497/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. februára 1969 bola v Ženeve prijatá Dohoda o ustanovení Európskej molekulárnobiologickej konferencie.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupom k dohode uznesením č. 153 z 12. decembra 2006 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 24. apríla 2007.
Listina o prístupe bola uložená 30. mája 2007 u depozitára dohody – vlády Švajčiarskej konfederácie.
Vo vzťahu k Slovenskej republike dohoda nadobudla platnosť 30. mája 2007 v súlade s článkom 11 ods. 4 písm. b).
K oznámeniu č. 497/2007 Z. z.
DOHODA o ustanovení Európskej molekulárnobiologickej konferencie
Štáty, ktoré sú účastníckymi stranami tejto dohody,
uvedomujúc si významnú úlohu molekulárnej biológie vo vedeckom pokroku a blahobyte ľudstva,
berúc do úvahy, že existuje potreba zastrešiť a intenzifikovať medzinárodnú spoluprácu, ktorá už v tejto oblasti prevláda, prostredníctvom medzivládnych krokov,
želajúc si rozvíjať európsku spoluprácu v oblasti molekulárnej biológie s cieľom podnietiť aktivity, ktoré majú osobitnú vedeckú hodnotu,
berúc na vedomie, že Európska molekulárnobiologická organizácia (ďalej len EMBO) akceptovala tie ustanovenia tejto dohody, ktoré sa jej týkajú,
dohodli sa takto:
Článok 1
Ustanovenie konferencie
Touto dohodou sa ustanovuje Európska molekulárnobiologická konferencia (ďalej len konferencia).
Článok 2
Ciele
1.
Konferencia bude zabezpečovať spoluprácu medzi európskymi štátmi v základnom výskume v molekulárnej biológii, ako aj v iných oblastiach výskumu, ktoré s ňou úzko súvisia.
2.
Rámcový program, ktorý sa má plniť v kompetencii konferencie, zahŕňa predovšetkým
a)
zabezpečovanie školení, študijných a výskumných štipendií,
b)
pomoc vysokým školám, ktoré chcú prijímať hosťujúcich profesorov,
c)
vytváranie programov pre kurzy a organizovanie študijných stretnutí v koordinácii s programami univerzít a iných inštitúcií vyššieho stupňa vzdelávania a výskumu.
Vykonaním rámcového programu poveruje konferencia EMBO.
Rámcový program alebo prostriedky na jeho splnenie sa môžu meniť rozhodnutím konferencie, ktoré je prijaté jednomyseľným súhlasom prítomných a hlasujúcich členov.
3.
Projekty, ktoré konferencia sleduje a ktoré majú realizovať iba niektorí členovia, nazývajú sa špeciálne projekty. Každý špeciálny projekt schvaľuje konferencia dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov. Realizácia špeciálneho projektu podlieha osobitnej dohode medzi krajinami, ktoré sa na ňom zúčastňujú. Každý člen má právo kedykoľvek neskôr zúčastniť sa na špeciálnom projekte, ktorý už bol schválený.
Článok 3
Konferencia
1.
Členmi konferencie sú štáty, ktoré sú účastníckymi stranami tejto dohody.
2.
Konferencia môže rozhodnutím, ktoré je prijaté jednomyseľným súhlasom prítomných a hlasujúcich členov, povoliť nečlenským európskym štátom, ako aj štátom, ktoré významne prispeli k činnosti EMBO od jej založenia, stať sa členmi pristúpením k tejto dohode po nadobudnutí jej účinnosti.
3.
Konferencia môže jednomyseľným hlasovaním prítomných a hlasujúcich členov ustanoviť spoluprácu s nečlenskými štátmi, národnými orgánmi alebo s medzinárodnými vládnymi alebo nevládnymi organizáciami. Podmienky tejto spolupráce definuje konferencia jednomyseľným súhlasom prítomných a hlasujúcich členov, a to v každom jednotlivom prípade podľa okolností.
Článok 4
Činnosť a funkcie konferencie
1.
Konferencia sa stretáva jedenkrát ročne na riadnom zasadnutí. Môže sa stretnúť aj na mimoriadnom zasadnutí na žiadosť dvoch tretín všetkých členov.
