509/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. mája 2003 bol v Bruseli podpísaný Protokol vypracovaný v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, ktorým sa dopĺňa Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely (oznámenie č. 285/2006 Z. z.) o vytvorenie identifikačnej databázy colných spisov.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 18. marca 2004. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru, 6. mája 2004.
Protokol nadobudol platnosť 15. októbra 2007 v súlade s článkom 2 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 15. októbra 2007, v súlade s článkom 3 ods. 4.
K oznámeniu č. 509/2007 Z. z.
PROTOKOL vypracovaný v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, ktorým sa dopĺňa Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely o vytvorenie identifikačnej databázy colných spisov
Vysoké zmluvné strany tohto protokolu, členské štáty Európskej únie,
s odvolaním sa na akt Rady Európskej únie z 8. mája 2003,
vzhľadom na to, že colná spolupráca v rámci Európskej únie je dôležitou súčasťou oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
vzhľadom na to, že výmena informácií medzi colnými správami jednotlivých štátov Európskej únie je základom takejto spolupráce,
vykonávajúc závery zasadnutia Európskej Rady z Tampere z 15. a 16. októbra 1999, podľa ktorých
– by spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov pri vyšetrovaní cezhraničných trestných činov mala prinášať maximálny prospech (bod 43 záverov),
– by sa mal opatreniami pre celú úniu dosiahnuť rovnomerný rozvoj v boji proti trestným činom pri súčasnej ochrane slobody a ústavných práv jednotlivcov, ako aj hospodárskych subjektov (bod 40 záverov),
– závažná hospodárska kriminalita stále viac zahŕňa oblasť daňových a colných právnych predpisov (bod 49 záverov),
vzhľadom na skutočnosť, že Rada vo svojom uznesení z 30. mája 2001 o stratégii pre colnú úniu
– vyjadrila svoj súhlas s tým, že hlavným cieľom musí byť zlepšenie spolupráce v boji proti podvodom a ostatným činom ohrozujúcim bezpečnosť osôb a tovaru,
– zdôraznila, že colné správy zohrávajú významnú úlohu v boji proti cezhraničnej kriminalite prostredníctvom predchádzania, odhaľovania kriminality a v rámci národných kompetencií colných správ prostredníctvom vyšetrovania a stíhania trestných činov v oblasti finančných podvodov, prania špinavých peňazí, ako aj obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a s iným nezákonným tovarom,
– zdôraznila, že vzhľadom na rôznorodosť im pridelených úloh musia colné orgány pracovať tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na úrovni spolupráce podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii,
berúc do úvahy, že colný informačný systém vytvorený v rámci Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely umožňuje zaznamenávať osobné údaje výlučne na účely dohľadu a podávania správ, utajeného sledovania alebo osobitných kontrol (článok 5 dohovoru) a že na akékoľvek ďalšie účely musí byť vytvorená dodatočná právna úprava,
majúc na pamäti, že v súčasnosti neexistuje možnosť elektronickej a systematickej výmeny informácií, ktoré sa týkajú existencie spisov o prebiehajúcich alebo uzavretých prípadoch vyšetrovania medzi všetkými príslušnými orgánmi, a teda aj náležitej koordinácie ich vyšetrovania, a že by sa mal na tento účel použiť colný informačný systém,
majúc na pamäti skutočnosť, že výsledkom hodnotenia databáz tretieho piliera Európskej únie môže byť potreba vzájomného doplňovania týchto systémov,
keďže v súvislosti s uchovávaním, spracovaním a využívaním osobných údajov v oblasti colníctva by sa mali brať do úvahy princípy uvedené v Dohovore Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a bod 5.5 odporúčania R (87)15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987, ktoré upravuje využívanie osobných údajov v policajnej oblasti,
uvedomujúc si, že podľa bodu 48 Akčného plánu Rady a Komisie z 3. decembra 1998 o tom, ako čo najlepšie uplatňovať ustanovenia zmluvy z Amsterdamu o zóne slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné preskúmať, či a ako by mohol mať Európsky policajný úrad (EUROPOL) prístup k colnému informačnému systému,
dohodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely sa mení a dopĺňa takto:
1.
za kapitolu V sa vkladajú nasledujúce tri kapitoly:
„KAPITOLA V A
VYTVORENIE IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZY COLNÝCH SPISOV
Článok 12 A
1.
