480/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

480
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 11. októbra 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti
a)
o organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne veterinárne činnosti (ďalej len „úradný veterinárny lekár“),
b)
o požiadavkách na kvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie osôb s odbornou spôsobilosťou a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií.
§ 2
Vzdelávanie
Organizáciu vzdelávania úradných veterinárnych lekárov, ďalšie vzdelávanie osôb s odbornou spôsobilosťou a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií zabezpečuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „inštitút“).
§ 3
Postgraduálne vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov
(1)
Postgraduálne vzdelávanie musia absolvovať všetci úradní veterinárni lekári pôsobiaci v orgánoch veterinárnej správy. Rozsah vzdelávania je najmenej 20 hodín ročne.
(2)
Postgraduálne vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov sa realizuje v rozsahu veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Vzor osvedčenia o absolvovaní postgraduálneho vzdelávania úradného veterinárneho lekára vydaného inštitútom je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
Ďalšie vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov
(1)
Ďalšie vzdelávanie musia absolvovať všetci úradní veterinárni asistenti pôsobiaci v orgánoch veterinárnej správy pri výkone kontroly čerstvého mäsa. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín ročne.
(2)
Ďalšie vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov sa realizuje v rozsahu veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Po absolvovaní vzdelávania vydá inštitút osvedčenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania úradného veterinárneho asistenta, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií
(1)
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií sa realizuje v odbore laboratórna diagnostika v rozsahu najmenej 15 hodín ročne.
(2)
Vzor osvedčenia o absolvovaní ďalšieho vzdelávania zamestnanca úradného veterinárneho laboratória vydaného inštitútom je uvedený v prílohe č. 3.
§ 6
Zaraďovanie do atestačnej prípravy
(1)
Úradní veterinárni lekári, ktorí sú zamestnancami orgánov veterinárnej správy, do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku prvého stupňa sú zaradení na návrh zamestnávateľa alebo na základe ich vlastnej žiadosti, ktorú podávajú inštitútu, a to do dvoch rokov od začiatku štátnozamestnaneckého pomeru.
(2)
Zamestnanci úradných veterinárnych laboratórií sú do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku prvého stupňa zaradení na základe ich žiadosti, ktorú podávajú inštitútu.
(3)
Ak úradný veterinárny lekár, ktorý je zamestnancom orgánu veterinárnej správy, alebo zamestnanec úradného veterinárneho laboratória získa atestáciu prvého stupňa, zamestnávateľ ho môže navrhnúť na zaradenie do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku druhého stupňa najskôr dva roky po získaní prvej atestácie.
(4)
Atestačnú skúšku na získanie atestácie druhého stupňa nemusí vykonať úradný veterinárny lekár, ktorý je zamestnancom orgánu veterinárnej správy, alebo zamestnanec úradného veterinárneho laboratória, ktorý získal najmenej vedeckú hodnosť PhD. alebo CSc. v oblasti veterinárskeho lekárstva alebo v oblasti chémie, potravinárskej chémie, potravinárskej mikrobiológie, hygieny potravín, potravinárskej technológie, poľnohospodárstva, hygieny alebo epidemiológie.
§ 7
Atestačná príprava na atestačnú skúšku prvého stupňa
(1)
Atestačnú prípravu na atestačnú skúšku prvého stupňa tvoria štyri päťdňové kurzy. Kurz sa skladá z vybraných vzdelávacích aktivít podľa zvoleného odboru. Celkový rozsah atestačnej prípravy na atestačnú skúšku prvého stupňa je 220 hodín.
(2)
Po absolvovaní druhého kurzu sa vykoná skúška z oblasti veterinárnych právnych predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov formou písomného testu.
(3)
Po absolvovaní tretieho kurzu sa vykoná skúška formou písomného testu z jedného z nasledujúcich odborov:
a)
zdravie zvierat,
b)
ochrana zvierat,
c)
hygiena krmív,
d)
veterinárna farmácia,
e)
veterinárna ekológia a živočíšne vedľajšie produkty,
f)
hygiena produktov živočíšneho pôvodu,
g)
veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz,
h)
bezpečnosť potravín,
i)
verejné zdravie a ochrana spotrebiteľa,
j)
ekonomika zdravia zvierat,
k)
laboratórna diagnostika.
(4)
Po absolvovaní štvrtého kurzu sa vykoná atestačná skúška na získanie atestácie prvého stupňa pred skúšobnou komisiou z rovnakého odboru ako skúška podľa odseku 3. Atestačná skúška na získanie atestácie prvého stupňa sa vykoná do šiestich mesiacov od absolvovania atestačnej prípravy. Vzor osvedčenia o absolvovaní atestačnej skúšky prvého stupňa vydaného inštitútom je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Po neúspešnom absolvovaní atestačnej skúšky na získanie atestácie prvého stupňa možno túto skúšku jedenkrát opakovať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej neúspešného absolvovania.
§ 8
Príprava na atestačnú skúšku druhého stupňa
(1)
Príprava na atestačnú skúšku druhého stupňa sa skladá z dvoch povinných týždňových kurzov v rozsahu 70 hodín, voliteľných odborných kurzov v rozsahu 70 hodín a dištančného vzdelávania v rozsahu 40 hodín.
