5/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 9. novembra 2004 bol uzavretý Dohovor medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 30. mája 2005.
Dohovor nadobudol platnosť 23. júla 2005 v súlade s článkom 7 a v súlade s tým istým článkom sa uplatňuje od 1. júla 2005 v zmysle oznámenia č. 317/2005 Z. z.
K oznámeniu č. 5/2007 Z. z.
DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR A O JEJ PREDBEŽNOM UPLATŇOVANÍ
A.
List Slovenskej republiky
Vážený pane,
je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku a na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktoré sú výsledkom rokovaní s Holandskými Antilami a Arubou o dohode o zdaňovaní úspor a ktoré boli priložené ako prílohy č. 1, 2, 3 a 4 k Výsledkom rokovaní pracovnej skupiny na vysokej úrovni Rady ministrov Európskej únie z 12. marca (dokument 7660/04 FISC 68).
So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom zdaňovania príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktorý sa nachádza v prílohe k tomuto listu, a náš spoločný záväzok splniť naše vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom čase na účely nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a navzájom sa bezodkladne informovať, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.
Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku je mi cťou Vám navrhnúť, aby Slovenská republika a Holandské kráľovstvo vzhľadom na Arubu predbežne uplatňovali tento dohovor v rámci našich vnútroštátnych ústavných predpisov od 1. januára 2005 alebo odo dňa uplatňovania smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku podľa toho, ktorý dátum je neskorší.
Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše potvrdenie spolu vytvoria dohodu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.
Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.
V Bratislave 1. júna 2004
B.
List Aruby
Vážený pane,
je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z uvedeného dňa, ktorý znie:
„Vážený pane,
je mi cťou odvolať sa na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (členským štátom Európskej únie iným než Belgicko, Rakúsko a Luxembursko) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku a na text Dohovoru medzi Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu a (Belgickom, Rakúskom a Luxemburskom) týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktoré sú výsledkom rokovaní s Holandskými Antilami a Arubou o dohode o zdaňovaní úspor a ktoré boli priložené ako prílohy č. 1, 2, 3 a 4 k Výsledkom rokovaní pracovnej skupiny na vysokej úrovni Rady ministrov Európskej únie z 12. marca (dokument 7660/04 FISC 68).
So zreteľom na uvedené texty je mi cťou Vám navrhnúť dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom zdaňovania príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ktorý sa nachádza v prílohe k tomuto listu, a náš spoločný záväzok splniť naše vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom čase na účely nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a navzájom sa bezodkladne informovať, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.
Počas vykonávania týchto vnútorných postupov a kým nadobudne platnosť tento dohovor týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku je mi cťou Vám navrhnúť, aby Slovenská republika a Holandské kráľovstvo vzhľadom na Arubu predbežne uplatňovali tento dohovor v rámci našich vnútroštátnych ústavných predpisov od 1. januára 2005 alebo odo dňa uplatňovania smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku podľa toho, ktorý dátum je neskorší.
Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list a Vaše potvrdenie spolu vytvoria dohodu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“.
Môžem Vám potvrdiť, že Aruba súhlasí s obsahom Vášho listu.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Arubu:

