488/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „2006/380/SZBP“ nahrádzajú slovami „2007/448/SZBP“.
2.
V názve prílohy sa slová „2006/380/SZBP“ nahrádzajú slovami „2007/448/SZBP“.
3.
V prílohe časť Právnické osoby znie:
„PRÁVNICKÉ OSOBY
1.
Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Artisans´ Cooperative Fire and Similar - Occasionally Spectacular),
Remeselnícke družstvo Oheň a podobne – Príležitostne veľkolepé
2.
Nuclei Armati per il Comunismo (Armed Units for Communism),
Ozbrojené jednotky za komunizmus
3.
CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cell Against Capital, Prison, Prison Warders and Prison Cells),
Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenským strážnikom a väzenským celám
4.
Continuity Irish Republican Army (CIRA),
Kontinuitná írska republikánska armáda
5.
EPANASTATIKOS AGONAS – Revolutionary Struggle,
Revolučný boj
6.
Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E. T. A.) (The following organisations are part of the terrorist group E. T. A.: K. a. s., Xaki, Ekin, Jarrai Haika Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (a.k.a. Herri Batasuna, a.k.a. Euskal Herritarrok),
Sloboda a vlasť Baskicko. (Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie E. T. A.: K. a. s., Xaki, Ekin, Jarrai Haika Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)
7.
Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G. R. A. P. O.),
Protifašistické odbojové skupiny 1. októbra
8.
Solidarietà Internazionale (International Solidarity),
Medzinárodná solidarita
9.
Loyalist Volunteer Force (LVF),
Lojalistická dobrovoľnícka sila
10.
Orange Volunteers (OV),
Oranžskí dobrovoľníci
11.
Real IRA,
Pravá IRA
12.
Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Red Brigades for the Construction of the Fighting Communist Party),
Červené brigády za výstavbu bojujúcej komunistickej strany
13.
Red Hand Defenders (RHD),
Obrancovia červenej ruky
14.
Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines,
Revolučné zárodky
15.
Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri,
Revolučná organizácia 17. novembra
16.
Brigata XX Luglio (Twentieth of July Brigade),
Brigáda 20. júla
17.
Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF),
Ulsterské obranné združenie
18.
F. A. I. – Federazione Anarchica Informale (Unofficial Anarchist Federation),
Neoficiálna anarchistická federácia.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Robert Fico v. r.