorý je uvedený v osobitnom predpise8) a ktorý môže byť použitý na obmedzenie pohybu ľudí, potláčanie nepokojov alebo sebaobranu, a s ním súvisiacu technickú pomoc (ďalej len „tovar na obmedzenie pohybu ľudí“) po súhlasnom vyjadrení ministerstva zahraničných vecí na základe písomnej žiadosti žiadateľa.4)
(2)
Žiadateľ v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, u fyzickej osoby trvalý alebo prechodný pobyt5) na území Slovenskej republiky vývozcu a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené, a u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania zmluvného partnera z tretej krajiny, ktorý je prijímateľom tovaru,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka,6)
e)
účel použitia tovaru,
f)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa tovaru.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 treba doložiť
a)
návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve7) o kúpe tovaru alebo už uzavretú zmluvu medzi vývozcom a jeho zahraničným zmluvným partnerom s presnou špecifikáciou tovaru vrátane uvedenia jeho množstva,
b)
potvrdenie o konečnom použití tovaru vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia,
c)
úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie, ak žiadateľom je fyzická osoba-podnikateľ.
(4)
Pri udeľovaní povolenia podľa odseku 1 ministerstvo zohľadní podmienky ustanovené osobitným predpisom.9)
§ 5
Neudelenie, odňatie, zmena povolenia a pozastavenie vývozu
(1)
Ministerstvo podľa osobitného predpisu1) povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru podľa § 3 ods. 1 alebo povolenie na vývoz podľa § 4 ods. 1 neudelí, ak
a)
nie sú splnené podmienky ustanovené v § 3 ods. 2 a 3 a v § 4 ods. 2 a 3 alebo vývozca nesplnil podmienky ustanovené v osobitnom predpise,9)
b)
vývozca alebo dovozca porušil v súvislosti s vývozom alebo dovozom osobitný predpis1) alebo
c)
vývozom tovaru na obmedzenie pohybu ľudí sa ohrozia zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky alebo sa ohrozia ľudské práva v tretích krajinách.
(2)
Ministerstvo povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru podľa § 3 ods. 1 alebo povolenie na vývoz podľa § 4 ods. 1 odníme, ak
a)
dôjde k výmazu predmetu činnosti žiadateľa z obchodného registra,
b)
žiadateľ oznámi skončenie výkonu činnosti žiadateľa,
c)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
d)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
e)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení.
(3)
V prípadoch podľa odseku 2 písm. a), c) a e) štát nezodpovedá držiteľovi povolenia za škodu, ktorá mu vznikla odňatím povolenia.
(4)
Ministerstvo pozastaví vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ľudí alebo zmení povolenie vydané podľa § 4 do doby, kým zahraničnopolitická situácia v krajine určenia tovaru neumožní povolený tovar prijať.
§ 6
Pôsobnosť ministerstva
(1)
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona
a)
informuje v lehote 30 dní od rozhodnutia o neudelení alebo odňatí udeleného povolenia na vývoz alebo dovoz tovaru príslušné orgány10) a Európsku komisiu,
b)
spolupracuje s príslušnými orgánmi štátov uvedených v osobitnom predpise10) a Európskou komisiou a na základe ich požiadania tieto informuje o prijatých opatreniach, najmä o udelených a zamietnutých povoleniach; informácie o udelených a zamietnutých povoleniach obsahujú
1.
dôvody, na základe ktorých boli povolenia udelené alebo zamietnuté,
2.
mená a priezviská príjemcov tovaru,
3.
mená a adresy konečných užívateľov tovaru,
4.
špecifikáciu tovaru, ktorý sa vyváža alebo dováža,
c)
vedie evidenciu žiadateľov o vývozné a dovozné povolenie,
d)
rozhoduje o udelení, neudelení, odňatí a zmene povolenia a pozastavení vývozu,
e)
žiada od ministerstva zahraničných vecí písomné vyjadrenia o bezpečnostnej situácii v krajinách, do ktorých sa majú tovary vyviezť, a správy o rozhodnutiach príslušných orgánov štátov uvedených v osobitnom predpise,11)
f)
vypracúva v spolupráci s Európskou komisiou výročnú správu o činnosti, ktorú uverejňuje na svojej internetovej stránke, v ktorej sú uvedené informácie o počte prijatých žiadostí, o tovare a krajinách, ktorých sa tieto žiadosti týkali, a o rozhodnutiach, ktoré prijalo vo vzťahu k týmto žiadostiam.
(2)
Ministerstvo podľa osobitného predpisu1) spolupracuje s Výborom pre spoločné pravidlá na vývoz tovaru zriadeným osobitným predpisom.11)
§ 7
Pôsobnosť ministerstva zahraničných vecí
(1)
Ministerstvo pred rozhodnutím o udelení povolenia na vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ľudí požiada ministerstvo zahraničných vecí o súhlasné vyjadrenie. Ministerstvo zahraničných vecí pri výkone činností podľa osobitného predpisu12) poskytne vyjadrenie ministerstvu do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti; ak ministerstvo požaduje aj vyjadrenia o rozhodnutiach príslušných orgánov štátov uvedených v osobitnom predpise,10) zašle mu aj tieto, ak sú mu známe.
(2)
Zamietavé vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí k udeleniu povolenia na vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ľudí je pre ministerstvo záväzné.
§ 8
Pôsobnosť ministerstva kultúry
(1)
Ministerstvo kultúry sa podľa osobitného predpisu1) písomne vyjadrí k vývozu alebo dovozu tovaru na výstavné účely do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti ministerstva.
