51/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

51
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
rody a druhy olejnín a priadnych rastlín,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín,
c)
požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
d)
podmienky uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva olejnín a priadnych rastlín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „tretia krajina“),
f)
podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom olejnín a priadnych rastlín,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného na trh.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do tretích krajín.
§ 2
Požiadavky na druhy olejnín a priadnych rastlín
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh musí spĺňať osivo druhov olejnín a priadnych rastlín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, dovoz z tretích krajín, ponuka na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva olejnín a priadnych rastlín na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva olejnín a priadnych rastlín
1.
Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),
2.
osobám, ktoré na účely jeho úpravy, ako dodávatelia služieb, nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva na trh alebo na vysievanie tohto osiva,
3.
osobám na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracúvanie,
4.
osobám na účely množenia osiva, ktoré ako dodávatelia uvedených služieb nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých má dodávateľ plniť dohodnutú činnosť,
b)
základným osivom odrôd olejnín a priadnych rastlín okrem hybridov slnečnice ročnej osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody,
2.
je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo, certifikované osivo prvej generácie, certifikované osivo druhej generácie, alebo ak je to náležité, certifikované osivo tretej generácie,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo,
4.
splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,
c)
základným osivom hybridov slnečnice ročnej
1.
základné osivo inbredných línií, ktoré
1.1. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
1.2. splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu podmienky ustanovené v prvom bode,
2.
základné osivo jednoduchých hybridov, ktoré
2.1. je určené na výrobu trojlíniových hybridov alebo štvorlíniových hybridov,
2.2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
2.3. splnilo pri skúške vykonanej kontrolným ústavom, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu podmienky ustanovené v prvom a druhom bode,
d)
certifikovaným osivom odrôd druhov repica olejnatá, kapusta sitinová, repka olejka, konopa siata, požlt farbiarsky, kapusta čierna, rasca lúčna, slnečnica ročná, mak siaty a horčica biela osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,
e)
certifikovaným osivom prvej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín kategórie certifikované osivo druhej generácie, alebo ak je to náležité, certifikované osivo tretej generácie, alebo je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,
f)
certifikovaným osivom druhej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín, alebo ak je to náležité, je určené na výrobu osiva kategórie certifikované osivo tretej generácie,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,
g)
certifikovaným osivom druhej generácie druhu konopa siata osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo osobitne zamerané a preverené kontrolným ústavom na výrobu osiva druhej generácie,
2.
je určené na výrobu konopy siatej zberanej v čase kvitnutia,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,
h)
certifikovaným osivom tretej generácie druhu ľan siaty osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo druhej generácie, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške vykonanej kontrolným ústavom splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
4.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode,
i)
obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín osivo, ktoré
1.
sa odrodovo stotožňuje s odrodou, ku ktorej patrí,
2.
spĺňa požiadavky na uznanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín uvedené v prílohe č. 1 a požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohe č. 2 pre obchodné osivo,
3.
pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu splnilo podmienky ustanovené v prvom a druhom bode,
j)
predzákladným osivom olejnín a priadnych rastlín šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa uznáva a uvádza na trh a je určené na výrobu základného osiva olejnín a priadnych rastlín a certifikovaného osiva olejnín a priadnych rastlín,
k)
špecifickým hybridom závislým od opeľovača samčieho sterilného komponentu v rámci združenej odrody (ďalej len „samičí komponent“),
l)
opeľovačom komponent prášiaci peľ v rámci združenej odrody (ďalej len „samčí komponent“),
m)
uznávaním systém kontroly, pri ktorej sa overujú biologické hodnoty a osivové hodnoty osiva hodnotením množiteľského porastu, laboratórnym rozborom vzorky osiva, prípadne vegetačnou skúškou,
n)
množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,
o)
šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce popisu odrody, ktoré je vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody a je určené na výrobu predzákladného osiva, nepodlieha uznávaniu a nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného osiva,
p)
osivom semená rastlín slúžiace na ich pestovanie a rozmnožovanie,
q)
uznaným osivom osivo, ktoré je uznané na základe výsledkov prehliadok množiteľských porastov a laboratórnych rozborov vykonaných kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu,
r)
predplodinou plodina pestovaná v predchádzajúcom roku na pozemku, na ktorom je založený množiteľský porast,
s)
vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva alebo zdravotného stavu a stanovenie percenta hybridnosti osiva,
t)
dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,
u)
malým balením balenie, ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg,
v)
vzorkovateľom ten, kto odoberá vzorky a uzatvára obaly s osivom,
w)
inšpektorom ten, kto prehliada množiteľské porasty,
x)
výkonným analytikom ten, kto je zodpovedný za technické vedenie laboratória,
y)
laboratóriom laboratórium, ktoré vykonáva skúšanie osiva,
z)
združenou odrodou združenie uznaného certifikovaného osiva špecifického hybridu závislého od opeľovača a uznaného certifikovaného osiva jedného opeľovača alebo viacerých opeľovačov, ktoré sú po združení mechanicky kombinované v pomere určenom osobou zodpovednou za udržiavacie šľachtenie a ktorých pomer v združení sa oznámil kontrolnému ústavu.
§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo olejnín a priadnych rastlín
Osivo olejnín a priadnych rastlín sa nesmie uznávať a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd alebo v Listine registrovaných odrôd2) (ďalej len „registrovaná odroda“).
§ 5
Požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín možno uznať, ak sú určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín v kategóriách predzákladné osivo, základné osivo a certifikované osivo alebo ak ide o druhy certifikované osivo prvej generácie, certifikované osivo druhej generácie alebo certifikované osivo tretej generácie. Množiteľské porasty na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín, určeného na uvádzanie na trh, musia byť založené len z uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín alebo zo šľachtiteľského osiva.
(2)
Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín určených na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín v kategóriách podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Predzákladné osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia SE1. Základné osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v generácii množenia C, ak ide o druhy podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník v generácii množenia C1 a C2. Osivo ľanu siateho možno vyrábať aj v generácii množenia C3. Pri obchodnom osive sa generácia množenia neuvádza. Osivo olejnín a priadnych rastlín možno vyrábať v kategórii obchodné osivo len pri tých druhoch, pri ktorých nebolo určené, že daný druh nie je možné od určitého obdobia na území členských štátov Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“) uvádzať na trh inak ako základné osivo alebo certifikované osivo. Obchodné osivo olejnín a priadnych rastlín sa označuje symbolom O.
§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva olejnín a priadnych rastlín sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré dodávateľ uvádza na trh. Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa pri osive olejnín a priadnych rastlín dodávanom na trh preveruje skúškou vykonanou kontrolným ústavom alebo pod dohľadom kontrolného ústavu, ktoré musia byť vykonané podľa metód schválených medzinárodnou organizáciou.
(3)
Vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín na účely kontroly kvality osiva olejnín a priadnych rastlín, uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín odoberá kontrolný ústav alebo vzorkovateľ pod dohľadom kontrolného ústavu. Vzorky osiva na účely kontroly podľa § 15 odoberá kontrolný ústav.
(4)
Pri odbere vzoriek osiva olejnín a priadnych rastlín pod dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 3 musia byť dodržané tieto požiadavky:
a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre vzorkovateľov a potvrdenú skúškami vykonanými kontrolným ústavom; vzorkovanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh (ďalej len „semenárska spoločnosť“), ktorý môže vykonávať odber vzoriek len z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín vyrobených jeho zamestnávateľom, dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o uznanie osiva a kontrolný ústav nedohodnú inak,
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
na účely dohľadu kontrolný ústav odoberie minimálne 5 % z počtu vzoriek odobraných z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu, pričom kontrolný ústav porovnáva kvalitu vzoriek odobraných kontrolným ústavom so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod dohľadom kontrolného ústavu; toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.
§ 7
Uznávanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Osivo olejnín a priadnych rastlín možno uznať, ak spĺňa požiadavky ustanovené pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. b) až i) v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.
(2)
Na účely uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Pri vykonávaní skúšky pod dohľadom kontrolného ústavu pri uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 3 písm. b) štvrtého bodu, § 3 písm. c) bodu 1.2., § 3 písm. c) bodu 2.3., § 3 písm. d) štvrtého bodu, § 3 písm. e) štvrtého bodu, § 3 písm. f) štvrtého bodu, § 3 písm. g) štvrtého bodu, § 3 písm. h) štvrtého bodu a § 3 písm. i) tretieho bodu musia byť splnené tieto požiadavky:
a)
pri poľnej prehliadke
1.
inšpektor, ktorý má technickú kvalifikáciu,
1.1. je poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,
1.2. nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,
1.3. vykonáva prehliadky pod dohľadom kontrolného ústavu,
2.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré prešlo vegetačnou skúškou a jej výsledky boli vyhovujúce,
3.
inšpektori kontrolného ústavu skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,
4.
z dávok osív olejnín a priadnych rastlín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú skúšku, a ak je to vhodné, na laboratórne skúšky osív vykonané kontrolným ústavom, týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,
b)
pri skúšaní osiva
1.
skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode a ktoré nemá prospech na výsledku uznania osiva,
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória; výkonný analytik osív má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre výkonných analytikov osív a potvrdenú skúškami,
3.
priestory a zariadenia laboratória sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,
4.
skúšanie sa vykonáva v súlade s metódami schválenými medzinárodnými organizáciami,
5.
laboratórium je
5.1. nezávislým laboratóriom alebo
5.2. laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,
6.
laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,
7.
laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyrobených v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o uznanie osiva a kontrolný ústav nedohodnú inak.
§ 8
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Základné osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, uvedené v prílohe č. 2, možno uznať a uviesť na trh, ak sa prijme mimoriadne opatrenie3) na zabezpečenie potrebného množstva osiva olejnín a priadnych rastlín. V mimoriadnom opatrení sa ustanovia podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za skutočnú klíčivosť osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného na trh. Dodávateľ je povinný okrem návesky podľa § 12 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva olejnín a priadnych rastlín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo pochádza. Dodávateľ sa musí písomne zaručiť za deklarovanú klíčivosť osiva olejnín a priadnych rastlín.
(2)
Na účel okamžitej dostupnosti osiva olejnín a priadnych rastlín sa osivo môže uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj pred ukončením skúšky klíčivosti vykonanej kontrolným ústavom, ak
a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva olejnín a priadnych rastlín,
c)
dodávateľ ručí prvému kupujúcemu osiva olejnín a priadnych rastlín za klíčivosť určenú predbežnou analýzou,
d)
dodávateľ na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím menom, priezviskom a miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodným menom a sídlom, ak ide o právnickú osobu, a zároveň uvedie číslo dávky osiva olejnín a priadnych rastlín,
e)
kontrolný ústav povolí uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, aj keď bolo vyrobené podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) pri preverovaní skutočností.
