515/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

515
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo
výnos z 11. novembra 2007 č. 8650/2007-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov (oznámenie č. 756/2004 Z. z.).
Výnosom sa menia odkazy v jednotlivých paragrafoch a upravuje sa spôsob evidencie žiadosti o vydanie výstupu z informačného systému verejnej správy a prijatého elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Výnos je uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.