499/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

499
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 24. októbra 2007
o zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
(1)
Posudzovanie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) sa vzťahuje na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe alebo sa vykonávajú činnosti, ktorých predmetom je preprava osôb, zvierat a vecí.
(2)
Zdravotnú spôsobilosť osôb posudzuje pracovná zdravotná služba.1)
(3)
Posudzujúci lekár pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou2) a posudzujúci psychológ s certifikátom na certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia posudzujú zdravotnú spôsobilosť osôb lekárskou preventívnou prehliadkou a psychologickým vyšetrením.
§ 2
Rozsah posudzovania zdravotnej spôsobilosti
(1)
Lekárskou preventívnou prehliadkou a psychologickým vyšetrením sa zisťuje zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby v rozsahu
a)
na železničnej dráhe podľa prílohy č. 1 a podľa požiadaviek na posudzovanie zmyslovej spôsobilosti v rozsahu podľa prílohy č. 2 a v súlade s kontraindikáciami uvedenými v prílohe č. 3,
b)
na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe podľa prílohy č. 4 a v súlade s kontraindikáciami uvedenými v prílohe č. 5.
(2)
Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek na posudzovanie zmyslovej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 4, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, kognitívne, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek a kontraindikácií pre posudzovanie psychologickej spôsobilosti v rozsahu podľa prílohy č. 6.
§ 3
Druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení
Lekárske preventívne prehliadky a psychologické vyšetrenia sú:
a)
vstupná lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva u osôb pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu a pri zmene pracovného zaradenia, ktoré vyžaduje vyššie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť,
b)
periodická lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva u osôb
1.
na železničnej dráhe
1. 1.
vo veku do 50 rokov pri zmyslovej skupine 1 a 2 raz za 3 roky,
1. 2.
vo veku do 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 a 4 raz za 5 rokov,
1. 3.
vo veku nad 50 rokov pri zmyslovej skupine 1 a 2 raz za 2 roky,
1. 4.
vo veku nad 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 a 4 raz za 3 roky,
1. 5.
vo veku nad 60 rokov pri všetkých zmyslových skupinách raz za rok,
2.
na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a špeciálnej dráhe
2. 1.
vo veku do 50 rokov raz za 2 roky,
2. 2.
vo veku nad 50 rokov raz za rok,
c)
mimoriadna lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva
1.
po priamej účasti na nehode,3)
2.
na železničnej dráhe pred nástupom do práce po jej prerušení trvajúcom dlhšie ako 30 kalendárnych dní z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti u osôb zaradených do zmyslovej skupiny 1,
3.
pri podozrení z poklesu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú pracovnú činnosť na návrh zamestnávateľa alebo posudzujúceho lekára,
d)
výstupná lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
e)
mimoriadne psychologické vyšetrenie sa poskytne osobe podľa § 1, ktorá počas pracovnej činnosti je ovplyvnená nehodou,3) ktorá spôsobila smrť alebo ujmu na zdraví; zamestnávateľ jej poskytne odbornú psychologickú starostlivosť.
§ 4
Postup pri lekárskej preventívnej prehliadke a psychologickom vyšetrení
(1)
Lekárska preventívna prehliadka sa vykoná na žiadosť zamestnávateľa. O výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vydáva posudzujúci lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na železničnej dráhe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 a na výkon práce na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Posudzujúci lekár oboznámi posudzovanú osobu s výsledkom lekárskej preventívnej prehliadky.
(2)
Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na základe žiadosti zamestnávateľa. O výsledku psychologického vyšetrenia vydá posudzujúci psychológ posudok o psychologickej spôsobilosti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.
(3)
Psychologické vyšetrenie podľa odseku 2 sa nevykoná u osôb zaradených do zmyslovej skupiny 3 a 4.
(4)
Ak vodič električky alebo vodič trolejbusu spĺňa požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu len s korekčnými okuliarmi, posudzujúci lekár to uvedie v lekárskom posudku.
§ 5
Prechodné ustanovenia
Lekársky posudok vydaný do 14. novembra 2007 sa považuje za lekársky posudok vydaný podľa tejto vyhlášky.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 5095/85-ÚÚŽZ z 20. júna 1985, ktorou sa vydávajú smernice o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na železniciach (registrovaná v čiastke 16/1985 Zb.).
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2007.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
ROZSAH LEKÁRSKEJ PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY A PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA
1.