(5)
Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom olejnín a priadnych rastlín, možno osivo olejnín a priadnych rastlín uvádzať na trh podľa osobitného predpisu.5) Na trh možno uvádzať osivo, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na kvalitu alebo vlastnosti, alebo osivo neregistrovanej odrody.
(6)
Osivo olejnín a priadnych rastlín možno uvádzať na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom olejnín a priadnych rastlín. Dodávateľ je povinný použiť návesku hnedej farby pri uvádzaní neregistrovaných odrôd osiva olejnín a priadnych rastlín na trh. Na náveske sa uvedie, že dodávané osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.
§ 9
Uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
(1)
Dodávateľ môže uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín na trh len vtedy, ak bolo uznané podľa § 7 ods. 1 a ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády v kategóriách
a)
predzákladné osivo, základné osivo alebo certifikované osivo druhov repka olejka, repica olejnatá, konopa siata, požlt farbiarsky, rasca lúčna, bavlník, slnečnica ročná, ľan siaty, ľan priadny a ľan olejnatý,
b)
predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo pri druhoch, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
(2)
Dodávateľ môže uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín na trh podľa odseku 1 v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo olejnín a priadnych rastlín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 12, ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak.
(3)
Osivo možno uvádzať na trh aj
a)
ako šľachtiteľské osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 5,
b)
ako prírodné osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
v malom množstve osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,
d)
v zodpovedajúcom množstve osiva olejnín a priadnych rastlín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely podľa osobitného predpisu,6)
e)
ako združenú odrodu, ak je vyrobená podľa § 3 písm. z) a spĺňa požiadavky podľa § 12 ods. 1 písm. c) a § 12 ods. 4 písm. g).
(4)
Dodávateľ môže uvádzať osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín a priadnych rastlín na trh, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Šľachtiteľské osivo odrôd olejnín a priadnych rastlín v generácii množenia pred základným osivom možno podľa odseku 3 písm. a) uvádzať na trh, len ak
a)
bolo preverené kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva,
b)
je balené podľa § 11,
c)
každý obal je označený náveskou podľa § 12 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1.
označenie zodpovedného certifikačného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania vykonaného kontrolným ústavom na účely uznávania,
4.
botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
5.
názov odrody,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.
(6)
Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo olejnín a priadnych rastlín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 3. Dodávateľ je povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva olejnín a priadnych rastlín.
(7)
Dodávateľ môže uviesť osivo združenej odrody na trh, len ak osivo samičieho komponentu je morené inou farbou ako osivo samčieho komponentu a ak spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 10
Dovoz osiva olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín
(1)
Na trh možno uvádzať osivo olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín, ktorému bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Dodávateľ pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín na trh z tretích krajín, ktorého hmotnosť je vyššia ako 2 kg, je povinný na osobitnej náveske uviesť tieto údaje:
a)
druh olejnín a priadnych rastlín,
b)
odrodu,
c)
kategóriu množiteľského materiálu,
d)
krajinu výroby osiva a zodpovedný orgán,
e)
krajinu odoslania,
f)
dovozcu,
g)
množstvo osiva olejnín a priadnych rastlín.
§ 11
Balenie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Obaly s osivom olejnín a priadnych rastlín v kategóriách podľa § 7 ods. 1 musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo vzorkovateľom podľa § 6 ods. 4 písm. c) takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou alebo pečaťou alebo plombou.
(2)
Obaly nemusia byť uzatvorené spôsobom uvedeným v odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.
(3)
Obaly, ktoré už boli uzatvorené kontrolným ústavom, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by tak urobil kontrolný ústav alebo pod dohľadom kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu je potrebné na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.
§ 12
Označovanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva olejnín a priadnych rastlín na trh je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonka k obalom pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a)
pre základné osivo a certifikované osivo
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3.
mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania vykonaného kontrolným ústavom na účely uznávania vyjadrené ako: „vzorkované ... (mesiac a rok)“,
4.
číslo dávky,
5.
botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň latinský názov,
6.
názov odrody,
7.
kategóriu osiva,
8.
krajinu výroby,
9.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
10.
pôvod aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice,
11.
ak ide o hybridy alebo inbredné línie,
11.1. pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,
11.2. pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,
12.
údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa skúšala opätovne klíčivosť; túto informáciu možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,
b)
pre obchodné osivo
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie „Obchodné osivo (nie je odrodovo uznávané)“,
3.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4.
mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,
5.
číslo dávky,
6.
botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň latinský názov,
7.
krajinu výroby,
8.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
9.
pôvod aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti, ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice,
10.
údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti, ak sa skúšala klíčivosť; túto informáciu možno uviesť aj na nálepke pripojenej k náveske,
c)
pre certifikované osivo združenej odrody
1.
označenie „kvalita ES“,
2.
označenie „certifikované osivo združenej odrody“,
3.
označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4.
mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,
5.
číslo dávky,
6.
botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
7.
názov združenej odrody,
8.
krajinu výroby,
9.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
10.
percento hmotnosti samičieho komponentu a samčieho komponentu v osive združenej odrody; postačuje uviesť názov, ak percentuálne zloženie dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu na požiadanie a zloženie sa zaznamená kontrolným ústavom,
