507/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
opatrenie z 23. októbra 2007 č. 14/2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. septembra 2006 č. 6/2006 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 561/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.