510/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 454/2005 Z. z.).
Výnosom sa spresňujú a dopĺňajú ustanovenia o poskytovaní proviantných, výstrojových a prepravných náležitostí profesionálnym vojakom, ustanovenia o používaní a nosení vojenskej rovnošaty, vojenských výstrojových súčiastok a špecifických znakov. Zároveň sa aktualizujú vyobrazenia vojenských hodností, vojenských medailí a vojenských odznakov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Výnos bude uverejnený v čiastke 98/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.