11.
farbu moridla samičieho komponentu, farbu moridla samčieho komponentu a jeho účinnú látku.
(2)
Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov členských štátov. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť aj nalepovaciu návesku.
(3)
Za podmienok ustanovených podľa osobitného predpisu8) môže byť udelený súhlas, aby dodávatelia namiesto visiacej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 na nalepovacej náveske alebo aby pod dohľadom kontrolného ústavu boli vytlačené priamo na obale nezmazateľným spôsobom vo forme návesky.
(4)
Návesky na obaloch s osivom olejnín a priadnych rastlín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladné osivo,
b)
biela pre základné osivo,
c)
modrá pre certifikované osivo prvej generácie množenia,
d)
červená pre certifikované osivo následných generácií množenia,
e)
hnedá pre obchodné osivo,
f)
sivá pre nie konečne certifikované osivo,
g)
modrá s uhlopriečnym zeleným pásom pre osivo združenej odrody.
(5)
Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. a) štvrtom až šiestom bode a pri dodávke obchodného osiva najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. b) druhom, piatom a šiestom bode. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený tak, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použije nalepovacia náveska alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.
(6)
Ak dodávateľ uvádza na trh osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa § 8 ods. 1 alebo 2, je povinný uviesť o tom údaj na náveske.
(7)
Ak sa uvádza osivo olejnín a priadnych rastlín geneticky modifikovanej odrody na trh, dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín a priadnych rastlín.9)
(8)
Ak sa uvádza osivo olejnín a priadnych rastlín na trh, ktoré bolo chemicky ošetrené, na náveske, v sprievodnom doklade, na obale alebo v jeho vnútri je dodávateľ povinný uviesť údaj o tom, že ide o chemicky ošetrené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.
§ 13
Dočasné pokusy
(1)
Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh sa vykonajú dočasné pokusy a prijmú opatrenia, ktorými sa určia výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.
(2)
Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.
(3)
Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.
§ 14
Porovnávacie skúšky a pokusy
Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav.
§ 15
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)
Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín na trh náhodnými kontrolami overovať, či sú splnené požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Pri kontrole uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín vykonanej kontrolným ústavom sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu uvedené v prílohe č. 2, alebo sa vykonajú vegetačné skúšky na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.
(3)
Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek.
§ 16
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)
Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané zodpovedným orgánom aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu,4) alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva uznaného zodpovedným orgánom v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej krajine a ktoré sa zberalo v inom členskom štáte, sa na žiadosť dodávateľa uznáva zodpovedným orgánom ako certifikované osivo v inom členskom štáte, ak množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňali podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky v skúškach vykonaných zodpovedným orgánom preukázali, že osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva. Ak takéto osivo bolo vyrobené priamo z predzákladného osiva uznaného zodpovedným orgánom, osivo možno uznať v kategórii základné osivo, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.
(2)
Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v niektorom z členských štátov a je určené na uznávanie podľa odseku 1, musí byť
a)
balené podľa podmienok ustanovených v § 11 a označované náveskou sivej farby podľa § 12 ods. 4 písm. f), ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň v latinskom jazyku,
3.
názov odrody,
4.
kategóriu osiva,
5.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
6.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
7.
údaj „osivo nie konečne certifikované“,
b)
sprevádzané dokladom, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2.
botanický názov druhu olejnín a priadnych rastlín, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov; musí byť uvedený aspoň v latinskom jazyku,
3.
názov odrody,
4.
kategóriu osiva,
5.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu, a názov krajiny alebo krajín, ktoré osivo uznali,
6.
názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,
7.
oblasť výroby dávky,
8.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9.
počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive, ak ide o certifikované osivo,
10.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín, z ktorých osivo pochádza,
11.
výsledky predbežných rozborov osiva.
(3)
Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, sa na žiadosť dodávateľa uznáva kontrolným ústavom, ak
a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané kontrolným ústavom aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa osobitného predpisu,4) alebo
2.
z kríženia základného osiva uznaného kontrolným ústavom v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným kontrolným ústavom v tretej krajine podľa prvého bodu,
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu udelenú podľa osobitného predpisu,4)
c)
výsledky v skúškach vykonaných kontrolným ústavom preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.
§ 17
Preberanie právnych aktov Európskych spoločentiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.
§ 18
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN
1.
Predplodina na poli nesmie odporovať výrobe osiva druhov a odrôd plodiny a pole musí byť dostatočne čisté, bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.
(a)
V prípade hybridov repky sa nesmú na pozemku pestovať päť rokov žiadne rastliny z rodu Cruciferae.
2.
Plodina musí spĺňať tieto požiadavky pre izolačné vzdialenosti od príbuzných zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:
Plodina Najmenšia
priestorová
izolačná
vzdialenosť
1 2
Brassica spp. okrem Brassica napus; Cannabis sativa okrem jednodomej konopy;
Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. iné ako hybridy Gossypium hirsutum
a/alebo Gossypium barbadense; Sinapis alba:
- pre výrobu predzákladného a základného osiva
- pre výrobu certifikovaného osiva400 m
200 m
Brassica napus:
- pre výrobu predzákladného osiva a základného osiva odrôd iných ako hybridy
- pre výrobu základného osiva hybridov
- pre výrobu certifikovaného osiva odrôd iných ako hybridy
- pre výrobu certifikovaného osiva hybridov

