485/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo
opatrenie zo 17. októbra 2007 č. CD-2007-14531/30268-1:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.