486/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2007 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Dohoda nadobudne platnosť 29. októbra 2007 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.