496/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

496
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 30. októbra 2007 č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.
Opatrenie ustanovuje vzory výkazov a vzory hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie v nadväznosti na plnenie povinností pre určené subjekty finančného trhu vyplývajúcich zo zákona o bankách a zo zákona o cenných papieroch.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.