Minimálny rozsah lekárskej preventívnej prehliadky zahŕňa
a)
anamnestické údaje,
b)
základné vyšetrenie,
c)
laboratórne vyšetrenie:
1.
pri vstupnej lekárskej prehliadke je súčasťou vyšetrenia
biochemický skríning – glykémia, kreatinín, hepatálne skúšky, cholesterol (triglyceridy), HDL cholesterol, kyselina močová, moč chemicky, hematologický skríning – sedimentácia červených krviniek a krvný obraz, vyšetrenie antigénu vírusu hepatitídy B (HBsAg) u pacientov, ktorí anamnesticky udávajú prekonanie hepatitídy, vyšetrenie stolice na okultné krvácanie od 40. roku veku
2.
pri periodickej lekárskej prehliadke,
3.
pri výstupnej lekárskej prehliadke sa uvedené vyšetrenia vykonajú vtedy, ak neboli realizované v posledných 6 mesiacoch,
d)
vyšetrenie zmyslových orgánov,
e)
gynekologické vyšetrenie u žien,
f)
röntgen hrudníka
1.
pri vstupnej prehliadke,
2.
pri periodickej lekárskej prehliadke nad 40 rokov veku a podľa rozhodnutia posudzujúceho lekára.
2.
Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky pri vybraných činnostiach sa rozširuje o
a)
kľudové elektrokardiografické vyšetrenie posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 až 4
1.
pri vstupnej prehliadke,
2.
pri všetkých lekárskych preventívnych prehliadkach nad 30 rokov veku posudzovanej osoby,
b)
elektroencefalografické vyšetrenie, ako súčasť neurologického vyšetrenia sa vykoná
1.
u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 alebo 2,
2.
pri vstupnej lekárskej prehliadke alebo pred začatím výcviku na vybranú činnosť,
3.
pri mimoriadnej prehliadke podľa § 3 písm. c) po prekonanom úraze hlavy alebo neurologickom ochorení podľa rozhodnutia posudzujúceho lekára,
c)
audiometrické vyšetrenie ako súčasť otorinolaryngologického vyšetrenia sa vykoná
1.
pri vstupnej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 až 3,
2.
u posudzovanej osoby, ktorá vykonáva činnosť na rizikovom pracovisku s rizikom hluku,
3.
u posudzovanej osoby podľa potreby a pri podozrení na ochorenie alebo poruchu sluchu,
d)
audiometrické vyšetrenie ako súčasť otorinolaryngologického vyšetrenia sa ďalej vykoná
pri periodických lekárskych prehliadkach u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 až 3 do 50 rokov veku každé 3 roky a nad 50 rokov veku každý rok,
e)
očné vyšetrenie sa vykoná
1.
pri vstupnej a periodickej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 až 3,
2.
u osôb, ktoré majú vykonávať činnosti zaradené do zmyslovej skupiny 1, musí byť vyšetrenie farbocitu pri vstupnej prehliadke vykonané aj anomaloskopom,
3.
u elektromontérov trakčného vedenia a u osôb pracujúcich vo výškach nad 5 m sa vyšetrí zorné pole, binokulárne a hĺbkové videnie,
4.
vyšetrenie vnútroočného tlaku sa vykoná pri vstupnej lekárskej a periodickej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 až 3 a pri zmyslovej skupine 4 vo veku nad 40 rokov,
f)
psychiatrické vyšetrenie ako súčasť vstupnej prehliadky sa vykoná, ak je v anamnéze predchádzajúca psychiatrická liečba, častá medikácia psychofarmák, akékoľvek prejavy sociálnej maladaptácie; psychiatrické vyšetrenie v rámci periodickej lekárskej prehliadky sa vykoná, ak to vyžaduje zdravotný stav alebo na návrh lekára.
3.
Na hodnotenie zdravotnej spôsobilosti sa môžu použiť závery vyšetrení, ktoré sú k dispozícii v zdravotnej dokumentácii, ako aj závery odborných lekárskych vyšetrení a tiež výsledky laboratórnych vyšetrení lekára, ktorý vykonal preventívnu lekársku prehliadku ako prvý, ktorý má podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov povinnosť poskytnúť tieto výsledky ďalšiemu lekárovi.
4.
Ak posudzujúci lekár povolí posudzovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti zaradené do zmyslovej skupiny 1 až 3, pri práci používať korekčné okuliare alebo kontaktné šošovky, okrem činností, pri ktorých posudzovaná osoba vykonáva posunovačské práce, práce na montáži, údržbe a oprave trakčného vedenia, ako aj posudzovaná osoba, ktorá pracuje vo výške nad 5 m, posudzovaná osoba musí tieto okuliare alebo kontaktné šošovky používať a mať pri sebe aj náhradné okuliare. Posudzujúci lekár uvedie túto skutočnosť v lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.
