49/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2007

49
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
požiadavky na množiteľský materiál viniča, ktoré musí spĺňať pri uvádzaní na trh,
b)
požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča,
c)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča,
d)
podrobnosti o uznávaní a overovaní množiteľského materiálu viniča,
e)
podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča na trh,
f)
podmienky dovozu množiteľského materiálu viniča z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“),
g)
podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní,
h)
spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“).
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál viniča, ktorý je určený na vývoz do tretej krajiny.
§ 2
Požiadavky na množiteľský materiál viniča
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády musí spĺňať množiteľský materiál viniča všetkých rodov a klonov, ktorý je určený na vegetatívne rozmnožovanie viniča a na uvádzanie na trh.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
viničom rastlina rodu Vitis (L) určená na výrobu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál takých rastlín,
b)
odrodou rastlina zoskupená v rámci jedného botanického druhu na najnižšom poznanom stupni, ktorú možno
1.
definovať podľa vyjadrenia znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácií genotypov,
2.
odlíšiť od iného zoskupenia rastlín podľa vyjadrenia aspoň jedného z uvedených znakov,
3.
považovať za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť zostať rozmnožením nezmenená,
c)
klonom vegetatívne potomstvo odrody, ktorá je vlastná viničovému podpníku vybranému na základe odrodovej identity, fenotypických vlastností a zdravotného stavu,1)
d)
množiteľským porastom viniča porast určený na výrobu množiteľského materiálu viniča,
e)
podpníkmi výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča,
f)
mladými viničovými rastlinami
1.
zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené časti zakorenených viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov určených na neštepené pestovanie alebo na použitie ako podpník,
2.
zakorenené sadenice, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov spojené štepením, ktorých podzemná časť je zakorenená,
g)
časťami mladých viničových rastlín
1.
viničové výhonky, ktorými sú jednoročné vyzreté výhonky,
2.
odrezky podpníkov na štepenie, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov určené na tvorbu podzemnej časti zakorenenej sadenice,
3.
odrezky z preštepencov, ktorými sú časti viničového výhonku alebo bylinného výhonku určené na tvorbu nadzemnej časti zakorenenej sadenice alebo vrúbľovania in situ,
4.
bylinný výhonok, ktorým je nezdrevnatený výhonok,
5.
odrezky zo selektovaných vinohradov a z podpníkových vinohradov, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov určené na výrobu zakorenených odrezkov,
h)
selektovanými vinohradmi a podpníkovými vinohradmi množiteľské porasty viniča určené na výrobu odrezkov podpníkov na štepenie, odrezkov zo selektovaných vinohradov a z podpníkových vinohradov alebo viničia,
i)
viničovými škôlkami škôlky na pestovanie zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc,
j)
pôvodným množiteľským materiálom (SE) množiteľský materiál viniča, ktorý
1.
bol vyrobený podľa všeobecne uznávaných metód šľachtenia s cieľom zachovania pravosti odrody alebo klonu a predchádzania chorobám,
2.
je určený na výrobu základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre pôvodný množiteľský materiál,
4.
na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,
5.
bol umiestnený v technickom izoláte,
k)
základným množiteľským materiálom (E) množiteľský materiál viniča, ktorý
1.
bol vyrobený na zodpovednosť pestovateľa podľa všeobecne uznávaných metód šľachtenia s cieľom zachovania pravosti odrody alebo klonu a predchádzania chorobám a bol získaný vegetatívnym množením priamo z pôvodného množiteľského materiálu,
2.
je určený na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základný množiteľský materiál,
4.
na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,
5.
bol umiestnený v priestorovom izoláte,
l)
certifikovaným množiteľským materiálom (C) množiteľský materiál viniča, ktorý
1.
bol získaný priamo zo základného množiteľského materiálu alebo z pôvodného množiteľského materiálu,
2.
je určený na výrobu mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo hrozna,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikovaný množiteľský materiál,
4.
na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,
m)
štandardným množiteľským materiálom (S) množiteľský materiál viniča, ktorý
1.