2.
Každého člena zastupujú maximálne dvaja delegáti, ktorých môžu sprevádzať poradcovia. Členovia konferencie volia prezidenta a dvoch viceprezidentov na obdobie do konania nasledujúceho riadneho zasadnutia.
3.
Konferencia
a)
prijíma rozhodnutia potrebné na dosiahnutie cieľov ustanovených v článku 2,
b)
rozhoduje o mieste svojho stretnutia,
c)
je oprávnená spravovať financie a uzatvárať zmluvy,
d)
schvaľuje rokovací poriadok,
e)
dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov ustanovuje také podriadené orgány, ktoré sa ukazujú ako potrebné,
f)
schvaľuje indikatívny plán na realizáciu rámcového programu podľa článku 2 ods. 2 a určuje jeho trvanie. Pri schvaľovaní tohto plánu konferencia určí maximálne úvery, ktoré sa môžu v danom období prideliť, a to jednomyseľným súhlasom prítomných a hlasujúcich členov. Tieto sumy sa následne už nemôžu meniť, ak konferencia tak nerozhodne jednomyseľným súhlasom prítomných a hlasujúcich členov,
g)
prijíma riadny ročný rozpočet dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov a vyhotovuje potrebné finančné plány,
h)
schvaľuje predbežný odhad výdavkov na nasledujúce dva roky,
i)
berie na vedomie osobitné finančné opatrenia v súvislosti s každým špeciálnym projektom, ktorý bol predtým prijatý tými členmi, ktorí sa na tomto projekte zúčastňujú,
j)
prijíma finančné predpisy dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov,
k)
schvaľuje a uverejňuje svoje auditované ročné výkazy,
l)
schvaľuje výročnú správu, ktorú predkladá generálny tajomník.
4.
a)
i)
Každý člen má v konferencii jeden hlas.
ii)
Žiadny člen nemá právo hlasovať v súvislosti s realizáciou špeciálneho projektu, ak nesúhlasil so svojou účasťou na tomto projekte.
iii)
Štáty, ktoré podpísali, ale ešte neratifikovali, neakceptovali alebo neschválili túto dohodu, môžu mať na konferencii zastúpenie a zúčastňovať sa na jej práci bez hlasovacieho práva počas dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
iv)
Člen nemá na konferencii hlasovacie právo, ak za dva po sebe nasledujúce finančné roky nezaplatil príspevky.
b)
Ak táto dohoda neustanovuje ináč, rozhodnutia konferencie sa prijímajú väčšinou prítomných a hlasujúcich členov.
c)
Na vytvorenie kvóra na každom zasadaní konferencie je potrebná prítomnosť delegátov väčšiny všetkých členov.
Článok 5
Generálny tajomník
1.
Dvojtretinovou väčšinou všetkých členov konferencia vymenuje generálneho tajomníka na určité časové obdobie. Ten zostáva v úrade, kým nie je vymenovaný jeho nástupca. Generálny tajomník pomáha prezidentovi konferencie a zabezpečuje kontinuitu činnosti v období medzi dvoma zasadaniami. Môže podniknúť všetky kroky, ktoré sú potrebné na výkon bežnej činnosti konferencie.
2.
Generálny tajomník konferencii predkladá
a)
návrh indikatívneho plánu podľa článku 4 ods. 3f),
b)
riadny rozpočet a predbežný odhad, ako ustanovuje článok 4 ods. 3g) a h),
c)
osobitné finančné opatrenia pre každý špeciálny projekt v zmysle článku 4 ods. 3i),
d)
auditované ročné výkazy a výročnú správu podľa požiadavky v článku 4 ods. 3k) a l).
3.
Generálny tajomník využíva pri výkone svojich povinností služby EMBO.
Článok 6
Rozpočet
1.
Riadny ročný rozpočet na nasledujúci finančný rok od 1. januára do 31. decembra, ktorý obsahuje výdavky vyplývajúce z realizácie rámcového programu a výdavky súvisiace s fungovaním konferencie spolu s odhadom príjmov, predkladá konferencii generálny tajomník každý rok najneskôr 1. októbra.
2.