5.
Ak posudzujúci lekár povolí posudzovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti zaradené do zmyslovej skupiny 4, používanie načúvacieho prístroja, uvedie túto skutočnosť v lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti. Pri činnostiach zaradených do zmyslovej skupiny 1 až 3 je používanie načúvacích prístrojov zakázané.
6.
Minimálny rozsah posudzovania psychologickej spôsobilosti
a)
minimálny rozsah vstupného psychologického vyšetrenia
1.
zhodnotenie aktuálneho stavu posudzovanej osoby pred začiatkom psychologického vyšetrenia a oboznámenie posudzovanej osoby s účelom a priebehom tohto vyšetrenia,
2.
analýza anamnestických údajov,
3.
pozorovanie počas psychologického vyšetrenia,
4.
diagnostika psychických procesov, funkcií, schopností,
5.
diagnostika osobnostných vlastností, odolnosti voči psychickej záťaži, motivácia,
6.
dlhodobé pozorovanie v prirodzených pracovných podmienkach,
7.
komplexný rozbor, analýza a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia,
8.
predikcia úspešnosti vo vzťahu ku kritériám na výkon požadovanej pracovnej činnosti,
b)
psychologické vyšetrenie u vybraných činností, ak sa má zhodnotiť, či posudzovaná osoba netrpí psychickou poruchou, najmä v oblasti reakčnej pohotovosti, pozornosti, psychomotorického tempa alebo akéhokoľvek relevantného faktora osobnosti (úroveň emocionálnej stability, predvídania dôsledkov svojho správania, zodpovednosti a sebadisciplíny), ktoré by predstavovali prekážku pre bezpečný výkon činností.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE ZMYSLOVEJ SPÔSOBILOSTI PRI LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH
ROZDELENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA POŽIADAVIEK NA ZMYSLOVÉ SCHOPNOSTI
1.
Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby riadia hnacie dráhové vozidlá na koľajach.
2.
Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla, ďalej osoba, ktorá vykonáva priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoba, ktorá vykonáva práce pri posune dráhového vozidla, musí mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoba, ktorá sa pri výkone práce musí riadiť znakmi hlavných návestidiel, tieto obsluhuje alebo ich udržuje, musí spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.
3.
Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadi ani nekontroluje dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebuje správny farbocit.
4.
Do zmyslovej skupiny 4 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoba nemá priamy vplyv na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybuje pod dozorom alebo pracuje pod dozorom.
VSTUPNÉ PREHLIADKY
Zmyslová skupina    
1 Zraková ostrosť 5/5 každým okom osobitne bez korekcie pri paralelnom postavení bulbov, emetropii a fyziologickom očnom pozadí.
Farbocit Správny podľa predpisu.
Sluch Šepot a hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota prahu sluchu pri audiometrickom vyšetrení na frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia ako 20 dB.
2 Zraková ostrosť 5/10 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia u krátkozrakých je –5 Dsph pri normálnom očnom pozadí, u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je +3 Dsph. Astigmatická zložka, ktorá sa do povolenej korekcie plne započítava, nesmie presahovať +, –2 Dcyl. Posunovači, vedúci posunu, sprievodcovia vlakov nákladnej dopravy a vlakvedúci nákladnej dopravy musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.
Farbocit Správny podľa predpisu.
Sluch Šepot a hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota prahu sluchu pri audiometrickom vyšetrení na frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia ako 20 dB.
3 Zraková ostrosť 5/15 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia u krátkozrakých je –5 Dsph pri normálnom očnom pozadí a u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je + 3 Dsph. Astigmatická zložka, ktorá sa plne započítava do povolenej korekcie, nesmie presahovať +, –2 Dcyl. Elektromontéri trakčného vedenia a osoby pracujúce vo výške nad 5 m musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.
Farbocit Môže byť porušený.
Sluch Šepot zo vzdialenosti 3 m každým uchom osobitne a hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota prahu sluchu pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz na lepšie počujúcom uchu nesmie byť väčšia ako 20 dB a na horšie počujúcom uchu 30 dB.
4 Zraková ostrosť Vyhovujúca pracovnému zaradeniu.
Farbocit Môže byť porušený.
Sluch Dostatočný, vyhovujúci pracovnému zaradeniu.
PERIODICKÉ, MIMORIADNE A VÝSTUPNÉ PREHLIADKY
Zmyslová skupina    
1 Zraková ostrosť 5/7,5 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov, maximálna povolená korekcia +, –3 Dsph a +, –1 Dcyl.