200 m
500 m
100 m
300 m
Cannabis sativa, konopa jednodomá:
- pre výrobu predzákladného osiva a základného osiva
- pre výrobu certifikovaného osiva

5 000 m
1 000 m
Helianthus annuus:
- pre výrobu základného osiva hybridov
- pre výrobu predzákladného osiva a základného osiva odrôd iných ako hybridy
- pre výrobu certifikovaného osiva

1 500 m
750 m
500 m
Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense
- pre výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium hirsutum
- pre výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium barbadense
- pre výrobu certifikovaného osiva interšpecifických hybridov Gossypium hirsutum
- pre výrobu certifikovaného osiva interšpecifických hybridov Gossypium barbadense
- pre výrobu certifikovaného osiva interšpecifických hybridov Gossypium barbadense

600 m
800 m
200 m
600 m
600 m
Na tieto vzdialenosti sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opelením.
3.
Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť, odrodovú čistotu alebo v prípade porastov inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, čo sa týka jej znakov.
4.
Pre výrobu osiva hybridov sa ustanovenia bodov 1 až 3 uplatnia aj na znaky komponentov so zahrnutím samčej sterility alebo obnovenia fertility.
5.
Plodiny Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. a hybridy Helianthus annuus a Brassica napus musia spĺňať nasledujúce štandardy alebo ďalšie podmienky:
a)
Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi a Gossypium spp. iné ako hybridy:
počet rastlín rastlinných druhov, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:
aa)
jedna rastlina na 30 m2 pri výrobe predzákladného osiva a základného osiva,
ab)
jedna rastlina na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva,
b)
hybridy Helianthus annuus:
ba) percento rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria do inbrednej línie alebo komponentu, nesmie prekročiť:
baa) pre výrobu základného osiva:
baaa) inbredné línie 0,2 %
baab) jednoduché hybridy
– samčie rodičovské rastliny, ktoré majú peľ v čase, keď má 2 % alebo viac samičích rastlín opeliteľné kvety 0,2 %
– materská rastlina 0,5 %
bab) pre výrobu certifikovaného osiva:
– samčie komponenty, rastliny, ktoré majú peľ v čase, keď má 5 % alebo viac samičích rastlín opeliteľné kvety 0,5 %
– samičí komponent 1,0 %
bb)
osivo hybridov musí spĺňať tieto požiadavky:
bba) samčí komponent musí produkovať a prášiť dostatok peľu z rastlín v čase kvitnutia rastlín samičieho komponentu;
bbb) ak má samičí komponent citlivé blizny, percento samičích komponentov, ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %;
bbc) pre výrobu základného osiva celkové percento rastlín samičích komponentov, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, a ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %;
bbd) ak podmienky stanovené v prílohe č. 2 časti I bode 2 nemožno splniť, musí sa splniť nasledujúce: komponent so samčou sterilitou sa má využívať na výrobu certifikovaného osiva s využitím samčieho komponentu, ktorý obsahuje špecifickú obnoviteľskú líniu alebo línie, tak, že prinajmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybridu bude produkovať peľ, ktorý bude normálny po všetkých stránkach,
c)
hybridy Brassica napus vyrábané s použitím samčej sterility:
ca) percento rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria do inbrednej línie alebo komponentu, nesmie prekročiť:
caa) pre výrobu základného osiva
caaa) inbredné línie 0,1 %
caab) jednoduché hybridy
– samčie komponenty 0,1 %
– samičie komponenty 0,2 %
cab) pre výrobu certifikovaného osiva
– samčie komponenty 0,3 %
– samičie komponenty 1,0 %
cb)
samčia sterilita musí byť minimálne 99 % pre výrobu základného osiva a 98 % pre výrobu certifikovaného osiva. Úroveň samčej sterility musí byť overená pri prehliadke porastu na absenciu fertilných tyčiniek v čase kvitnutia,
d)
hybridy Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense:
da)
v porastoch na výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense minimálna odrodová čistota oboch, samčích aj samičích, rodičovských línií musí byť 99,8 % v čase, keď 5 % alebo viac rastlín, z ktorých sa vyrobí osivo, má peľu receptívne kvety. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie, z ktorej sa vyrobí osivo, musí byť overená prehliadkou na prítomnosť sterilných tyčiniek v čase kvitnutia a nesmie byť nižšia ako 99,9 %,
db)
v porastoch na výrobu certifikovaných hybridov odrôd Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense minimálna odrodová čistota oboch rodičov, rastlín rodiča, z ktorých sa osivo výrába, aj rastlín rodiča opeľovača musí byť 99,5 % v čase, keď 5 % alebo viac rastlín, z ktorých sa vyrobí osivo, má peľu receptívne kvety. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie, z ktorej sa vyrobí osivo, musí byť overená prehliadkou na prítomnosť sterilných tyčiniek v čase kvitnutia a nesmie byť nižšia ako 99,7 %.
6.
