489/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

489
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2007
o sumách vianočného príspevku v roku 2007
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2006 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2007 je
a)
20 %,
b)
40 %,
c)
60 %.
(2)
Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2006 je
a)
podľa odseku 1 písm. a) 3 753 Sk,
b)
podľa odseku 1 písm. b) 7 505 Sk,
c)
podľa odseku 1 písm. c) 11 257 Sk.
(3)
Suma vianočného príspevku v roku 2007 je
a)
2 000 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 3 753 Sk,
b)
1 750 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 3 754 Sk do 7 505 Sk,
c)
1 500 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 7 506 Sk do 11 257 Sk.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 603/2006 Z. z. o sumách vianočného príspevku v roku 2006.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2007.
v z. Robert Kaliňák v. r.