Okrem údajov v súlade s článkom 3 obsahuje colný informačný systém údaje v súlade s touto kapitolou v osobitnej databáze (ďalej len „identifikačná databáza colných spisov"). Bez ohľadu na ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly V B a V C všetky ustanovenia tohto dohovoru sa budú rovnako uplatňovať na identifikačnú databázu colných spisov.
2.
Cieľom identifikačnej databázy colných spisov je umožniť národným orgánom zodpovedným za colné vyšetrovanie podľa článku 7, aby pri otváraní spisu o jednej alebo viacerých fyzických osobách alebo právnických osobách alebo pri jeho skúmaní zistili príslušné orgány iných členských štátov, ktoré vyšetrujú alebo vyšetrovali tieto fyzické osoby alebo právnické osoby, aby pomocou informácií o existencii vyšetrovacích spisov dosiahli cieľ uvedený v článku 2 ods. 2.
3.
Na účely identifikačnej databázy colných spisov zašle každý členský štát ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 16 zoznam závažných porušení jeho vnútroštátnych právnych predpisov.
Zoznam bude obsahovať iba porušenia, za ktoré možno uložiť sankciu:
– trest odňatia slobody alebo vydanie príkazu na zadržanie v rozsahu najmenej 12 mesiacov,
– uloženie pokuty vo výške najmenej 15 000 EUR.
4.
Ak členský štát, ktorý vyhľadáva údaje v identifikačnej databáze colných spisov, potrebuje ďalšie informácie o uloženom vyšetrovacom spise, ktorý sa týka fyzickej osoby alebo právnickej osoby, požiada o pomoc poskytujúci členský štát na základe platných nástrojov upravujúcich vzájomnú pomoc.
KAPITOLA V B
SPRÁVA A POUŽÍVANIE IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZY COLNÝCH SPISOV
Článok 12 B
1.
Príslušné orgány vkladajú údaje z vyšetrovacích spisov do identifikačnej databázy colných spisov na účely uvedené v článku 12 A ods. 2. Údaje obsahujú iba tieto kategórie:
(i)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola predmetom vyšetrovacieho spisu otvoreného príslušným orgánom členského štátu a ktorá
– je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu podozrivá, že pácha alebo spáchala alebo sa zúčastňuje alebo sa zúčastňovala na závažnom porušení vnútroštátnych právnych predpisov, alebo
– bola predmetom správy, podľa ktorej k takému porušeniu došlo, alebo
– bola predmetom administratívnych alebo právnych sankcií za takéto porušenie,
(ii)
oblasť, ktorá je predmetom vyšetrovacieho spisu,
(iii)
meno, štátna príslušnosť a kontaktné informácie na príslušný orgán členského štátu, ktorý daný prípad vybavuje, spolu s číslom daného spisu.
Údaje podľa bodov (i) až (iii) sa vložia samostatne pre každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Vzájomné prepojenie medzi týmito údajmi nebude povolené.
2.
Osobné údaje uvedené v odseku 1 bode (i) obsahujú iba:
(i)
vo vzťahu k fyzickým osobám: meno, rodné meno, krstné mená a prezývky, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a pohlavie,
(ii)
vo vzťahu k právnickým osobám: obchodné meno, meno, pod ktorým sa vykonáva činnosť, sídlo a daňové identifikačné číslo.
3.
Údaje sú vložené na obmedzené časové obdobie v súlade s článkom 12 E.
Článok 12 C
Členský štát nie je povinný vkladať záznamy podľa článku 12 B v žiadnom konkrétnom prípade, ak by to v danom období poškodzovalo jeho verejnú politiku alebo iný podstatný záujem, najmä v oblasti ochrany údajov.
Článok 12 D
1.
Vkladanie údajov do identifikačnej databázy colných spisov a ich konzultácia sú vyhradené pre orgány uvedené v článku 12 A ods. 2.
2.
Akákoľvek konzultácia týkajúca sa identifikačnej databázy colných spisov sa bude vzťahovať na nasledujúce osobné údaje:
(i)
vo vzťahu k fyzickým osobám: krstné meno a/alebo priezvisko a/alebo rodné priezvisko a/alebo prezývky a/alebo dátum narodenia,
(ii)
vo vzťahu k právnickým osobám: obchodné meno a/alebo meno, pod ktorým sa vykonáva činnosť, a/alebo daňové identifikačné číslo.
KAPITOLA V C
DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV V IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZE COLNÝCH SPISOV
Článok 12 E
1.