A. A. Tromp-Yarzagaray v. r.
V Haagu 9. novembra 2004
Príloha k listu
DOHOVOR MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM VZHĽADOM NA ARUBU TÝKAJÚCI SA AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ OHĽADOM PRÍJMU Z ÚSPOR VO FORME VÝPLAT ÚROKU
Slovenská republika a vláda Holandského kráľovstva vzhľadom na Arubu, želajúc si uzatvoriť dohovor, ktorý umožňuje, aby príjem z úspor v podobe výplat úroku vykonaných v jednom zo zmluvných štátov v prospech vlastníkov požitkov, ktorí sú jednotlivcami s bydliskom v inom zmluvnom štáte, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu bydliska, v súlade so smernicou 2003/48/ES Rady Európskej únie z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pôsobnosť
1.
Tento dohovor sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jedného zo zmluvných štátov s cieľom umožniť, aby príjem z úspor vo forme výplat úroku vykonaných v jednom zmluvnom štáte v prospech vlastníkov požitkov, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom na daňové účely v druhom zmluvnom štáte, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu bydliska.
2.
Pôsobnosť tohto dohovoru sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor vo forme výplat úroku z pohľadávok s výnimkou, inter alia, otázok týkajúcich sa zdaňovania príjmov z penzií a poistenia.
3.
Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, táto dohoda sa uplatňuje len na Arubu.
Článok 2
Definície
1.
Na účely tohto dohovoru, ak kontext nevyžaduje inak,
a)
výrazy „zmluvný štát“ a „iný zmluvný štát“ znamenajú Holandské kráľovstvo vzhľadom na Arubu alebo Slovenskú republiku v závislosti od kontextu,
b)
výraz „Aruba“ znamená tú časť Holandského kráľovstva, ktorá sa nachádza v karibskej oblasti a pozostáva z ostrova Aruba,
c)
výraz „zmluvná strana“, v prípade, že ide o členský štát Európskej únie, znamená Slovenskú republiku,
d)
výraz „smernica“ znamená smernicu 2003/48/ES Rady Európskej únie z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úroku, ako je uplatňovaná v deň podpisu tohto dohovoru,
e)
výraz „vlastník požitkov“ znamená vlastníka požitkov v zmysle článku 2 smernice,
f)
výraz „vyplácajúci zástupca“ znamená vyplácajúceho zástupcu v zmysle článku 4 smernice,
g)
výraz „príslušný orgán“ znamená
i)
v prípade Aruby ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu,
ii)
v prípade Slovenskej republiky príslušný orgán daného štátu podľa článku 5 smernice,
h)
výraz „výplata úroku“ znamená výplatu úroku v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje článok 15 smernice,
i)
ak výraz nie je v tomto dohovore definovaný inak, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica.
2.
Na účely tohto dohovoru sa v ustanoveniach smernice, na ktoré odkazuje tento dohovor, namiesto výrazu „členské štáty“ uvádza výraz „zmluvné štáty“.
Článok 3
Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov
Každý zmluvný štát v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných na to, aby sa vyplácajúcemu zástupcovi umožnilo identifikovať vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely článku 4. Tieto postupy sú v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v článku 3 ods. 2 a 3 smernice za predpokladu, že pokiaľ ide o Arubu, v súvislosti s odsekom 2 písm. a) a odsekom 3 písm. a) tohto článku totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov sú stanovené na základe informácií, ktoré sú k dispozícii vyplácajúcemu zástupcovi na základe uplatňovania príslušných ustanovení zákonov a iných právnych predpisov Aruby.
Článok 4
Automatická výmena informácií
1.
Príslušný orgán zmluvného štátu, v ktorom má sídlo vyplácajúci zástupca, oznamuje informácie uvedené v článku 8 smernice príslušnému orgánu iného zmluvného štátu, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko.
2.
Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia zmluvného štátu vyplácajúceho zástupcu za všetky výplaty úroku vykonané počas uvedeného roka.
3.
K výmene informácií podľa tohto dohovoru zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku 7 smernice 77/799/EHS.
Článok 5
Transpozícia
Do 1. januára 2005 zmluvné štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto dohovorom.
Článok 6
Príloha k dohovoru
Texty smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej sa vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priameho a nepriameho zdanenia, tak ako sa uplatňujú v deň podpisu tohto dohovoru a na ktoré odkazuje tento dohovor, sú priložené vo forme prílohy k tomuto dohovoru a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Znenie článku 7 smernice 77/799/EHS v tejto prílohe sa nahrádza znením uvedeného článku v revidovanej smernici 77/799/EHS, ak táto revidovaná smernica nadobudne platnosť pred dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení tohto dohovoru.
Článok 7
Nadobudnutie platnosti
Tento dohovor nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď všetky vlády navzájom písomne oznámili, že ústavné požiadavky vyžadované v ich jednotlivých štátoch boli splnené, a jeho ustanovenia nadobúdajú účinnosť odo dňa, od ktorého sa uplatňuje smernica podľa článku 17 ods. 2 a 3 smernice.
Článok 8
Skončenie
Tento dohovor zostáva v platnosti, pokým ho neskončí jedna zo zmluvných strán. Každý štát môže skončiť tento dohovor diplomatickou cestou po uplynutí obdobia troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho platnosti, pričom skončenie oznámi najmenej šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka. V takom prípade dohovor stráca platnosť na obdobie od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo oznámenie o skončení podané.
Dané v slovenskom, anglickom a v holandskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade odlišností vo výklade jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.
Za Slovenskú republiku:

Ivan Mikloš v. r.

Za Holandské kráľovstvo v mene Aruby:

A. A. Tromp-Yarzagaray v. r.
Príloha k dohovoru
Článok 7
Ustanovenia o uchovaní tajomstva
1.
Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte uchovávajú v tajnosti tak ako informácie získané podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov.
V každom prípade takéto informácie
– sa môžu sprístupniť len osobám priamo zapojeným do vymeriavania dane alebo do správnej kontroly tohto vymerania,
– sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú sankcie uložené v súvislosti s vymeraním alebo kontrolou vymerania dane, a len osobám, ktoré sa priamo zúčastňujú na takýchto konaniach; takéto informácie však možno uvádzať na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach, ak príslušný úrad členského štátu poskytujúceho informácie nevznesie žiadnu námietku v čase, keď prvýkrát poskytol informáciu,
– sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním obsahujúcim uložené sankcie v súvislosti s vymeraním alebo kontrolou vymerania dane.
Okrem toho môžu členské štáty určiť, aby sa informácie uvedené v prvom pododseku použili na vymeranie iných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice 76/308/EHS.1)
2.
Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce účely prísnejšie obmedzenia než tie, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach toho odseku, na poskytnutie týchto informácií, pokiaľ sa daný štát nezaviaže, že bude tieto prísnejšie obmedzenia dodržiavať.
3.
Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, aby sa tieto informácie využili aj na iné účely v štáte, ktorý o ne požiadal, ak by sa tieto informácie podľa právnych predpisov štátu, ktorý informácie poskytuje, mohli za podobných okolností použiť na podobné účely.
4.
Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného úradu druhého štátu, môžu byť užitočné pre príslušný úrad tretieho štátu, môže ich odoslať tomuto úradu so súhlasom príslušného úradu toho štátu, ktorý informácie poskytol.
1)
Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.