Farbocit Správny podľa predpisu.
Sluch Hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota straty sluchu pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 HZ nesmie byť väčšia ako 45 dB.
2 Zraková ostrosť 5/15 každým okom osobitne pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia u krátkozrakých je –6 Dsph pri normálnom očnom pozadí, u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je +4 Dsph. Astigmatická zložka, ktorá sa do povolenej korekcie plne započítava, nesmie presahovať +, –2 Dcyl. Posunovači, vedúci posunu, sprievodcovia vlakov nákladnej dopravy a vlakvedúci nákladnej dopravy musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.
Farbocit Správny podľa prepisu.
Sluch Hovorová reč zo vzdialenosti 5 m na lepšie počujúce ucho a 3 m na horšie počujúce ucho; priemerná hodnota straty sluchu pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia na lepšie počujúcom uchu ako 45 dB a na horšie počujúcom uchu 55 dB.
3 Zraková ostrosť 5/15 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia u krátkozrakých je –6 Dsph pri normálnom očnom pozadí a u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je + 4 Dsph. Astigmatická zložka, ktorá sa plne započítava do povolenej korekcie, nesmie presahovať +, –2 Dcyl. Elektromontéri trakčného vedenia a osoby pracujúce vo výške nad 5 m musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.
Farbocit Môže byť porušený.
Sluch Hovorová reč zo vzdialenosti 5 m na lepšie počujúce ucho a 3 m na horšie počujúce ucho; priemerná hodnota straty sluchu pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia na lepšie počujúcom uchu ako 45 dB a na horšie počujúcom uchu 55 dB.
4 Zraková ostrosť Vyhovujúca pracovnému zaradeniu.
Farbocit Môže byť porušený.
Sluch Dostatočný, vyhovujúci pracovnému zaradeniu.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE PRE PRIJATIE OSÔB NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI ZARADENEJ DO ZMYSLOVEJ SKUPINY 1 AŽ 3
1.
Infekčné a parazitárne ochorenia
a)
až do vymiznutia prejavov aktivity ochorenia,
b)
následné stavy reziduálneho orgánového postihnutia ak obmedzujú telesnú alebo duševnú výkonnosť a ak vedú preukázateľné k zmene pracovnej výkonnosti,
c)
lues – aktívne formy,
d)
TBC – do dvoch rokov po ukončení liečby,
e)
vírusové hepatitídy, infekčná mononukleóza: najmenej do 1 roku od začiatku ochorenia, do úplnej úpravy všetkých klinických a laboratórnych nálezov,
f)
bacilonosičstvo salmonel.
2.
Novotvary a prekancerózy
a)
všetky formy zhubných nádorov,
b)
pri nezhubných nádoroch tie, ktoré veľkosťou alebo lokalizáciou vyvolávajú poruchy funkcie orgánov alebo sťažujú telesný pohyb – do ich odstránenia,
c)
prekancerózy.
3.
Choroby žliaz s vnútornou sekréciou, poruchy výživy, látkovej premeny a poruchy imunity
a)
ktoré vyžadujú sústavnú kontrolu a liečbu alebo ktoré spôsobili poruchy vývoja s obmedzením telesnej alebo duševnej výkonnosti,
b)
všetky poruchy metabolizmu glycidov (diabetes mellitus, porucha glukózovej tolerancie, renálna glykozúria). Pri pozitívnej rodinnej anamnéze na diabetes mellitus vykonať glukózotolerančný test,
c)
poruchy výživy, látkovej premeny a poruchy imunity – formy sprevádzané poruchou funkcie alebo anatomickými zmenami znižujúcimi fyzickú zdatnosť alebo odolnosť organizmu.
4.
Choroby krvi a krvotvorných orgánov, ktoré vyžadujú sústavnú liečbu a preukázateľne obmedzujú pracovnú výkonnosť.
5.
Choroby duševné a poruchy správania
a)
psychózy schizofrénne, afektívne, organické,
b)
zníženie rozumových schopností (oligofrénia, demencia),
c)
závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok,
d)
neurózy, najmä s orgánovými prejavmi, ktoré preukázateľne obmedzujú pracovnú výkonnosť,
e)
psychopatie – poruchy osobnosti nestabilizované, narušujúce spoločenskú adaptáciu.
6.