Škodlivé organizmy, ktoré ovplyvňujú kvalitu osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni. V prípade Glycine max. je táto podmienka uplatniteľná najmä na Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae, Phialophora gregata a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.
7.
Splnenie požiadaviek podľa bodov 1 až 6 sa overí poľnými prehliadkami, ktoré sa uskutočnia podľa týchto požiadaviek:
a)
poľná prehliadka v čase najvhodnejšom na posúdenie stanovených znakov,
b)
v prípadoch porastov okrem hybridov Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense sa musí vykonať aspoň jedna poľná prehliadka.
V prípade hybridov Helianthus annuus sa musia uskutočniť aspoň dve poľné prehliadky.
V prípade hybridov Brassica napus sa musia uskutočniť aspoň tri poľné prehliadky. Prvá má byť vykonaná pred kvitnutím, druhá v čase skorého kvitnutia a tretia na konci kvitnutia.
V prípade hybridov Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense sa musia uskutočniť aspoň tri poľné prehliadky. Prvá má byť vykonaná v čase skorého kvitnutia, druhá na konci kvitnutia a tretia na konci kvitnutia po odstránení rodiča opeľovača, kde je to vhodné,
c)
poľná prehliadka sa vykoná podľa metodiky, ktorá je vhodná na uznávanie množiteľského porastu,
d)
veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý sa prehliada s cieľom overenia požiadaviek uvedených v tejto prílohe, sa stanovia v súlade s vhodnými metódami.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN
I.
PREDZÁKLADNÉ OSIVO, ZÁKLADNÉ OSIVO A CERTIFIKOVANÉ OSIVO
1.
Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivo druhov ďalej vymenovaných má byť najmä v súlade s nasledujúcimi štandardmi alebo podmienkami:
Druhy a kategórie Minimálna od-
rodová čistota
(%)
1 2
Arachis hypogaea:
- predzákladné osivo a základné osivo
- certifikované osivo
99,7
99,5
Brassica napus odrody iné ako hybridy, okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely,
Brassica rapa, okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely
- predzákladné osivo a základné osivo
- certifikované osivo
99,9
99,7
Brassica napus spp., odrody určené výhradne na kŕmne účely, Brassica rapa, odrody
určené výhradne na kŕmne účely, Helianthus annuus, iné ako hybridy odrôd vrátane ich
komponentov, Sinapis alba:
- predzákladné osivo a základné osivo
- certifikované osivo
99,7
99,0
Linum usitatissimun:
- predzákladné osivo a základné osivo
- certifikované osivo prvej generácie
- certifikované osivo druhej generácie
99,7
98,0
97,5
Papaver somniferum:
- predzákladné osivo a základné osivo
- certifikované osivo
99,0
98,0
Glycine max:
- predzákladné osivo a základné osivo
- certifikované osivo
99,5
99,0
Minimálna odrodová čistota sa musí preskúšať najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.
V prípade hybridov Brassica napus vyrábaných s použitím samčej sterility osivo musí spĺňať nasledujúce podmienky a štandardy:
a)
Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čo sa týka charakteristík komponentov vrátane samčej sterility a obnovenia fertility.
b)
Minimálna odrodová čistota musí byť nasledujúca:
– základné osivo, materský komponent 99,0 %
– základné osivo, otcovský komponent 99,9 %
– certifikované osivo 90,0 %.
c)
Osivo nesmie byť certifikované ako certifikované osivo skôr, ako sú známe výsledky úradných následných poľných prehliadok porastov, ktoré boli založené zo vzoriek úradne odobratých zo základného osiva a sú založené a hodnotené v sezóne, v ktorej sa vyrába certifikované osivo, a týmito výsledkami nie je úradne potvrdené, že vyrobené základné osivo splnilo požiadavky týkajúce sa pravosti odrody pri predpísaných charakteristikách komponentov vrátane samčej sterility a obnovenia fertility a tiež minimálne požiadavky, ktoré sú pre odrodovú čistotu uvedené v písmene b).
V prípade základného osiva hybridov odrodová čistota môže byť preverená vhodnými biochemickými metódami.
d)
Splnenie požiadaviek pre minimálnu odrodovú čistotu uvedených v písmene b) vzhľadom na certifikované osivo hybridov musí byť overené v následných poľných prehliadkach v primeranom množstve z celkového počtu úradne odobratých vzoriek. Využité môžu byť aj vhodné biochemické metódy.
2.
Ak požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 bode 5 písm. bbd) nemožno splniť, musia byť splnené tieto požiadavky: ak sa na produkciu certifikovaného osiva hybridov slnečnice použil komponent so samčou sterilitou materského komponentu a samičí komponent, ktorý neobnovuje fertilitu, osivo vyrábané s komponentom so samčou sterilitou sa má zmiešať s osivom vyrobeným s plne fertilnými rodičmi. Pomer osiva samčieho sterilného komponentu a samčieho fertilného osiva nesmie prekročiť pomer dva ku jednej.
3.
Osivo má spĺňať nasledujúce štandardy alebo iné podmienky, čo sa týka klíčenia, analytickej čistoty a obsahu osiva iných druhov vrátane Orobanche spp.:
A.
Tabuľka
Druhy
a kategórie
Analytická čistota Maximálny počet semien iných rastlín vo vzorke Maximál-
ny počet
semien
Oroban-
che
Minimál-
na klíči-
vosť (%
klíčivých
zŕn)
Minimál-
na
analytic-