je odrodovo pravý a odrodovo čistý,
2.
je určený na výrobu mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo hrozna,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre štandardný množiteľský materiál,
4.
na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,
n)
uznávacím konaním odborné hodnotenie množiteľských porastov viniča a skúšanie množiteľského materiálu viniča kontrolným ústavom,
o)
dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,2)
p)
uvádzaním na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu množiteľského materiálu viniča na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na účely podľa osobitného predpisu;3) za uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh sa nepovažuje dodávka množiteľského materiálu viniča
1.
kontrolnému ústavu na účely kontroly,
2.
na účely jeho úpravy podľa osobitného predpisu3) osobou, ktorá ako dodávateľ služieb spracovania alebo balenia nenadobudla právo na uvádzanie dodaného množiteľského materiálu viniča na trh.
§ 4
Všeobecné požiadavky na množiteľský materiál viniča
(1)
Množiteľský materiál viniča možno uvádzať na trh, ak bol vyrobený z niektorej odrody alebo klonu, ktoré sú zapísané v národnom katalógu odrôd viniča alebo klonov vhodných na uznávanie alebo overovanie ako štandardný množiteľský materiál ktoréhokoľvek z členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“).
(2)
Množiteľský materiál odrôd viniča a tam, kde je to primerané, klonov, ktorý bol prijatý v ktoromkoľvek členskom štáte na uznávanie a kontrolu ako štandardný množiteľský materiál, nepodlieha na území Slovenskej republiky ohľadne odrody a tam, kde je to primerané, klonu, žiadnym obmedzeniam uvádzania na trh. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)
§ 5
Požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča
Množiteľské porasty viniča v selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch a vo viničových škôlkach, ktoré sú určené na výrobu množiteľského materiálu viniča v kategóriách uvedených v § 3 písm. j) až m), musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča
(1)
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Bez toho, aby množiteľský materiál viniča v kategóriách uvedených v § 3 písm. j) až m) spĺňal podmienky uvedené v prílohe č. 2, nemôže byť uznaný alebo overený podľa § 7 a uvedený na trh.
§ 7
Uznávanie a overovanie množiteľského materiálu viniča
(1)
Kontrolný ústav uznáva množiteľský materiál viniča v kategóriách uvedených v § 3 písm. j) až l), ak spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak množiteľský materiál viniča nie je určený na použitie ako podpníky určené na výrobu odrezov, možno ho overiť ako štandardný množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2. Štandardný množiteľský materiál sa neuznáva.
§ 8
Podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča na trh
(1)
Množiteľský materiál viniča možno uvádzať na trh, len ak bol uznaný alebo overený podľa § 7 a spĺňa aj ostatné požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Množiteľský materiál viniča možno uvádzať na trh len v oddelených dávkach alebo zväzkoch, ktoré sú dostatočne homogénne a sú balené v počte kusov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, a to v uzavretých obaloch alebo zväzkoch podľa § 10, ktoré sú označené podľa § 11.
(3)
Dodávateľ môže uvádzať aj malé množstvá množiteľského materiálu viniča na trh, aj keď tento množiteľský materiál nebol uznaný alebo overený podľa § 7, ak ide o množiteľský materiál viniča na
a)
pokusné účely,
b)
účely šľachtenia,
c)
uchovávanie genetických zdrojov rastlín.5)
(4)
Dodávateľ môže uvádzať na trh množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody viniča, len ak boli splnené všetky požiadavky podľa § 5 až 7 a podľa osobitného predpisu6) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.
(5)
Uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nepodlieha žiadnym iným obmedzeniam, ak ide o jeho vlastnosti, označovanie a uzatváranie obalov, okrem tých, ktoré ustanovuje toto nariadenie vlády.
§ 9
Dovoz množiteľského materiálu viniča z tretej krajiny
(1)
Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a uvádzať množiteľský materiál viniča na trh, ak tak ustanoví rozhodnutie Rady Európskej únie, ktorým sa určí, či množiteľský materiál viniča určený na vegetatívne rozmožovanie vyrobený v tretej krajine poskytuje rovnaké záruky ako množiteľský materiál viniča vyrobený v Európskom spoločenstve (ďalej len „rozhodnutie o rovnocennosti“).