Výdavky riadneho rozpočtu sa hradia
a)
z finančných príspevkov členov,
b)
z darov, ktorými členovia prispievajú okrem svojich finančných príspevkov, ak sú v súlade s cieľmi konferencie,
c)
z akýchkoľvek iných zdrojov, najmä z darov, ktoré poskytnú súkromné organizácie alebo jednotlivci, pričom tento zdroj podlieha predchádzajúcemu schváleniu konferenciou, ak sa dosiahne dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich členov.
Článok 7
Príspevky a vykonávanie auditov
1.
Každý člen prispieva na výdavky, ktoré vyplývajú z realizácie rámcového programu, a na výdavky, ktoré súvisia s fungovaním konferencie, podľa sadzieb, ktoré konferencia schvaľuje každé tri roky dvojtretinovou väčšinou všetkých členov a ktoré vychádzajú z priemerného čistého národného dôchodku pri skutočných výdavkoch každého člena za posledné predchádzajúce tri roky, za ktoré sú k dispozícii štatistické údaje.
2.
Konferencia môže rozhodnúť, a to dvojtretinovou väčšinou všetkých členov, o tom, že sa prihliadne na všetky zvláštne okolnosti, ktoré postihnú niektorého člena, a podľa toho sa upraví jeho príspevok. Pri uplatnení tohto opatrenia sa pod pojmom „zvláštne okolnosti“ rozumie najmä konkrétna situácia, pri ktorej je národný dôchodok na osobu niektorého členského štátu nižší ako suma, ktorú konferencia schváli dvojtretinovou väčšinou.
3.
Ak sa niektorý štát stane účastníckou stranou tejto dohody alebo ňou prestane byť, sadzba príspevkov podľa odseku 1 sa zmení. Nová sadzba začne platiť od začiatku nasledujúceho finančného roka.
4.
Generálny tajomník oznamuje členom výšku ich príspevkov v účtovných jednotkách, ktoré zodpovedajú hmotnosti 0,88867088 gramov rýdzeho zlata, a termíny ich platieb.
5.
Generálny tajomník vedie podrobnú evidenciu všetkých príjmov a výdavkov. Konferencia ustanoví audítorov na vykonanie auditu svojich výkazov a na zrevidovanie výkazov EMBO v súlade s finančnými predpismi. Generálny tajomník a EMBO poskytnú audítorom všetky informácie a pomoc, ktoré si vyžiadajú pri plnení svojich povinností.
Článok 8
Riešenie sporov
Každý spor medzi dvoma alebo viacerými členmi týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody, ktorý sa nevyrieši v pôsobnosti kompetentných kancelárií konferencie, pošle sa na žiadosť ktorejkoľvek účastníckej strany sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru, ak sa zainteresovaní členovia v primeranom čase nedohodnú na inom spôsobe riešenia.
Článok 9
Zmeny a doplnky
1.
Zmena a doplnok tejto dohody sa môžu vykonať na žiadosť minimálne dvoch tretín všetkých členov.
2.
Návrh zmeny a doplnku sa zahrnie do programu riadneho zasadania, ktoré sa koná najbližšie po podaní návrhu u generálneho tajomníka. Taký návrh môže byť tiež predmetom mimoriadneho zasadania.
3.
Každá zmena a doplnok tejto dohody sa prijímajú jednomyseľne všetkými členmi konferencie, ktorí jej prijatie písomne oznámia švajčiarskej vláde.
4.
Zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť od tridsiateho dňa po predložení posledného písomného oznámenia o prijatí.
Článok 10
Likvidácia
Podľa každej dohody, ktorú môžu uzavrieť členovia v súvislosti s likvidáciou konferencie, riešením všetkých otázok, ktoré vyplynú z likvidácie konferencie, je poverený generálny tajomník. Ak konferencia neustanoví ináč, zisk sa rozdelí medzi členov úmerne príspevkom, ktoré zaplatili od termínu, v ktorom sa stali účastníkmi tejto dohody. Ak vznikne deficit, ten vyrovnajú členovia takisto úmerne ich príspevkom tak, ako boli vymerané na aktuálny finančný rok.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda je pripravená na podpísanie štátmi, ktoré ju vypracovali.
