482/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

482
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 18. októbra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa slová „R2 až R4“ nahrádzajú slovami „Rb2 až Rb4“.
2.
V § 1 odsek 6 znie:
„(6)
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je ťažné lano určené na vlečenie vozidiel.“.
3.
V § 1 ods. 10 sa vypúšťajú kategórie „L2e, L4e až L7e“.
4.
V § 1 ods. 15 sa slová „30 km.h-1“ nahrádzajú slovami „40 km.h-1“.
5.
V § 1 odsek 17 znie:
„(17)
Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „LPG" podľa predpisu EHK 67 – príloha 16,2) vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takýmto identifikačným znakom povinne vybavené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.“.
6.
§ 2 sa dopĺňa písmenami v) až z), ktoré znejú:
„v)
pneumatika alebo disk kolesa a ich montáž na vozidle nespĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu6a) alebo podľa predpisu EHK 1082) alebo predpisu EHK 109,2)
w)
vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť podľa osobitného predpisu,6b) nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť, je nefunkčné,
x)
plynové zariadenie má poruchu redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomera, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevnenia nádrže,
y)
je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
z)
je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je stanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby.6c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b a 6c znejú:
„6a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.
6b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel.
6c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.“.
7.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa za slovami „emisnej kontroly“ vypúšťajú slová: „na nahliadnutie“.
8.
V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom, kópia jeho autorizačného osvedčenia, ak ide o pohon plynom aj odborný posudok z hľadiska nebezpečenstva výbuchu vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.“.
9.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri výpadku automatizovaného informačného systému podľa odseku 4 z dôvodu poruchy zapríčinenej neprístupnosťou centrálneho servera možno použiť lokálny systém. Po obnovení funkčnosti automatizovaného informačného systému sa údaje za obdobie výpadku bezodkladne doplnia v požadovanom rozsahu do automatizovaného informačného systému.“.
10.
V § 41 ods. 5 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 4“.
11.
V § 46 ods. 9 písm. a) v prvom bode sa vypúšťa slovo „overenú“.
12.
V § 47 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „M3“.
13.
V § 47 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách,“.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).
14.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Pred vstupom vozidla na kontrolnú linku a začatím technickej kontroly sa identifikačné údaje vozidla bezodkladne zapíšu do automatizovaného informačného systému.“.
15.
V nadpise nad § 52 sa slová „technických kontrolách“ nahrádzajú slovami „emisných kontrolách“.
16.
V § 53 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 12 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2 písm. d)“.
17.
V § 53 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 12 ods. 3 písm. d) nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2 písm. d)".
18.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri výpadku automatizovaného informačného systému podľa odseku 4 z dôvodu poruchy zapríčinenej neprístupnosťou centrálneho servera možno použiť lokálny systém. Po obnovení funkčnosti automatizovaného informačného systému sa údaje za obdobie výpadku bezodkladne doplnia v požadovanom rozsahu do automatizovaného informačného systému.“.
19.
V § 58 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Tlačivo protokolu o vykonanej emisnej kontrole sa archivuje po dobu platnosti emisnej kontroly.“.
20.
V § 66 ods. 1 písm. h) v treťom bode sa slová „technických komponentov" nahrádzajú slovami „technických jednotiek".
21.
V § 66 ods. 5 písm. a) v prvom bode sa vypúšťa slovo „overenú".
22.
V § 90 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).
23.
V § 96 ods. 3 sa slová „vydaných tlačív" nahrádzajú slovami „vydaných pečiatok".
24.
V § 100 ods. 8 písm. a) sa slová „viac ako 90 %" nahrádzajú slovami „90 % a viac".
25.
Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:
㤠104a
(1)
Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykonáva a prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú podľa doterajších predpisov, ktorá nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 33 ods. 4 alebo ods. 5 a 8, môže prevádzkovať takúto stanicu technickej kontroly do ukončenia činnosti.
(2)
Identifikačné znaky „LPG“ podľa doterajších predpisov možno na vozidlách používať do 31. decembra 2008.“.
26.
V prílohe č. 7 v riadkoch 6 a 7 sa slová „koncentrácia prítomnosti" nahrádzajú slovami „prítomnosť koncentrácie".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ľubomír Vážny v. r.