(2)
Príprava na atestačnú skúšku druhého stupňa sa realizuje v odboroch podľa § 7 ods. 3.
(3)
Súčasťou prípravy na atestačnú skúšku druhého stupňa je písomná atestačná práca, ktorú je nevyhnutné predložiť do šiestich mesiacov po absolvovaní prípravy na atestačnú skúšku. Tému atestačnej práce určuje hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný veterinárny lekár“).
(4)
Písomnú atestačnú prácu možno na základe rozhodnutia hlavného veterinárneho lekára nahradiť súborom vlastných publikovaných prác, monografiou alebo knižnou publikáciou, patentom, zlepšovacím návrhom alebo novou metodikou, ktoré sa týkajú odboru, v ktorom sa realizuje príprava na atestačnú skúšku druhého stupňa.
(5)
Po absolvovaní prípravy na atestačnú skúšku druhého stupňa sa vykoná atestačná skúška druhého stupňa pred skúšobným senátom do troch mesiacov od predloženia písomnej atestačnej práce alebo jej ekvivalentu podľa odseku 4.
(6)
O priebehu atestačnej skúšky druhého stupňa sa spisuje zápisnica, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5. V zápisnici o priebehu atestačnej skúšky druhého stupňa sa uvedú všetky uznesenia skúšobného senátu a výsledok atestačnej skúšky spolu so záverečným uznesením o získaní atestácie.
(7)
Po neúspešnom absolvovaní atestačnej skúšky druhého stupňa možno túto skúšku jedenkrát opakovať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej neúspešného absolvovania.
§ 9
Skúšobná komisia pre atestáciu prvého stupňa a skúšobný senát pre atestáciu druhého stupňa
(1)
Predsedu a štyroch členov skúšobnej komisie pre atestáciu prvého stupňa (ďalej len „komisia“) vymenúva riaditeľ inštitútu pre každú atestačnú skúšku prvého stupňa osobitne.
(2)
Predsedu a štyroch členov skúšobného senátu pre atestáciu druhého stupňa (ďalej len „senát“) vymenúva hlavný veterinárny lekár na návrh riaditeľa inštitútu pre každú atestačnú skúšku druhého stupňa osobitne.
(3)
Za predsedu komisie alebo senátu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárske lekárstvo alebo hygiena potravín a atestáciu druhého stupňa alebo najmenej vedeckú hodnosť PhD. alebo CSc. v odbore veterinárske lekárstvo alebo v oblasti chémie, potravinárskej chémie, potravinárskej mikrobiológie, hygieny potravín, potravinárskej technológie, poľnohospodárstva, hygieny alebo epidemiológie a má najmenej desať rokov odbornej praxe pri výkone odborných veterinárnych činností.
(4)
Za člena komisie alebo senátu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárske lekárstvo alebo hygiena potravín alebo je zamestnancom úradného veterinárneho laboratória a má atestáciu druhého stupňa alebo najmenej vedeckú hodnosť PhD. alebo CSc. v odbore veterinárske lekárstvo alebo v oblasti chémie, potravinárskej chémie, potravinárskej mikrobiológie, hygieny potravín, potravinárskej technológie, poľnohospodárstva, hygieny alebo epidemiológie.
§ 10
Diplom o atestácii
(1)
Na základe osvedčenia o absolvovaní atestačnej skúšky prvého stupňa alebo zápisnice o priebehu atestačnej skúšky druhého stupňa sa úspešnému absolventovi vydá diplom o atestácii.
(2)
V diplome o atestácii sa uvedie stupeň atestácie, príslušný odbor a pri atestácii druhého stupňa aj názov atestačnej práce alebo jej ekvivalentu.
(3)
Diplom o atestácii podpisuje predseda skúšobnej komisie alebo predseda skúšobného senátu a riaditeľ inštitútu. Vzory diplomov o atestácii sú uvedené v prílohách č. 6 a 7.
§ 11
Špecializované vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania potravín živočíšneho pôvodu
(1)
Špecializovaného vzdelávania v oblasti senzorického posudzovania potravín živočíšneho pôvodu sa zúčastňujú úradní veterinárni lekári vykonávajúci úradnú kontrolu, ďalší zamestnanci orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií.
(2)
Vzdelávanie podľa odseku 1 sa realizuje prostredníctvom kurzov pozostávajúcich z teoretickej prípravy a praktickej prípravy v celkovom rozsahu 12 hodín. Kurzy sú zamerané na tieto komodity:
a)
mäso domácich kopytníkov a mäsové výrobky,
b)
hydina a hydinové výrobky,
c)
mlieko a mliečne výrobky,
d)
ryby a rybacie výrobky,
e)
med.
(3)
Po absolvovaní kurzu sa úradný veterinárny lekár vykonávajúci úradnú kontrolu potravín zúčastní skúšky spôsobilosti na senzorické posudzovanie potravín.
(4)
Na základe úspešného absolvovania skúšky spôsobilosti na senzorické posudzovanie potravín sa úradnému veterinárnemu lekárovi udelí certifikát spôsobilosti na senzorické posudzovanie potravín, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Platnosť certifikátu spôsobilosti na senzorické posudzovanie potravín je tri roky.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Miroslav Jureňa v. r.
1)
Príloha I oddiel III kapitola IV. A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
Príloha II kapitola I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
§ 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2)
Príloha I oddiel III kapitola IV. B nariadenia (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.