487/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

487
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudla platnosť 30. augusta 2007 v súlade s článkom 9 ods. 1.
K oznámeniu č. 487/2007 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vojnových hroboch
Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),
zohľadňujúc skutočnosť, že vojaci vrátane tých, ktorí padli do zajatia, a iné osoby, ktoré prišli o život v prvej alebo druhej svetovej vojne a boli pochované na území štátu druhej zmluvnej strany, majú právo na dôstojné miesto večného odpočinku podľa Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov, dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977 a ďalších noriem medzinárodného humanitárneho práva
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:
a)
„rumunskí padlí vojaci“ – rumunskí občania, ktorí boli príslušníkmi rumunských ozbrojených síl a ktorí padli počas vojenských operácií alebo zomreli počas zajatia alebo v dôsledku týchto skutočností a boli pochovaní na území terajšej Slovenskej republiky,
b)
„rumunské civilné obete vojny“ – rumunskí občania, ktorí boli zabití alebo zomreli v dôsledku vojen a boli pochovaní na území Slovenskej republiky vrátane tých, ktorí boli deportovaní,
c)
„rumunské vojnové hroby“ – miesta večného odpočinku rumunských padlých vojakov a rumunských civilných obetí vojny, ktorými sú individuálne hroby, spoločné hroby, časti cintorínov alebo cintoríny, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky,
d)
„rumunské vojnové pamätníky“ – pamätníky, pamätné tabule, božie muky, kríže alebo iné stavby či diela postavené na pamiatku rumunských padlých vojakov alebo rumunských civilných obetí vojny, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky,
e)
„slovenskí padlí vojaci“ – príslušníci ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska a Československej republiky s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky, ktorí padli počas vojenských operácií alebo zomreli počas zajatia alebo v dôsledku týchto skutočností a boli pochovaní na území terajšieho Rumunska,
f)
„slovenské civilné obete vojny“ – štátni príslušníci Rakúsko-Uhorska a Československej republiky s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky, ktorí boli zabití alebo zomreli v dôsledku vojen a boli pochovaní na území terajšieho Rumunska vrátane tých, ktorí boli deportovaní,
g)
„slovenské vojnové hroby“ – miesta večného odpočinku slovenských padlých vojakov a civilných obetí vojny, ktorými sú individuálne hroby, spoločné hroby, časti cintorínov alebo cintoríny, ktoré sa nachádzajú na území Rumunska,
h)
„slovenské vojnové pamätníky“ – pamätníky, pamätné tabule, božie muky, kríže alebo iné stavby či diela postavené na pamiatku slovenských padlých vojakov alebo slovenských civilných obetí vojny, ktoré sa nachádzajú na území Rumunska,
i)
„úprava vojnových hrobov a vojnových pamätníkov“ – vyznačenie miesta vojnových hrobov vrátane zaniknutých alebo novoobjavených a osadenie vojnových pamätníkov,
j)
„starostlivosť o vojnové hroby a vojnové pamätníky“ – zabezpečenie zachovávania vojnových hrobov a vojnových pamätníkov a ich udržiavanie v dôstojnom stave.
Článok 2
Formy spolupráce
(1)
Zmluvné strany zabezpečujú a vykonávajú opatrenia na identifikáciu, evidenciu a úpravu slovenských vojnových hrobov a vojnových pamätníkov nachádzajúcich sa na území Rumunska a rumunských vojnových hrobov a vojnových pamätníkov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ako aj starostlivosť o ne a riešia prevoz telesných pozostatkov na územie štátu druhej zmluvnej strany, ktorá o to požiada.
(2)
Zmluvné strany sa vzájomne informujú najmä
a)
o zoznamoch slovenských vojnových hrobov a rumunských vojnových hrobov s označením ich miesta a stavu, v akom sa nachádzajú, a o novoobjavených vojnových hroboch,
b)
o menných zoznamoch a ďalších údajoch o slovenských a rumunských padlých vojakoch a slovenských a rumunských civilných obetiach vojny pochovaných na území ich štátov,
c)
o závažných škodách na vojnových hroboch a vojnových pamätníkoch a o opatreniach na ich odstránenie.
(3)
Nápisy na vojnových pamätníkoch sa uvádzajú v slovenskom jazyku a v rumunskom jazyku.
(4)