(2)
Kým nebude prijaté rozhodnutie o rovnocennosti, kontrolný ústav je oprávnený povoliť dovoz množiteľského materiálu viniča z tretej krajiny, ak spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Každý dodávateľ, ktorý dováža množiteľský materiál viniča podľa odseku 2, musí zabezpečiť, aby množiteľský materiál viniča sprevádzal dokument, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
druh (botanický názov),
b)
odroda a prípadne aj klon, pri zakorenených sadeniciach sa tento údaj vzťahuje na podpníky a viničie,
c)
kategória množiteľského materiálu viniča,
d)
pôvod množiteľského materiálu viniča,
e)
krajina výroby množiteľského materiálu viniča a kontrolný ústav,
f)
krajina vývozu množiteľského materiálu viniča, ak je iná ako krajina výroby,
g)
dovozca množiteľského materiálu viniča,
h)
množstvo dovezeného množiteľského materiálu viniča.
(4)
Údaje podľa odseku 3 oznámi dodávateľ kontrolnému ústavu písomne.
(5)
Množiteľský materiál viniča dovezený z ktoréhokoľvek členského štátu na základe rozhodnutia o rovnocennosti nepodlieha na území Slovenskej republiky žiadnym obmedzeniam uvádzania na trh.
§ 10
Balenie množiteľského materiálu viniča
(1)
Obaly alebo zväzky s množiteľským materiálom viniča musia byť uzatvorené kontrolným ústavom alebo pod úradným dohľadom takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na náveske alebo na obale. Súčasťou uzáveru je plomba alebo náveska.
(2)
Obaly, ktoré už boli uzatvorené, možno druhý raz uzatvoriť len pri dodržaní postupu podľa odseku 1. Pri opakovanom uzatvorení obalu je dodávateľ povinný na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu.
(3)
Množiteľský materiál viniča sa musí baliť podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3.
(4)
O výnimke z požiadaviek na balenie a uzatváranie množiteľského materiálu viniča dodávaného v malých množstvách konečnému spotrebiteľovi a o ustanovení podmienok na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh v črepníkoch, prepravkách alebo škatuliach rozhoduje Európska komisia.
§ 11
Označovanie množiteľského materiálu viniča
(1)
Pri uvádzaní množiteľského materiálu viniča na trh v obaloch alebo vo zväzkoch je dodávateľ povinný vyhotoviť a pripojiť k nim zvonka návesku s údajmi uvedenými v prílohe č. 4 časti A a vyhotoviť sprievodný doklad podľa podmienok uvedených v prílohe č. 4 časti B.
(2)
Návesku nemožno použiť opakovane a údaje podľa odseku 1 sa musia na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačiť v jednom z úradných jazykov Európskej únie. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou pomocou uzatváracieho zariadenia.
(3)
Návesky na obaloch alebo zväzkoch musia byť farebne odlíšené podľa kategórie množiteľského materiálu viniča. Náveska musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre pôvodný množiteľský materiál (SE),
b)
biela pre základný množiteľský materiál (E),
c)
modrá pre certifikovaný množiteľský materiál (C),
d)
tmavožltá pre štandardný množiteľský materiál (S),
e)
hnedá pre množiteľský materiál viniča dodávaný podľa § 9 ods. 2 a pre množiteľský materiál viniča uvádzaný na trh, ktorý spĺňa menej prísne požiadavky, ako ustanovuje toto nariadenie vlády, ak je ohrozené zásobovanie trhu s množiteľským materiálom viniča, a to len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu množiteľským materiálom viniča; na náveske sa musí uviesť, že množiteľský materiál viniča spĺňa menej prísne požiadavky, ako ustanovuje toto nariadenie vlády.
(4)
Dodávateľ môže použiť jednu návesku pri dodávke množiteľského materiálu viniča, ak dodáva štepené alebo zakorenené sadenice viniča rovnakých vlastností a náveska obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 4, pričom obaly alebo zväzky musia byť zoskupené takým spôsobom, že pri ich oddelení sa poškodí uzatváracie zariadenie a už sa nedá uviesť do pôvodného stavu.