2.
Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Príslušné pokyny sú uložené u švajčiarskej vlády.
3.
Každý štát, ktorý nie je signatárom tejto dohody, môže k nej pristúpiť, ak vyhovie ustanoveniam článku 3 ods. 2. Prístupové listiny sú uložené u švajčiarskej vlády.
4.
a)
Táto dohoda nadobudne platnosť, keď ju ratifikuje, prijme alebo schváli väčšina štátov, ktoré ju vypracovali, a pod podmienkou, že suma príspevkov týchto štátov predstavuje minimálne 70 % z celkových príspevkov.
b)
Pre každého ďalšieho signatára alebo pristupujúci štát dohoda nadobudne platnosť v termíne uloženia jej ratifikačných, akceptačných, schvaľujúcich alebo prístupových listín.
c)
Na začiatku bude táto dohoda platiť počas piatich rokov. Najneskôr jeden rok pred koncom tejto doby sa konferencia zíde s cieľom prijať dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rozhodnutie o predĺžení tejto dohody bez zmeny alebo so zmenami, alebo o ukončení európskej spolupráce v oblasti molekulárnej biológie podľa tejto dohody.
5.
Po piatich rokoch účinnosti tejto dohody môže členský štát túto dohodu vypovedať oznámením tejto skutočnosti švajčiarskej vláde. Taká výpoveď nadobudne účinnosť
a)
na konci aktuálneho finančného roka, ak bolo oznámenie dodané počas prvých deviatich mesiacov tohto finančného roka,
b)
na konci nasledujúceho finančného roka, ak bolo oznámenie dodané počas posledných troch mesiacov aktuálneho finančného roka.
6.
Ak niektorý člen neplní svoje záväzky v zmysle tejto dohody, môže byť pozbavený členstva rozhodnutím konferencie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov. Toto rozhodnutie oznámi generálny tajomník signatárom a pristupujúcim štátom.
7.
Švajčiarska vláda informuje signatárov a pristupujúce štáty
a)
o všetkých podpisoch,
b)
o každom uložení ratifikačnej, akceptačnej, schvaľovacej alebo prístupovej listiny,
c)
o nadobudnutí účinnosti tejto dohody,
d)
o všetkých písomných oznámeniach v súvislosti s prijatými zmenami a doplnkami podľa článku 9 ods. 3,
e)
o nadobudnutí účinnosti každej zmeny a doplnku a
f)
o každej výpovedi dohody ohlásenej podľa článku 11 ods. 5.
8.
Pri nadobudnutí účinnosti tejto dohody švajčiarska vláda vykoná jej registráciu u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov v zmysle článku 102 Charty Organizácie spojených národov.
Článok 12
Prechodné ustanovenia
1.
Na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do najbližšieho 31. decembra konferencia robí rozpočtové plány a výdavky sa uhrádzajú na základe odhadov pre jednotlivé členské štáty, ktoré sa stanovujú podľa nasledujúcich dvoch odsekov.
2.
Štáty, ktoré sú účastníkmi tejto dohody v čase, keď nadobudne účinnosť, a štáty, ktoré sa môžu stať účastníkmi do najbližšieho 31. decembra, spoločne znášajú celkové výdavky podľa predpokladov v predbežných rozpočtových plánoch, ktoré môže konferencia prijať v zmysle odseku 1 tohto článku.
3.
Odhady pre štáty podľa prechádzajúceho odseku 2 sa predbežne stanovia podľa potreby a v súlade s článkom 7 ods. 1. Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 tohto článku sa stanovia definitívne podiely na nákladoch podľa skutočných výdavkov. Každá platba, o ktorú štát prekročí svoj konečný podiel takto stanovený, pripíše sa v jej prospech.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia svojich vlád podpísali túto dohodu.
Dané v Ženeve 13. februára 1969 v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, pričom tieto tri jazykové verzie sú rovnako právoplatné v jedinom origináli, ktorý bude uložený v archívoch švajčiarskej vlády, ktorá doručí jeho overenú kópiu všetkým signatárom a pristupujúcim štátom.
(Nasledujú podpisy)
K oznámeniu č. 497/2007 Z. z.