Choroby nervovej sústavy
a)
chronické formy alebo následné stavy po ochoreniach CNS so závažnou a trvalou poruchou funkcie CNS (záchvaty kŕčov, poruchy vedomia, rovnováhy alebo parentické stavy),
b)
epilepsia všetkých foriem vrátane izolovanej bioelektrickej aktivity bez ohľadu na frekvenciu záchvatov a všetky záchvatovité ochorenia vrátane migrény,
c)
narkolepsia, hypersomnia,
d)
stavy po úrazoch lebky a mozgu s následnými poruchami hybnosti alebo s poruchami fatických a psychických funkcií, alebo s poruchami citlivosti a mimovoľnými pohybmi,
e)
stavy po úrazoch a operácii chrbtice s poškodením miechy a následnými poruchami, napr. hybnosti, citlivosti, sfinkterovými poruchami a poruchami trofiky,
f)
vertiginózne a iné ochorenia vestibulárneho ústrojenstva.
7.
Choroby ušné
a)
choroby ucha a VIII. hlavového nervu sprevádzané progredujúcou nedoslýchavosťou a závratom,
b)
stavy pol roka po chirugickej liečbe chorôb ucha s pretrvávajúcou väčšou nedoslýchavosťou ako povoľujú kritériá na zaradenia do jednotlivých zmyslových skupín, a so závratom.
8.
Choroby očné
a)
anomálne postavenie viečok, ktoré ovplyvňuje ich ochrannú funkciu a zrakovú ostrosť,
b)
chronické zápaly spojiviek a choroby slzných ciest ovplyvňujúce videnie,
c)
chronické zápalové a degeneratívne ochorenia rohovky,
d)
zápalové a degeneratívne ochorenia cievnatky a sietnice,
e)
ochorenia šošovky, sklovca,
f)
glaukóm,
g)
ochorenia zrakového nervu,
h)
porucha rovnováhy očných svalov – strabizmus, aj pri normálnej zrakovej ostrosti, nystagmus.
9.
Choroby obehovej sústavy
a)
všetky stavy po prekonanej reumatickej horúčke, ak sú prítomné známky aktivity procesu alebo chlopňového postihnutia,
b)
hemodynamicky významné formy chlopňových chýb a vrodených chýb srdca,
c)
stavy po ochorení srdcového svalu alebo osrdcovníka pri akejkoľvek poruche funkcie (ak si vyžadujú sústavnú liečbu a dispenzárnu starostlivosť),
d)
arteriálna esenciálna hypertenzia v II. a III. štádiu, v I. štádiu vtedy, ak je tendencia fixácie hypertenzie, ak je nevyhnutná medikamentózna liečba a ak ide o pracovnú činnosť s nepravidelným pracovným časom, prácou v noci a prácou vyžadujúcou značné psychické vypätie,
e)
sekundárna hypertenzia,
f)
ischemická choroba srdca vo všetkých klinických formách, ischemická choroba dolných končatín vo všetkých štádiách. U uchádzačov nad 40 rokov veku s rizikovými faktormi (pozitívna rodinná anamnéza, fajčenie, obezita, porucha metabolizmu lipidov, sklon k hypertenzii) je potrebné interné vyšetrenie,
g)
závažné poruchy srdcového rytmu,
h)
Raynaudova choroba a Bürgerova choroba,
i)
trombózy, embólie, posttrombotický syndróm dolných končatín,
j)
varixy dolných končatín väčšieho rozsahu alebo stupňa so známkami insuficiencie hlbokých žíl, opakujúce sa povrchové zápaly žíl, vredy predkolenia,
k)
žilové varixy konečníka, ktoré pôsobia časté ťažkosti – do ich odstránenia,
l)
postihnutie lymfatických ciest s rozsiahlymi edémami.
10.
Choroby dýchacej sústavy
a)
chronické choroby nosa a prinosových dutín trvale obmedzujúce dýchanie cez nosovú dutinu. Stavy pol roka po chirurgickej liečbe nosa a prinosových dutín s pretrvávajúcou poruchou ventilačnej funkcie nosa. Trvalé zmeny hlasového orgánu obmedzujúce komunikáciu a respiráciu,
b)
chronické a astmatoidné bronchitídy a astma,
c)
všetky ochorenia vedúce k trvalému obmedzeniu kardiopulmonálnej funkcie alebo vyžadujúce sústavné liečenie (napr. pneumokoniózy, fibrózy, bronchiektázie, rozsiahle adhézie, závažné deformácie hrudníka).
11.
