492/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti.
Tento výnos ustanovuje účely, na ktoré možno dotáciu poskytnúť, okruh žiadateľov o príslušnú dotáciu, postup a podmienky, ktoré musia byť splnené pri žiadaní o dotáciu.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2424/M-2004 z 15. novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 604/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.