(5)
Odberatelia množiteľského materiálu viniča sú povinní návesky uchovávať počas jedného roka od prevzatia dodávky a v tejto lehote sú povinní ich predložiť kontrolnému ústavu, ak o to požiada.
(6)
Ak sa uvádza na trh množiteľský materiál viniča geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, obale, zväzku, v sprievodnom doklade alebo v rastlinnom pase1) uvádzať informáciu o tom, že množiteľský materiál viniča je geneticky modifikovaný, pričom geneticky modifikované organizmy musia byť vymenované.
§ 12
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)
Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek množiteľského materiálu viniča uvedených na trh formou následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty, pričom je dodávateľ povinný umožniť kontrolnému ústavu odobratie potrebného množstva vzoriek množiteľského materiálu viniča.
(2)
Do porovnávacích skúšok alebo pokusov možno zaslať aj vzorky množiteľského materiálu viniča, ktoré boli
a)
vyrobené v tretej krajine,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)
Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód uznávania a overovania množiteľského materiálu viniča a kontrolu súladu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
§ 13
Spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej kontrolným ústavom
(1)
Kontrolný ústav vykonáva
a)
kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek podľa § 14,
b)
náhodné kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu odobratie potrebného množstva vzoriek množiteľského materiálu viniča na účely výkonu kontroly podľa odseku 1.
(3)
Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu voľný prístup do všetkých častí areálu prevádzkarní, v ktorých sa vyrába, balí alebo nachádza množiteľský materiál viniča.
§ 14
Osobitné ustanovenia o uznávaní množiteľského materiálu viniča
(1)
Dodávateľ je povinný
a)
od vyorania množiteľského materiálu viniča alebo od jeho oddelenia od materskej rastliny viniča až po jeho dodanie konečnému spotrebiteľovi zabezpečovať totožnosť množiteľského materiálu viniča,
b)
počas pestovania, vyorávania alebo oddelenia od materskej rastliny, balenia, skladovania a prepravy uchovávať množiteľský materiál viniča v oddelených zväzkoch, označovať ho názvom odrody, a ak je to primerané a ide o pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, aj názvom klonu.
(2)
Množiteľský materiál viniča, ktorý sa získal priamo zo základného množiteľského materiálu uznaného v jednom členskom štáte a pestuje sa v Slovenskej republike, možno v Slovenskej republike uznať, ak bol podrobený poľnej prehliadke vykonanej úradným inšpektorom, spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a na základe výsledkov kontroly vykonanej kontrolným ústavom spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré boli založené pred 14. júlom 2005 a sú určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu, sa nemusia do 30. júla 2011 uplatňovať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 bodoch 5.1. a 5.2.
(2)
V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré boli založené pred 14. júlom 2005 a sú určené na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu, sa nemusia do 30. júla 2012 uplatňovať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 bode 5.3.
(3)
Zakorenené sadenice pozostávajúce z pôvodného množiteľského materiálu zaštepeného v základnom množiteľskom materiáli nemusia do 31. júla 2010 spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 časti II, ale musia byť zaradené ako pôvodný množiteľský materiál.
§ 16
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.
§ 17
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÉ PORASTY VINIČA
1.
Množiteľský porast viniča (ďalej len „porast“) musí spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.
2.
Podmienky pestovania a úroveň vývoja porastu musia byť také, aby umožnili vykonanie dostatočných kontrol pravosti a čistoty porastu, ako aj jeho zdravotného stavu.
3.
Pôda alebo pestovateľský substrát musí poskytovať dostatočnú záruku, pokiaľ ide o neprítomnosť škodlivých organizmov alebo ich vektorov, najmä nematód, ktoré prenášajú vírusové ochorenia. Selektované vinohrady a podpníkové vinohrady a viničové škôlky sa zakladajú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodlivými organizmami.
4.
Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu viniča, musí byť na najnižšej možnej úrovni.
5.
