491/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

491
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa za slovo „odrody“ vkladajú slová „a v konaní o predĺžení registrácie odrody“.
2.
V § 3 ods. 7 písm. b) sa slová „najneskôr jeden rok pred predpokladaným ukončením odrodových skúšok“ nahrádzajú slovami „v termíne určenom kontrolným ústavom“.
3.
V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY body 1 a 2 znejú:
„1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO") pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a) poľné plodiny
hrach siaty TP 7/1 zo 6. 11. 2003
repka olejka TP 36/1 z 25. 3. 2004
slnečnica TP 81/1 z 31. 10. 2002
ovos TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň TP 19/2 zo 6. 11. 2003
ryža TP 16/1 z 18. 11. 2004
raž TP 58/1 z 31. 10. 2002
triticale TP 121/2 z 22. 1. 2007
pšenica TP 3/3 zo 6. 11. 2003
pšenica tvrdá TP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica TP 2/2 z 15. 11. 2001
zemiaky TP 23/2 z 1. 12. 2005
ľan siaty TP 57/1 z 21. 3. 2007
b) zeleniny
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/1 zo 14. 6. 2005
šalotka TP 46/1 zo 14. 6. 2005
pór TP 85/1 z 15. 11. 2001
cesnak TP 162/1 z 25. 3. 2004
špargľa TP 130/1 z 27. 3. 2002
karfiol TP 45/1 z 15. 11. 2001
brokolica alebo calabrese TP 151/2 z 21. 3. 2007
ružičkový kel TP 54/2 z 1. 12. 2005
kaleráb TP 65/1 z 25. 3. 2004
kel hlávkový, biela kapusta, červená kapusta TP 48/2 z 1. 12. 2005
paprika ročná TP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistá TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata listnatá TP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata cigóriová TP 173/1 z 25. 3. 2004
dyňa červená TP 142/1 z 21. 3. 2007
melón žltý TP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová a nakladačka TP 61/1 z 27. 3. 2002
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová TP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová a artičoka zeleninová TP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná a mrkva kŕmna TP 49/2 z 1. 12. 2005
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/3 z 21. 3. 2007
rajčiak jedlý TP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová TP 12/2 z 1. 12. 2005
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrový TP 7/1 zo 6. 11. 2003
reďkev siata pravá TP 64/1 z 27. 3. 2002
špenát siaty TP 55/1 z 27. 3. 2002
valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica cukrová a kukurica pukancová TP 2/2 z 15. 11. 2001
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV") pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
a) poľné plodiny
repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatá TG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitá TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava ovčia TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava lúčna TG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava červená TG/67/5 z 5. 4. 2006
mätonoh mnohokvetý TG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh trváci TG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh hybridný TG/4/8 z 5. 4. 2006
timotejka uzlatá TG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčna TG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčna TG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajný TG/8/6 zo 17. 4. 2002
vika siata TG/32/6 z 21. 10. 1988
kvaka TG/89/6 zo 4. 4. 2001
reďkev siata TG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejná TG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlník TG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siaty TG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica biela TG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľová TG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebný TG/122/3 zo 6. 10. 1989
b) zeleniny
cibuľa zimná (japonská cibuľa zväzková) TG/161/3 z 1. 4. 1998
cesnak pažítkový TG/198/1 z 9. 4. 2003
zeler voňavý stopkový TG/82/4 zo 17. 4. 2002
zeler voňavý buľvový TG/74/4 kor. zo 17. 4. 2002 + 5. 4. 2006
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) TG/106/4 z 31. 3. 2004
repa obyčajná vrátane cheltenhamskej TG/60/6 z 18. 10. 1996
kel kučeravý TG/90/6 z 31. 3. 2004
kapusta čínska TG/105/4 z 9. 4. 2003
okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listnatá TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovská TG/155/4 zo 14. 3. 2007
reďkev siata TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitá TG/62/6 z 24. 3. 1999
hadí mor španielsky TG/116/3 z 21. 10. 1988
baklažán TG/117/4 zo 17. 4. 2002“.
4.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodmi 13 a 14, ktoré znejú:
„13.
Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
14.
Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Robert Fico v. r.