čistota
(hmot-
nostné
%)
Maximálny
počet se-
mien iných
rastlinných
druhov
(hmotnostné
%)
Ostatné
rastlinné
druhy (a)
Avena lu-
dovicia-
na, Ave-
na
sterilis,
Avenafa-
tua
Cuscuta
spp.
Rapha-
nus rap-
hanis-
trum
Rumex
spp. Ok-
rem Ru-
mex ace-
tosella
Alopecu-
rus myo-
suroides
Lolium
remotum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arachis
hypogaea
70 99 - - 0 0 (c)
Brassica spp.
- základné
osivo
- certifikované
osivo

85

85

98

98

-{}-0,3

0,3

-

0

0

0 (c) (d)

0 (c) (d)

10

10

2

5
Cannabis
sativa
75 98 - 30 (b) 0 0 (c) (e)
Carthamus
tinctorius
75 98 - 5 0 0 (c) (e)
Carum carvi 70 97 - 25 (b) 0 0 (c) (d) 10 3
Gossypium spp. 80 98 - 15 0 0 (c)
Helianthus
annuus
85 98 - 5 0 0 (c)
Linum
usitatissimum:
- ľan priadny
- ľan siaty


92
85


99
99
-
-


15
15


0
0


0 (c) (d)
0 (c) (d)


4
4


2
2
Papaver
somniferum
80 98 - 25 (b) 0 0 (c) (d)
Sinapis alba:
- základné
osivo
- certifikované
osivo

85

85

98

98

0,3

0,3

-

0

0

0 (c) (d)

0 (c) (d)