Choroby tráviacej sústavy
a)
závažné ochorenia orgánov ústnej dutiny znemožňujúce príjem potravy alebo inak narušujúce funkciu orgánov ústnej dutiny,
b)
ochorenia pažeráka narušujúce jeho správnu funkciu,
c)
vredová choroba žalúdka a dvanástnika (pri vredovej chorobe dvanástnika okrem stabilizovanej formy s remisiou dlhšou ako 3 roky),
d)
postresekčný syndróm,
e)
brušné prietrže vyvolávajúce poruchy funkcie alebo znemožňujúce pracovný výkon do operatívneho odstránenia, vzhľadom na budúcu fyzickú záťaž,
f)
chronické zápalové ochorenia tenkého čreva, hrubého čreva a konečníka,
g)
chronický zápal, toxické poškodenie a cirhóza pečene akejkoľvek formy a štádia,
h)
žlčníkové kamene alebo kamene žlčových ciest vyvolávajúce koliky alebo iné komplikácie – do ich odstránenia, opakujúce sa zápaly žlčníka alebo žlčových ciest s postihnutím pečene alebo pankreasu,
i)
chronický zápal pankreasu,
j)
iné ochorenia tráviacej trubice, pobrušnice, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu narušujúce správnu funkciu, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon zamestnania.
12.
Choroby kože a podkožného väziva
a)
dermatitídy alebo ekzémy, rozsiahle, chronické alebo recidivujúce formy vzdorujúce liečbe, postihujúce najmä exponované miesta tváre alebo horných končatín alebo vedúce k závažnému postihnutiu funkcie pohybového aparátu,
b)
choroby kožných adnex.
13.
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
a)
reumatoidná artritída a jej varianty, systémové choroby spojiva, všetky štádiá a ostatné formy séronegatívnych artritíd a spondylartritíd,
b)
ostatné zápalové alebo degeneratívne reumatické choroby s postihnutím zhybov a chrbtice, mimokĺbové reumatizmy a nereumatické choroby, ktoré pre bolesť a zníženú hybnosť obmedzujú výkon pracovnej činnosti,
c)
osteomyelitis s exacerbáciami v anamnéze,
d)
artropatie a ostatné chronické ochorenia vedúce k obmedzeniu funkcie pohybového a podporného aparátu tak, že obmedzujú bezpečný výkon pracovnej činnosti,
e)
recidivujúce vertebrogénne ťažkosti.
14.
Choroby močovej a pohlavnej sústavy
a)
stavy po akútnom zápale obličiek s reziduálnou poruchou funkcie,
b)
chronický zápal obličiek akejkoľvek formy a štádia,
c)
obličkové kamene a kamene močových ciest s reziduálnymi príznakmi,
d)
recidivujúce alebo chronické zápaly močových ciest a mužských pohlavných orgánov,
e)
ochorenia ženských pohlavných orgánov vyžadujúce sústavnú starostlivosť a liečbu,
f)
klimakterický syndróm s vazomotorickými prejavmi a psychickými poruchami.
15.
Vrodené chyby, poúrazové, pooperačné a iné následné stavy
a)
vrodené chyby, deformácie a abnormality, ak nie sú chirurgicky korigované,
b)
chronická rečová porucha,
c)
stavy po poraneniach, otravách a iných následkoch vonkajších príčin, ak nedošlo k zahojeniu a stav sa nedá považovať za vyliečený,
d)
stavy po strate končatiny alebo jej časti s protetickou náhradou alebo bez nej.
16.
Antropometrické parametre posudzovanej osoby, ktorá riadi hnacie dráhové vozidlo na koľajach, musia zodpovedať požiadavkám bezpečného používania dráhových vozidiel podľa rozhodnutia Komisie 2006/920/ES z 11. 8. 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 359, 18. 12. 2006).
Poznámka: V prípade potreby spresniť diagnostický záver, alebo pri hraničnom náleze si posudzujúci lekár vyžiada príslušné odborné lekárske vyšetrenie.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
ROZSAH LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK A PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETRENÍ NA POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSÔB NA VEDENIE ELEKTRIČIEK, TROLEJBUSOV A DRÁHOVÝCH VOZIDIEL NA LANOVEJ A NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE
1.
Pri vstupných a periodických lekárskych prehliadkach sa vyžaduje
a)
základné klinické vyšetrenie,
b)
vyšetrenie moču chemicky,
c)
hematologický a biochemický skríning.
2.