Ak ide o škodlivé organizmy uvedené v písmenách a) až c), uplatňujú sa podmienky ustanovené v bodoch 5.1. až 5.5. s výhradou bodu 5.6., a to:
a)
komplex infekčnej degenerácie: vírus roncetu viniča (GFLV), vírus mozaiky arábky (ArMV),
b)
ochorenie zvinutka viniča: vírus zvinutky viniča 1 (GLRaV-1) a vírus zvinutky viniča 3 (GLRaV-3),
c)
vírus škvrnitosti viniča (GFkV), ak ide o podpníky.
5.1.
V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu pôvodného množiteľského materiálu, nesmie byť pri kontrole vykonávanej kontrolným ústavom zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) až c). Táto kontrola je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu vykonávaných indexovaním alebo pomocou medzinárodne prijatej rovnocennej skúšobnej metódy uplatňovaných na všetkých rastlinách. Tieto skúšky sa v prípade organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b) potvrdia výsledkami testov zdravotného stavu vykonávaných na všetkých rastlinách každých päť rokov. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
5.2.
V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu základného množiteľského materiálu, nesmie byť pri kontrole vykonávanej kontrolným ústavom zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto kontrola je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu uplatňovaných na všetkých rastlinách. Tieto skúšky sa vykonávajú najmenej každých šesť rokov a začínajú sa pri trojročných selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
Ak sa každoročne vykonáva prehliadka množiteľského porastu na všetkých rastlinách, testy zdravotného stavu sa vykonávajú každých šesť rokov a začínajú sa pri šesťročných selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
5.3.
V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu certifikovaného množiteľského materiálu, nesmie byť pri kontrole vykonávanej kontrolným ústavom zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto kontrola je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu na základe zisťovania v súlade s metódami analýzy a kontrolnými postupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne prijatými a štandardnými normami. Tieto skúšky sa vykonávajú najmenej každých desať rokov a začínajú sa pri päťročných selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
Ak sa každoročne vykonáva prehliadka množiteľského porastu na všetkých rastlinách, testy zdravotného stavu sa vykonávajú najmenej každých desať rokov a začínajú sa pri desaťročných selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
Miera nedostatkov v selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), nesmie presiahnuť 5 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
5.4.
V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu štandardného množiteľského materiálu, nesmie miera nedostatkov, ktoré boli spôsobné škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), presiahnuť 10 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť.
Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch.
5.5.
Vo viničových škôlkach sa nesmie pri každoročnej kontrole porastov vykonávanej kontrolným ústavom založenej na vizuálnych metódach a v prípade potreby podporenej vhodnými skúškami a druhou takouto kontrolou porastov preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b).
5.6.
Ak sa neuplatňujú postupy uvedené v bodoch 5.1. až 5.3. z dôvodov podľa § 15 ods. 1 a 2, musia sa namiesto toho uplatňovať tieto pravidlá:
5.6.1.
Z porastov určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu sa musia odstrániť rastliny napadnuté škodlivými vírusovými ochoreniami, najmä roncetom a zvinutkou viniča.
5.6.2.
Porasty určené na výrobu množiteľského materiálu viniča ostatných kategórií sa musia držať od rastlín s príznakmi škodlivých vírusových ochorení.
6.
Viničové škôlky sa nemôžu zakladať vo viniciach alebo v selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch. Najmenšia vzdialenosť viničovej škôlky od vinice alebo selektovaného vinohradu a podpníkového vinohradu sú tri metre.
7.
Množiteľský materiál viniča používaný na produkciu odrezkov podpníkov na štepenie, viničia, odrezkov zo selektovaných vinohradov a z podpníkových vinohradov, zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc sa musí odoberať zo selektovaných vinohradov a z podpníkových vinohradov, ktoré boli preverené a schválené.
8.
Okrem kontroly uvedenej v bode 5 sa uskutočňuje najmenej jedna kontrola množiteľského porastu vykonávaná kontrolným ústavom. Dodatočné kontroly porastov sa vykonávajú v prípade pochybnosti o kvalite množiteľského materiálu viniča.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL VINIČA
I. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
1.
