Predpis bol zrušený predpisom 420/2008 Z. z.

475/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2007 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

475
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2007
o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Limity súm finančných prostriedkov určené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme pre jednotlivé verejné vysoké školy na akademický rok 2008/2009 sú:
a) pre Univerzitu Komenského v Bratislave 40 873 000 Sk,
b) pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 10 003 000 Sk,
c) pre Prešovskú univerzitu v Prešove 8 302 000 Sk,
d) pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 091 000 Sk,
e) pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 4 919 000 Sk,
f) pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 9 915 000 Sk,
g) pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 832 000 Sk,
h) pre Trnavskú univerzitu v Trnave 6 005 000 Sk,
i) pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 28 989 000 Sk,
j) pre Technickú univerzitu v Košiciach 17 101 000 Sk,
k) pre Žilinskú univerzitu v Žiline 13 650 000 Sk,
l) pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 355 000 Sk,
m) pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave 9 789 000 Sk,
n) pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 10 784 000 Sk,
o) pre Technickú univerzitu vo Zvolene 5 497 000 Sk,
p) pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave 3 654 000 Sk,
q) pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave 2 362 000 Sk,
r) pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici 1 662 000 Sk,
s) pre Katolícku univerzitu v Ružomberku 6 134 000 Sk,
t) pre Univerzitu J. Selyeho 1 091 000 Sk.
(2)
Postup výpočtu jednotlivých limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme je ustanovený v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 475/2007 Z. z.
Vysvetlivky k tabuľke: metodika výpočtu
Pri určení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké školy sa vychádza z rozpisu finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu v roku 2007 poskytnutých v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov okrem časti týkajúcej sa doktorandských štipendií a zálohy na úhradu praxí študentov v zdravotníckych pracoviskách (stĺpec A tabuľky). Pri určení finančných prostriedkov v rámci uvedenej dotácie sa zohľadňuje počet študentov, ekonomická náročnosť poskytovaných študijných programov (používajú sa koeficienty personálnej náročnosti, koeficienty ekonomickej náročnosti a koeficienty pre stupeň a formu štúdia, čím sa zohľadňujú rozdielne finančné nároky na uskutočňovanie príslušného študijného programu) a kvalita (zohľadňujú sa kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov z pohľadu získaných pedagogicko-vedeckých titulov, dosiahnuté výsledky vo vede a v umení, najmä počet publikácií, projekty, úspešnosť doktorandského štúdia) v súlade s metodikou podľa § 89 ods. 8 zákona. Uvedené kritériá sa zohľadňujú aj pri určení limitov súm pre jednotlivé verejné vysoké školy. Podiel verejných vysokých škôl na získaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov tak sčasti zodpovedá podmienkam na určenie limitov súm jednotlivým verejným vysokým školám na bezplatné študijné programy v externej forme štúdia. Podiel jednotlivých verejných vysokých škôl, ktorým získali dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov v roku 2007, je v percentách vyjadrený v stĺpci B tabuľky.
Okrem uvedených kritérií sa pri určení limitov súm zohľadňuje aj uplatnenie absolventov v praxi. V stĺpci C tabuľky je uvedený počet evidovaných nezamestnaných absolventov zo septembra 2006, v stĺpci D tabuľky je počet evidovaných nezamestnaných absolventov z mája 2007 a v stĺpci E tabuľky je uvedený priemer týchto hodnôt. V stĺpci F tabuľky je uvedený počet absolventov vysokej školy za rok 2006. Z údajov v stĺpcoch E a F tabuľky bola odvodená ako ich podiel „miera nezamestnanosti absolventov“, ktorá je vyjadrená v percentách v stĺpci G tabuľky.
Súčinom podielu vysokej školy na dotácii na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (stĺpec B tabuľky) a „miery zamestnanosti absolventov“ vysokej školy určenej ako doplnok k „miere nezamestnanosti absolventov“ vysokej školy (stĺpec G tabuľky) sa určil v percentách základ podielu vysokej školy na limite sumy finančných prostriedkov určených na zabezpečenie bezplatných študijných programov v externej forme (stĺpec H tabuľky). Hodnoty v stĺpci H tabuľky boli predelené ich súčtom, aby v sume dávali 100 %. Výsledný podiel vysokej školy na limite sumy finančných prostriedkov určených na zabezpečenie študijných programov v externej forme je uvedený v percentách v stĺpci I tabuľky.
Limit sumy finančných prostriedkov na zabezpečenie študijných programov v externej forme pre konkrétnu vysokú školu je tak vypočítaný ako súčin podielu uvedeného v stĺpci I tabuľky a rozdeľovanej sumy, teda 200 mil. Sk. Výsledok po zaokrúhlení na celé tisícky je uvedený v stĺpci J tabuľky a v § 1 nariadenia vlády.