Pre zdravotnú spôsobilosť posudzovanej osoby oprávnenú viesť električku alebo trolejbus sa pri vstupných lekárskych prehliadkach vyžaduje
a)
minimálna telesná výška 160 cm. U posudzovanej osoby viesť električku alebo trolejbus sa výnimka z minimálnej telesnej výšky nepovoľuje,
b)
ostrosť zraku 6/6 (5/5) s korekciou obojstranne. Povolená je ostrosť zraku 6/9 (5/7,5) s korekciou každým okom osobitne za predpokladu, že binokulárne videnie dosiahne ostrosť zraku 6/6 (5/5). U krátkozrakých je povolená korekcia maximálne 4 D, u ďalekozrakých maximálne 4 D. Jednookosť nie je povolená.
Pri zistení nižšej ostrosti zraku ako požadovanej sa vyžaduje odborné očné vyšetrenie,
c)
farbocit vyšetrovať pomocou tabuliek na vyšetrenie farbocitu.
Pri podozrení na poruchu farbocitu sa vyžiada odborné očné vyšetrenie,
d)
zorné pole: vyžadujú sa normálne hodnoty (horizontálne zvonku 90o, dovnútra 50o, vertikálne nahor 50o, nadol 60o). Na zistenie zorného poľa sa vyžaduje odborné očné vyšetrenie,
e)
adaptácia na svetlo a tmu: nevyšetruje sa, iba sa anamnesticky zisťuje možnosť šeroslepoty. Pri podozrení šeroslepoty sa vyžiada odborné očné vyšetrenie,
f)
sluch: vyžaduje sa členený šepot každým uchom zo vzdialenosti 2 metre. Ak je na jednom uchu sluch horší, vyžaduje sa členený šepot na lepšie počujúcom uchu zo vzdialenosti 3 metre. Ak je zistená hodnota sluchu nižšia ako požadovaná hodnota, vyžaduje sa odborné ušné vyšetrenie.
3.
Pre zdravotnú spôsobilosť vodičov električiek a trolejbusov pri periodických lekárskych prehliadkach sa vyžaduje
a)
ostrosť zraku 6/9 (5/7,5) s korekciou obojstranne. Povolená je ostrosť zraku 6/12 (5/10) s korekciou každým okom osobitne za predpokladu, že binokulárne videnie dosiahne ostrosť zraku najmenej 6/9 (5/7,5). U krátkozrakých je povolená korekcia najviac 6 D, u ďalekozrakých najviac 6 D. Jednookosť nie je povolená. Pri zistení nižšej ostrosti zraku ako požadovanej sa vyžaduje odborné očné vyšetrenie,
b)
sluch: vyžaduje sa členený šepot každým uchom zo vzdialenosti 1 meter. Ak je na jednom uchu sluch horší, vyžaduje sa členený šepot na lepšie počujúcom uchu zo vzdialenosti 2 metre. Ak je zistená hodnota sluchu nižšia ako požadovaná hodnota, treba vyžiadať odborné ušné vyšetrenie,
c)
na posudzovanie farbocitu, zorného poľa a adaptácie na svetlo a tmu sa uplatnia požiadavky uvedené v 2. bode písm. c) až e).
4.
Na celkové hodnotenie zdravotného stavu použije posudzujúci lekár závery vyšetrení, ktoré má k dispozícii v zdravotnej dokumentácii, ako aj závery odborných lekárskych vyšetrení a tiež výsledky laboratórnych vyšetrení lekára, ktorý vykonal lekársku preventívnu prehliadku ako prvý, ktorý má podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov povinnosť poskytnúť tieto výsledky ďalšiemu lekárovi.
5.
Psychologické vyšetrenie u vybraných činností je potrebné, ak sa má zhodnotiť, či posudzovaná osoba netrpí psychickou poruchou, najmä v oblasti reakčnej pohotovosti, pozornosti, psychomotorického tempa alebo akéhokoľvek relevantného faktora osobnosti (úroveň emocionálnej stability, predvídania dôsledkov svojho správania, zodpovednosti a sebadisciplíny), ktoré by predstavovali prekážku pre bezpečný výkon činností.
6.
Ustanovenia 1. až 6. bodu sa vzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje lanová dráha a špeciálna dráha a organizuje sa doprava na týchto dráhach.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE VYLUČUJÚCE SPÔSOBILOSŤ VIESŤ ELEKTRIČKU, TROLEJBUS A DRÁHOVÉ VOZIDLO NA LANOVEJ DRÁHE A NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE
Kontraindikácie, ktoré vylučujú spôsobilosť viesť električku, trolejbus a dráhové vozidlo na lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe, sú:
a)
duševné choroby a poruchy: schizofrénia, cyklofrénia, manicko-depresívna psychóza, mentálna retardácia, porucha senzomotorickej koordinácie, poruchy emocionality v zmysle nevyváženosti a nezdržanlivosti, trvalé psychické zmeny na podklade somatických ochorení, involučné psychózy, trvalé psychické zmeny po chronických otravách.
