476/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. septembra 2007,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa dopĺňa takto:
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Zo spoplatnenia pre rok 2008 sa vylučujú úseky ciest pre motorové vozidlá R2 Ožďany – preložka a R2 Tornaľa – preložka.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.