10

10

2

5
Glycine max. 80 98 - 5 0 0 (c)
B.
Štandardy alebo iné podmienky uplatniteľné, ak je na ne odkaz v tabuľke v časti I bode 3 písm. A tejto prílohy:
a)
maximálny obsah semien stanovený v stĺpci 5 zahŕňa tiež osivá druhov v stĺpcoch 6 až 11,
b)
určenie celkového obsahu semien ostatných rastlinných druhov podľa počtu sa nemusí urobiť, ak nie sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 5 sú splnené,
c)
určenie celkového obsahu semien Cuscuta spp. podľa počtu sa nemusí urobiť, ak nie sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 7 sú splnené,
d)
prítomnosť jedného semena Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nesmie posudzovať ako znečistenie, ak druhá vzorka tej istej veľkosti je bez semien Cuscuta spp.,
e)
osivo musí byť bez semien Orobanche spp.; prítomnosť jedného semena Orobanche spp. v 100 g vzorke sa však nepovažuje za znečistenie, ak druhá vzorka 200 g je bez semien Orobanche spp.
4.
Škodlivé organizmy, ktoré znižujú kvalitu osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni. Osivo má spĺňať predovšetkým nasledujúce štandardy a iné podmienky:
A.
Tabuľka
Druhy Škodlivé organizmy
Maximálne percento semien kontaminovaných
škodlivými organizmami (súčet za stĺpec)
Sclerotinia
sclerotiorum
(maximálny počet
sklerócií alebo
úlomkov sklerócií
v celkovej hmotnosti
uvedenej v stĺpci 4 prílohy č. 3)
Botrytis spp. Alternaria spp., Asco-
chyta linicola (syn.
Phoma linicola), Col-
letotirchum lini, Fusa-
rium spp.
Platyedria
gossypiella
1 2 3 4 5
Brassica napus
Brassica rapa
Cannabis sativa
Gossypium spp.
Helianthus annuus
Linum usitatissimum
Sinnapis alba55
5

5(a)1
10 (b)
5 (b)
10 (b)

5 (b)
B.
Štandardy alebo iné podmienky uplatniteľné, ak je na ne odkaz v tabuľke v časti I bode 4 písm. A tejto prílohy:
a)
pri ľane priadnom maximálne percento počtu semien kontaminovaných Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) nesmie byť viac ako jedno,
b)
určenie celkového počtu sklerócií alebo úlomkov sklerócií Sclerotinia sclerotiniorum podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 5 sú splnené.
C.
Podrobnosti alebo ďalšie podmienky, ktoré treba splniť v prípade Glycine max.:
a)
vo vzťahu k Pseudomonas syringae pv. glycinea sa odoberá vzorka minimálne 5 000 semien z jednej dávky osiva. Tá sa rozdelí na 5 čiastkových vzoriek a ani jedna z nich nesmie obsahovať viac ako 4 kontaminované semená,
b)
ak sa podozrivé kolónie identifikujú vo všetkých čiastkových vzorkách, možno vykonať vhodné biochemické testy na referenčnom médiu pre každú čiastkovú vzorku na potvrdenie štandardov alebo podmienok,
c)
v prípade Diaporthe phaseolorum maximálny počet kontaminovaných semien nesmie prekročiť 15 %,
d)
hmotnostné percento inertného materiálu, ako je uvedené v súlade s medzinárodnými metódami testovania nemá prekročiť 0,3 %.
Členské štáty môžu byť oprávnené nevykonávať skúšky so zreteľom na uvedené štandardy alebo iné podmienky, ak sú na základe predchádzajúcej skúsenosti pochybnosti, či tieto štandardy alebo podmienky boli splnené.
II.
OBCHODNÉ OSIVO
Požiadavky ustanovené v časti I bodoch 2 až 4 sa budú uplatňovať aj na obchodné osivo.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OLEJNÍN A PRIADNYCH RASTLÍN
Druhy Maximálna
hmotnosť dávky
(v tonách)
Minimálna hmotnosť
vzorky, ktorá sa má
odobrať z dávky
(v gramoch)
Hmotnosť vzorky na určenie
požiadaviek v stĺpcoch 5 až 11 tabuľky v prílohe č. 2 časti I bode 3 písm. A
a v stĺpci 5 tabuľky v prílohe č. 2 časti I bode 4 písm. A (v gramoch)
1 2 3 4
Arachis hypogaea
Brassica rapa
Brassica juncea
Brassica napus
Brassica nigra
Cannabis sativa
Carthamus tinctorius
Carum carvi
Gossypium spp.
Helianthus annuus
Linum usitatissimum
Papaver somniferum
Sinapis alba
Glycine max.
25
10
10
10
10
10
25
10
25
25
10
10
10
25
1 00010
200
100
200
100
600
900
200
1 000
1 000
300
50
400
1 00010
1 000
70
40
100
40
600
900
80
1 000150
10
200
1 00010
Hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť viac ako 5 % hmotnosti dávky osiva ustanovenej v druhom stĺpci tabuľky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 51/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36), smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
2)
§ 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
3)
§ 3 písm. b) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
4)
Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného v tretej krajine (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.
5)
Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
6)
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).
7)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
8)
Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o povoľovaní nezmazateľného značenia požadovaných údajov na obaloch osiva olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004).
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).