490/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

490
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 písm. c) bode 1.1 v pravom stĺpci sa vypúšťa slovo „Dánsko“.
2.
V prílohe č. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Grapevine flavescence dorée MLO Česká republika (do 31. marca 2009), regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku (do 31. marca 2009), región Basilicata v Taliansku (do 31. marca 2009)“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 2007/40/ES z 28. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Robert Fico v. r.