Doba uchovávania sa určí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, opatreniami a administratívnymi postupmi toho členského štátu, ktorý vkladá údaje. V žiadnom prípade sa však neprekročia tieto lehoty, ktoré začínajú plynúť dňom vloženia údajov do databázy:
(i)
údaje týkajúce sa súčasných vyšetrovacích spisov sa neuchovávajú dlhšie ako tri roky, ak nebolo preukázané, že počas tejto doby došlo k porušeniu právnych predpisov; pred touto lehotou sa tieto údaje vymažú, ak uplynul jeden rok od posledného vyšetrovacieho úkonu,
(ii)
údaje týkajúce sa vyšetrovacích spisov, na ktorých základe bolo preukázané, že došlo k porušeniu právnych predpisov, ktoré však doteraz neviedli k usvedčeniu alebo k uloženiu pokuty, sa nebudú uchovávať dlhšie ako šesť rokov,
(iii)
údaje týkajúce sa vyšetrovacích spisov, na ktorých základe došlo k odsúdeniu alebo k uloženiu pokuty, sa nebudú uchovávať dlhšie ako desať rokov.
2.
Vo všetkých štádiách vyšetrovania podľa odseku 1 bodov (i), (ii) a (iii), len čo je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa článku 12 B vyradená z vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi a administratívnymi postupmi poskytujúceho členského štátu, sa ihneď vymažú všetky údaje vzťahujúce sa na túto fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
3.
Údaje sa automaticky vymažú z identifikačnej databázy colných spisov, len čo sa prekročil deň maximálnej lehoty na uchovávanie údajov uvedenej v odseku 1.“.
2.
V článku 20 sa slová „článok 12 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „článok 12 ods. 1 a 2 a článok 12 E“.
Článok 2
1.
Tento protokol prijmú členské štáty v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
2.
Členské štáty oznámia depozitárovi splnenie svojich ústavných požiadaviek potrebných na prijatie tohto protokolu.
3.
Tento protokol nadobudne platnosť pre osem členských štátov, ktorých sa týka, 90-tym dňom od oznámenia uvedeného v odseku 2, keď členský štát Európskej únie v čase prijatia aktu Radou, na ktorého základe bol vypracovaný tento protokol, ako ôsmy splnil túto formalitu. Ak však dohovor nenadobudol platnosť v uvedený deň, tento protokol nadobudne platnosť pre osem dotknutých členských štátov v deň nadobudnutia platnosti dohovoru.
4.
Akékoľvek oznámenie členským štátom, ktoré nasleduje po ôsmom oznámení urobenom podľa odseku 2, má za následok, že 90 dní po následnom oznámení tento protokol nadobudne platnosť medzi daným členským štátom a tými členskými štátmi, pre ktoré už tento protokol nadobudol platnosť.
5.
Členské štáty vkladajú do colnej informačnej databázy iba údaje, ktoré sú zaznamenané v rámci vyšetrovania po dni nadobudnutia platnosti protokolu.
Článok 3
1.
Tento protokol je otvorený na pristúpenie ktorémukoľvek štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie a ktorý pristúpi k dohovoru.
2.
Text tohto protokolu, ktorý vypracuje Rada Európskej únie v jazyku pristupujúceho štátu, je autentický.
3.
Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.
4.
Tento protokol nadobudne platnosť vo vzťahu ku ktorémukoľvek štátu, ktorý k nemu pristúpi, 90 dní odo dňa uloženia listiny o prístupe alebo dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak ešte nenadobudol platnosť v čase uplynutia uvedenej lehoty 90 dní, za predpokladu, že pre neho dohovor už nadobudol platnosť.
Článok 4
Každý štát, ktorý sa stane členským štátom Európskej únie a ktorý pristúpi k dohovoru v súlade s jeho článkom 25 po nadobudnutí platnosti protokolu, bude považovaný za štát, ktorý pristúpil k dohovoru pozmenenému týmto protokolom.
Článok 5
Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Rady Európskej únie. Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o pokroku v prijímaní a pristúpení, vo vyhláseniach a akýchkoľvek ďalších oznámeniach, ktoré sa týkajú tohto protokolu.
Podpísané v Bruseli ôsmeho mája roku dvetisíctri v jedinom origináli v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, írskom, talianskom, portugalskom, španielskom a vo švédskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické; originály budú uložené v archívoch generálneho tajomníka Rady Európskej únie.
K oznámeniu č. 509/2007 Z. z.