Každá zmluvná strana umožňuje štátnym príslušníkom štátu druhej zmluvnej strany návštevu vojnových hrobov a vojnových pamätníkov na účely vzdania úcty padlým.
Článok 3
Umiestnenie vojnových hrobov a vojnových pamätníkov
(1)
Zmluvné strany si na princípe vzájomnosti zaručujú bezodplatné užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vojnové hroby alebo vojnové pamätníky.
(2)
Ak zmluvná strana potrebuje pozemok podľa odseku 1 na iný účel z dôvodu verejného záujmu, poskytne druhej zmluvnej strane iný vhodný pozemok a uhradí všetky náklady spojené s premiestnením a zriadením nových vojnových hrobov alebo vojnových pamätníkov.
(3)
Výber nového pozemku a premiestnenie vojnových hrobov a vojnových pamätníkov sa vykoná len so súhlasom druhej zmluvnej strany.
(4)
Nové vojnové hroby sa zriaďujú na mieste, kde sa nachádzajú telesné pozostatky padlých vojakov, alebo, ak to nie je možné, na inom vhodnom mieste. To sa primerane vzťahuje aj na vojnové pamätníky.
(5)
Každá zmluvná strana označí miesto, na ktorom sa nájdu nové vojnové hroby.
Článok 4
Exhumácia a opätovné pochovanie telesných pozostatkov
(1)
Exhumácia telesných pozostatkov na účely ich opätovného pochovania v štáte druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje výlučne na žiadosť, so súhlasom druhej zmluvnej strany. Žiadosť a príslušná odpoveď sa zasielajú diplomatickou cestou.
(2)
Ak sa vyhovelo žiadosti o exhumáciu na účely opätovného pochovania podľa odseku 1, zmluvné strany sa dohodnú na postupe pri exhumácii, opätovnom pochovaní alebo odovzdaní telesných pozostatkov.
(3)
Exhumáciu telesných pozostatkov podľa odseku 1 uskutočňujú príslušné orgány štátov zmluvných strán. Náklady na exhumáciu, premiestnenie a opätovné pochovanie telesných pozostatkov uhrádza zmluvná strana, ktorá o to požiada.
(4)
Exhumácia a opätovné pochovanie sa uskutočňuje spravidla za účasti zástupcov príslušných orgánov štátov zmluvných strán.
Článok 5
Náklady
(1)
Každá zmluvná strana uhrádza náklady na úpravu a starostlivosť o vojnové hroby a vojnové pamätníky na území svojho štátu.
(2)
Každá zmluvná strana môže na vlastné náklady vykonávať úpravu a starostlivosť o svoje vojnové hroby a vojnové pamätníky na území štátu druhej zmluvnej strany. Tieto práce sa vykonávajú len so súhlasom druhej zmluvnej strany.
(3)
Príslušné orgány štátov zmluvných strán si môžu v jednotlivých prípadoch písomne dohodnúť odlišný spôsob úhrady nákladov na úpravu a starostlivosť o vojnové hroby a vojnové pamätníky.
Článok 6
Colné otázky
Tovar akéhokoľvek druhu dovezený na účely vykonania prác vyplývajúcich z tejto dohody na území štátu druhej zmluvnej strany prepustia colné orgány tejto zmluvnej strany na základe platných vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 7
Vykonávanie dohody
(1)
Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Rumunsku Národný úrad pre uctievanie vojnových hrdinov. Zmluvné strany sa vzájomne informujú diplomatickou cestou o prípadných zmenách príslušných orgánov.
(2)
Zmluvné strany zriaďujú spoločnú medzivládnu komisiu pre starostlivosť o vojnové hroby na účely koordinácie činností týkajúcich sa vykonávania tejto dohody a riešenia otázok, ktoré si vyžadujú spoločný postup; jej zloženie si oznámia diplomatickou cestou.
(3)
Každá zmluvná strana dodržiava pri vykonávaní tejto dohody právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany, na území ktorého sa nachádzajú jej vojnové hroby a vojnové pamätníky, a rešpektuje jeho národné, náboženské a iné tradície.
Článok 8
Riešenie sporov
Akékoľvek spory vzniknuté pri vykonávaní tejto dohody zmluvné strany riešia vzájomným rokovaním alebo diplomatickou cestou.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou si zmluvné strany oznamujú splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti dohody.
(2)
Dohodu možno meniť písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Zmeny nadobudnú platnosť podľa postupu uvedeného v odseku 1.
(3)
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomnou nótou zaslanou druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí piatich (5) mesiacov odo dňa doručenia takejto nóty.
Dané v Bratislave 30. novembra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Kubiš v. r.

Za vládu Rumunska:

Mihaj Răzvan Ungureanu v. r.