477/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 11. októbra 2007 č. 2621/M-2007, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. januára 2005 č. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva (oznámenie č. 22/2005 Z. z.).
Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva fyzickým osobám a právnickým osobám v oblasti civilného letectva.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 9/2007.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.