508/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

508
ZÁKON
z 23. októbra 2007
o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Výsluhové dôchodky príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ktoré neprevyšujú sumu 16 517 Sk mesačne, sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o 0,25 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998.
(2)
Zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa odseku 1 patrí najviac v sume, ktorá spolu s výsluhovým dôchodkom neprevýši sumu 16 517 Sk.
(3)
Výsluhové dôchodky vojakov, ktoré neprevyšujú sumu 18 100 Sk mesačne, sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o
a)
0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. májom 1998,
b)
0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. mája 1998 do 30. júna 2002.
(4)
Zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa odseku 3 patrí najviac v sume, ktorá spolu s výsluhovým dôchodkom neprevýši sumu 18 100 Sk.
§ 2
Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 sa zvyšujú o 6,25 %.
§ 3
(1)
Základom na zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa § 1 a vdoveckých výsluhových dôchodkov podľa § 2 je mesačná suma dôchodku, na ktorú má poberateľ nárok k 30. novembru 2007.
(2)
Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré sa vyplácajú ako čiastkové dôchodky podľa medzinárodnej zmluvy,1) sa zvyšujú o 0,25 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného pre výšku čiastkového dôchodku.
(3)
Zvýšenie dôchodkov sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí a tvorí s ním jeden celok.
§ 4
(1)
Dôchodky sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 2007.
(2)
Doplatok zvýšenia dôchodkov podľa § 1 až 3 sa poukáže poberateľom najneskôr do 29. februára 2008.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 318/1994 Z. z.).