514/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

514
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos z 29. októbra 2007 č. 14300/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 558/2006 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke 18/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 44/2007 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.