Ak má posudzujúci lekár podozrenie na duševnú poruchu, musí si vyžiadať psychiatrické vyšetrenie,
b)
záchvatové stavy a zvýšená pohotovosť na ich vznik – pri zistení uvedených ochorení alebo pri vzniku podozrenia na tieto stavy musí sa vyžiadať odborné neurologické vyšetrenie vrátane encefalografického,
c)
stavy po úrazoch centrálneho nervového systému s trvalým poškodením,
d)
závislosť od alkoholu a návykových látok,
e)
choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,
f)
cukrovka (diabetes mellitus) – pri zistení cukrovky treba vyžiadať posudok lekára diabetologickej ambulancie. Posudzujúci lekár zhodnotí zdravotný stav podľa nálezu lekára diabetologickej ambulancie. Pravidelné kontrolné lekárske prehliadky treba vykonať najmenej raz ročne,
g)
ťažšie ochorenia srdca a ciev obmedzujúce bezpečné vedenie vozidla: akútne prejavy nestabilnej ischemickej srdcovej choroby (angina pectoris, intermediárny koronárny syndróm, infarkt myokardu a komplikované stavy po srdcovom infarkte), arteriálna esenciálna hypertenzia v III. štádiu, obliterujúce endarteritídy, poruchy srdcového rytmu, ktoré vedú k synkopám,
h)
ostatné endokrinologické ochorenia v ťažších formách: tyreotoxikóza najmä s psychickými zmenami choroby hypofýzy, nadobličiek a prištítnych teliesok v ťažších formách,
i)
obmedzenie pohybu očí pre poruchu okohybných svalov alebo pre jazvovité zrasty očného bulbu s očnými viečkami, obojstranná ptóza horných viečok väčšieho rozsahu, šeroslepota v ťažších formách,
j)
obmedzená pohybová funkcia končatín znemožňujúca bezpečné vedenie motorového vozidla: následkom ochorenia, telesnej chyby, zranenia, amputácie alebo operácie, choroby svalov a periférnych nervov v ťažkých formách. Patria sem aj hyperkinézy (dyskinetický syndróm) a spasticita v ťažších formách,
k)
ochorenia tráviacej sústavy, ktoré obmedzujú telesnú výkonnosť vodiča (vredová choroba žalúdka a dvanástnika, chronické zápalové ochorenia tenkého a hrubého čreva, chronický zápal pečene, cirhóza, opakujúce sa zápaly žlčníka a žlčových ciest s postihnutím pečene a pankreasu, chronický zápal pankreasu),
l)
trvalé poruchy krčného, šijového svalstva a driekového svalstva, ktoré znižujú pohyblivosť hlavy a chrbtice viac ako o polovicu normálnych hodnôt,
m)
prietrže väčšieho rozsahu,
n)
ťažšie gynekologické ochorenia, ťažšie formy dysmenorey, ťažká forma prolapsu maternice,
o)
chronický zápal priedušiek v ťažšej forme,
p)
deformácie hrudníka alebo chrbtice ťažších foriem spojené s väčšími dychovými ťažkosťami,
q)
choroby iných orgánov alebo ústrojov, ktoré obmedzujú zdravotnú schopnosť na vedenie vozidla.
Poznámka: V prípade potreby spresniť diagnostický záver alebo pri hraničnom náleze si posudzujúci lekár vyžiada príslušné odborné lekárske vyšetrenie.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
POŽIADAVKY A KONTRAINDIKÁCIE PRE POSUDZOVANIE PSYCHOLOGICKEJ SPÔSOBILOSTI
1.
Požiadavky a úroveň psychologických schopností, ktoré sú potrebné na bezpečný výkon každej pracovnej činnosti
a)
poznávacie – pozornosť a koncentrácia, pamäť, schopnosť vnímania, usudzovanie, komunikácia,
b)
psychomotorika – rýchlosť reakcie, koordinácia pohybov,
c)
správanie a osobnosť – emocionálne sebaovládanie, spoľahlivosť v konaní, nezávislosť, svedomitosť.
2.
Minimálne kritériá sa rozširujú podľa druhu vyšetrenia uvedeného v § 3.
3.
Kontraindiáciou pre prijatie osôb na výkon pracovnej činnosti je nesplnenie noriem v úrovni priemeru pre konkrétnu pracovnú činnosť.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 499/2007 Z. z.
1)
§ 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
2)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
3)
§ 48 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.