Množiteľský materiál viniča a klon musia spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu; pri uvádzaní štandardného množiteľského materiálu na trh je prípustná odchýlka 1 % odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.
2.
Množiteľský materiál viniča musí spĺňať minimálne technickú čistotu 96 %. Za technické nečistoty sa považuje
a)
množiteľský materiál viniča úplne alebo čiastočne zoschnutý, aj keď bol po zoschnutí namočený do vody,
b)
poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál viniča, najmä poškodený mechanicky, aj v dôsledku ľadovca alebo mrazu alebo rozdrvený, alebo polámaný, s ranami po zálistkoch a pod.,
c)
množiteľský materiál viniča, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v časti III.
3.
Viničové výhonky dosiahli dostatočné štádium zrelosti dreva.
4.
Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu viniča, sa toleruje, len ak je na najnižšej možnej úrovni. Množiteľský materiál viniča vykazujúci jasné znaky alebo príznaky škodlivého organizmu, pre ktorý neexistuje žiadne účinné ošetrenie, sa odstráni.
II. OSOBITNÉ POŽIADAVKY
Zakorenené sadenice
Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rovnakej kategórie množiteľského materiálu viniča sa zatrieďujú do tejto kategórie. Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rôznych kategórií množiteľského materiálu viniča sa zatrieďujú do nižšej kategórie, z ktorých sa zakorenená sadenica skladá.
III. TRIEDENIE
1.
Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo selektovaného vinohradu a z podpníkového vinohradu a viničie
Priemer
Priemer sa meria v najširšom bode prierezu; to sa nevzťahuje na bylinné odrezky.
1.
Odrezky podpníkov na štepenie a viničie
1.1
Priemer vrcholu: 6,5 až 12 mm.
1.2
Maximálny priemer dolného konca: 15 mm okrem viničia určeného na vrúbľovanie in situ.
2.
Odrezky zo selektovaného vinohradu a z podpníkového vinohradu
2.1
Minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.
2.
Zakorenené odrezky
A.
Priemer
Priemer meraný v strede internódia pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi je minimálne 5 mm. To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu viniča.
B.
Dĺžka
Dĺžka od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako
1.
30 cm pre zakorenené odrezky určené na vrúbľovanie; pre zakorenené odrezky určené pre Sicíliu je však táto dĺžka 20 cm,
2.
20 cm pre ostatné zakorenené odrezky.
To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.
C.
Korene
Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.
D.
Päta
Rez sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako jeden centimeter pod ňou.
3.
Zakorenené sadenice
A.
Dĺžka
Výhonok musí mať dĺžku najmenej 20 cm.
To neplatí pre zakorenené sadenice získané z bylinného množiteľského materiálu.
B.
Korene
Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.
C.
Zrast
Každá sadenica sa vyznačuje primeraným, pravidelným a pevným zrastom.
D.
Päta
Rez by sa mal vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako jeden centimeter pod ňou.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
BALENIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU VINIČA
A.
Obsah balení alebo zväzkov
1 - Druh 2 - Počet jednotlivých kusov 3 - Maximálne množstvo
1. Zakorenené sadenice 25, 50, 100 alebo násobky 100 500
2. Zakorenené odrezky 50, 100 alebo násobky 100 500
3. Viničie
-˜˜ minimálne s piatimi
použiteľnými očkami
- s jedným použiteľným očkom
100 alebo 200
500 alebo násobky 500
200
5 000
4. Odrezky podpníkov na štepenie 100 alebo násobky 100 1 000
5. Odrezky zo selektovaného
vinohradu a z podpníkového
vinohradu
100 alebo násobky 100 500
B.
Osobitné podmienky pri balení množiteľského materiálu viniča
1.
Balenie malého množstva množiteľského materiálu viniča
V prípade potreby môže byť počet jednotlivých kusov balení a zväzkov všetkých druhov a kategórií množiteľského materiálu viniča uvedeného v prvom stĺpci tabuľky menší, ako sú minimálne množstvá uvedené v druhom stĺpci tabuľky.
2.
Sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach
Počet jednotlivých kusov v baleniach a vo zväzkoch množiteľského materiálu viniča uvedených v časti A druhom stĺpci tabuľky a najvyššie množstvá uvedené v treťom stĺpci tabuľky sa v takomto prípade neuplatňujú.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU VINIČA
A.
NÁVESKA
I.
Požadované informácie
1.
Norma ES
2.
Krajina výroby
3.
Úradný orgán zodpovedný za uznávanie alebo overovanie a členský štát Európskej únie alebo jeho iniciály
4.
Meno a adresa osoby zodpovednej za uzatvorenie alebo jej identifikačné číslo
5.
Druh
6.
Typ materiálu
7.
Kategória
8.
Odroda a prípadne aj klon, pri zakorenených sadeniciach sa tento údaj vzťahuje na podpníky a viničie
9.
Referenčné číslo dávky
10.
Množstvo
11.
Dĺžka – len pre odrezky podpníkov na štepenie; tento údaj zahŕňa minimálnu dĺžku odrezkov príslušnej dávky
12.
Rok zberu
II.
Minimálne požiadavky
Náveska musí spĺňať tieto požiadavky:
1.
musí byť nezmazateľne tlačená a jasne čitateľná,
2.
musí byť pripevnená na nápadnom mieste, aby bola dobre viditeľná,
3.
informácie uvedené v časti A oddiele I nemôžu byť žiadnym spôsobom skryté, zastreté ani prerušené inými informáciami alebo obrázkami,
4.
informácie uvedené v časti A oddiele I musia byť zobrazené v rovnakom zornom poli.
III.
Výnimka pri malých množstvách pre konečných spotrebiteľov
1.
Viac ako jeden kus
Požadované informácie pre návesku uvedené v oddiele I bode 10 znejú: „Presný počet kusov na balenie alebo zväzok“.
2.
Len jeden kus
Vyžadujú sa informácie uvedené v časti A oddiele I okrem bodov I.6. a I.7. a I.9. až I.12.
IV.
Výnimka pre vinič v črepníkoch, prepravkách a škatuliach
Ak ide o sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach, keď nie je možné, aby balenie tohto materiálu spĺňalo požiadavky na uzatvorenie (vrátane označenia náveskou) z dôvodu jeho obsahu,
a)
množiteľský materiál viniča sa uchováva v samostatných dávkach príslušne označených podľa odrody a prípadne klonu a podľa počtu jednotlivých kusov,
b)
náveska je nepovinná,
c)
k množiteľskému materiálu viniča musí byť priložený sprievodný doklad uvedený v časti B.
B.
SPRIEVODNÝ DOKLAD
I.
Podmienky, ktoré sa majú splniť
Sprievodný doklad musí
1.
byť vydaný najmenej v dvoch vyhotoveniach (pre odosielateľa a pre príjemcu),
2.
vyhotovenie pre príjemcu musí sprevádzať dodávku z adresy odosielateľa na adresu príjemcu,
3.
obsahovať všetky informácie o jednotlivých dávkach dodávky uvedené v oddiele II,
4.
byť uchovaný najmenej jeden rok a musí byť sprístupnený kontrolnému ústavu.
II.
Zoznam informácií, ktoré musí obsahovať sprievodný doklad
1.
Norma ES
2.
Krajina výroby
3.
Úradný orgán zodpovedný za uznávanie alebo overenie a členský štát Európskej únie alebo ich iniciály
4.
Poradové číslo
5.
Odosielateľ (adresa, registračné číslo)
6.
Príjemca (adresa)
7.
Druhy
8.
Typ(y) materiálu
9.
Kategória(e)
10.
Odroda(y) a prípadne klon(y); pri zakorenených sadeniciach platí tento údaj pre podpníky a viničie
11.
Počet jednotlivých kusov na dávku
12.
Celkový počet dávok
13.
Dátum dodávky
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12) v znení
– smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),
– smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),
– prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),
– smernice Komisie 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),
– smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),
– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),
– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),
– smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),
– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a
– smernice Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24. 6. 2005).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.
2)
§ 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
4)
Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26) v platnom znení.
5)
Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
6)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.