501/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

501
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika s platnosťou od 1. októbra 2007 zmenila orgány podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
Zmena úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z. a č. 314/2007 Z. z. je uvedená v prílohe k tomuto oznámeniu.
Do úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru možno nazrieť na internetovej stránke www.zbierka.sk v slovenskom jazyku a www.hocch.net v anglickom a francúzskom jazyku.
K oznámeniu č. 501/2007 Z. z.
ZMENA úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z. a č. 314/2007 Z. z. sa mení takto:
Slovenská republika
1.
krajské súdy pre verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi alebo pre posudky vyhotovené znalcami
2.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1
3.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7
4.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte
5.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte
6.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany
7.
obvodné úrady pre
a)
matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)
b)
verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
8.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike“.