(2)
Zamietavé vyjadrenie ministerstva kultúry k udeleniu povolenia na vývoz alebo dovoz tovaru uvedeného v odseku 1 je pre ministerstvo záväzné.
§ 9
Poskytovanie technickej pomoci
Technická pomoc podľa osobitného predpisu13) sa na účely tohto zákona považuje za vývoz; ak sa na technickú pomoc vyžaduje prekročenie hraníc fyzickou osobou, ministerstvo na vydanie súhlasu nepoužije povoľovací formulár uvedený v osobitnom predpise.14)
Colná kontrola
§ 10
(1)
Ak má ministerstvo pochybnosti o tom, či vyvážaný alebo dovážaný tovar na výstavné účely a vyvážaný tovar na obmedzenie pohybu ľudí sa skutočne vyváža alebo dováža na účel uvedený v § 3 ods. 2 písm. e) a v § 4 ods. 2 písm. e), požiada colný orgán o vykonanie kontroly.
(2)
Colný orgán vykonávajúci kontrolu oznámi výsledky kontroly ministerstvu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa jej vykonania.
(3)
Colný orgán vykoná kontrolu aj vtedy, ak o to požiada príslušný orgán štátu dodávateľa uvedený v osobitnom predpise10) prostredníctvom ministerstva a ministerstvo o výsledkoch kontroly informuje príslušný orgán štátu dodávateľa najneskôr v lehote 15 dní odo dňa, keď mu colný orgán oznámil výsledky kontroly.
(4)
Colný orgán vykonáva kontrolu plnenia podmienok určených v udelenom povolení a povolenie porovná s formulárom vydaným podľa osobitného predpisu14) v mieste, kde sa kontrolovaný tovar nachádza alebo môže nachádzať.
(5)
Ak colný orgán zistí, že na vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie, vo svojej činnosti postupuje podľa osobitného predpisu.15)
§ 11
Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezeného tovaru na obmedzenie pohybu ľudí a na požiadanie poskytuje ministerstvu a iným orgánom štátnej správy potrebné informácie o uskutočnenom vývoze tohto tovaru v lehote do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie, ak sa na poskytnutie informácie nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti.16)
§ 12
Priestupky a iné správne delikty
(1)
Fyzická osoba, ktorá poruší povinnosti podľa osobitného predpisu1) a tohto zákona, dopustí sa priestupku, za ktorý jej ministerstvo uloží pokutu vo výške 500 000 Sk.
(2)
Na priestupok podľa tohto zákona a jeho prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.17)
(3)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poruší povinnosti podľa osobitného predpisu1) a tohto zákona, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej ministerstvo uloží pokutu vo výške 1 000 000 Sk; na uloženie pokuty ministerstvom sa vzťahujú odseky 9 a 10.
(4)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí colného deliktu, ak bez povolenia
a)
vyviezla alebo doviezla tovar na výstavné účely z územia Slovenskej republiky do tretích krajín alebo z tretích krajín na územie Slovenskej republiky, alebo
b)
vyviezla tovar na obmedzenie pohybu ľudí, alebo
c)
poskytla súvisiacu technickú pomoc podľa § 9 napriek tomu, že osobitný predpis1) alebo tento zákon povolenie vyžaduje.
(5)
Colný orgán uloží za colný delikt podľa odseku 4
a)
pokutu do 1 000 000 Sk alebo do trojnásobku ceny tovaru, ak je táto cena vyššia ako 1 000 000 Sk,
b)
prepadnutie tovaru; vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva Slovenská republika.
(6)
Pokutu alebo prepadnutie tovaru podľa ods. 5 písm. a) a b) možno uložiť samostatne alebo v súbehu.
(7)
Sankciu podľa odseku 5 uloží colný orgán rozhodnutím; pri rozhodovaní o uložení sankcie a pri výkone správy a nakladaní s prepadnutým tovarom určeným na výstavné účely, ktorého vlastníkom je štát, postupuje podľa osobitného predpisu.18)
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného orgánu o uložení sankcie nemá odkladný účinok. Colný orgán, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, môže odkladný účinok povoliť, ak sa tým nesťaží výkon rozhodnutia alebo ak tomu nebráni verejný záujem.
(9)
Sankciu podľa odsekov 1 a 5 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď colný orgán zistil porušenie zákona, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(10)
Sankcia podľa odsekov 1 a 5 sa určí s ohľadom na závažnosť deliktu, spôsob jeho spáchania, význam a čas trvania ohrozenia zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky a spôsobenú škodu a je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné ustanovenia
§ 13
(1)
Povolenia podľa tohto zákona sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu práv ani exekučnému konaniu, výkonu rozhodnutia, konkurznému konaniu a dedičskému konaniu.19)
(2)
Ministerstvo vydá dovozcovi spolu s povolením aj medzinárodný dovozný certifikát v prípade, že o jeho vydanie požiada dodávateľ z tretej krajiny. Medzinárodný dovozný certifikát obsahuje údaje zhodné s dovozným povolením.
(3)
Colný orgán potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad požaduje dovozca z tretej krajiny. V prípade zistenia nedostatkov pri dovezenom tovare colný orgán informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom ministerstva príslušný štátny orgán krajiny vývozcu.
§ 14
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní20) okrem odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu colného orgánu podľa § 12 ods. 8.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30. 7. 2005).
2)
Príloha II nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
3)
§ 2 ods. 1 a § 7 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
5)
§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Príloha č. III nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
9)
Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
10)
Príloha č. I nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
11)
Čl. 15 a 16 nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
12)
Zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z.
13)
Čl. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
14)
Príloha V nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
15)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 10 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005.
16)
§ 59 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.