493/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

493
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 časti B v tabuľke Huby v prvom bode v treťom stĺpci sa vypúšťa slovo „Dánsko“.
2.
V prílohe č. 2 časti B v tabuľke Vírusy a vírusom podobné organizmy sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Grapevine flavescence dorée MLO Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva Česká republika, Francúzsko (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), Taliansko (Basilicata)
3.
V prílohe č. 4 časti B bode 6.3 v treťom stĺpci sa vypúšťa slovo „Dánsko“.
4.
V prílohe č. 4 sa časť B dopĺňa bodom 32, ktorý znie:
„32. Rastliny viniča
(Vitis L.)
okrem plodov a osiva
  Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 15, v prílohe č. 4 časti A kapitoly II bode 15 a v prílohe č. 4 časti B bode 21.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO,
alebo
b) rastliny pochádzajú z miesta pestovania v oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée MLO zriadenej národnou organizáciou ochrany rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami,
alebo
c) rastliny pochádzajú z Českej republiky, regiónov Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku alebo regiónu Basilicata v Taliansku,
alebo
d) rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom
aa) sa nespozorovali príznaky Grapevine flavescence dorée MLO na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období,
a
ab) buď
1. sa na rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky Grapevine flavescence dorée MLO,
alebo
2. rastliny boli ošetrené horúcou vodou s teplotou minimálne 50 °C počas 45 minút proti Grapevine flavescence dorée MLO.
  Česká republika, regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku, región Basilicata v Taliansku“.
5.
V prílohe č. 5 časti A kapitole II bode 1.3 sa za slová „hrušky (Pyrus L.)“ vkladajú slová „viniča (Vitis L.)“.
6.
V prílohe č. 6 sa časť C oddiel 1 dopĺňa slovami, ktoré znejú:
„Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva 4. Grapevine flavescence dorée MLO Česko, regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku, región Basilicata v Taliansku d.4 “.
7.
Príloha č. 14 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8.
Smernica Komisie 2007/41/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k Smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Robert Fico v. r.