518/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

518
ZÁKON
z 23. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje rozsah brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej spôsobilosti a zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďalej upravuje povolanie, výkon, oslobodenie, prepustenie a skončenie výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie.1)“.
2.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
mimoriadnou službou vojenská služba vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie1) povinný vykonať vojak mimoriadnej služby uvedený v písmene e),“.
3.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
vojakom mimoriadnej služby
1.
profesionálny vojak, ktorému bol v období krízovej situácie1) nariadený výkon mimoriadnej služby,
2.
vojak v zálohe povolaný na výkon odbornej prípravy, ktorému bol v období krízovej situácie1) nariadený výkon mimoriadnej služby,
3.
vojak v zálohe povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie1) po prezentácii v ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily"),
4.
registrovaný občan, ktorý bol v čase vojny4) alebo vojnového stavu5) odvedený a povolaný na výkon mimoriadnej služby po prezentácii v ozbrojených silách,“.
4.
V § 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zabezpečení prieskumu zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
zamestnávateľom Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
h)
vojenským útvarom
1.
úrady, zariadenia, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v pôsobnosti ministerstva,
2.
Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb"),
3.
veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, veliteľstvo síl výcviku a podpory, veliteľstvo vojenského zdravotníctva, zväzky, útvary, úrady a zariadenia ozbrojených síl,
4.
Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo, vojenský súd a vojenská prokuratúra,
5.
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky,
i)
služobnou cestou krátkodobé plnenie služobných povinností mimo určeného vojenského útvaru.“.
6.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa v § 12 ods. 6, § 15 ods. 13 a 14, § 15b až 15d, § 15f a 15g, § 15p, § 16 ods. 3 a § 18 ods. 1 a 2 používa pojem vojenský útvar, rozumie sa tým aj ministerstvo.“.
7.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Občanovi, ktorý bol prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka3) a ktorému nevznikla branná povinnosť podľa odsekov 1 až 4, vzniká branná povinnosť odo dňa prijatia do tohto služobného pomeru.“.
8.
V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
9.
V § 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „trvale“.
10.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 11, ktoré znejú:
„(2)
Občan, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť podľa § 6 ods. 1, môže v stave bezpečnosti štátu vziať späť dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti na základe písomnej žiadosti podanej územnej vojenskej správe.
(3)
Branná povinnosť zaniká občanovi uvedenému v odseku 2 odo dňa doručenia jeho žiadosti o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti územnej vojenskej správe.
(4)
Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť podľa § 6 ods. 3, môže v stave bezpečnosti štátu vziať späť dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti na základe písomnej žiadosti podanej ministerstvu.
(5)
Branná povinnosť zaniká občanovi alebo cudzincovi uvedenému v odseku 4 odo dňa doručenia jeho žiadosti o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti ministerstvu.
(6)
Žiadosť o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti obsahuje údaje uvedené v § 6 ods. 6 písm. a) až f).
(7)
Ak občan vezme späť dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti, na opätovne podanú žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa neprihliada.
(8)
Občan uvedený v odsekoch 2 a 4 a cudzinec uvedený v odseku 4 je povinný podať žiadosť o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti s úradne osvedčeným podpisom. Na účely tohto zákona môže podpis občana uvedeného v odseku 2 osvedčiť aj zamestnanec územnej vojenskej správy pri osobnom podaní žiadosti.
(9)
Na žiadosť o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti podanú v období krízovej situácie sa neprihliada.
(10)
Branná povinnosť zaniká aj profesionálnemu vojakovi, ktorý je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl,8a) a to odo dňa skončenia služobného pomeru.
(11)
Profesionálnej vojačke, ktorej sa skončil služobný pomer v prípravnej štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl,8b) zaniká branná povinnosť odo dňa skončenia tohto služobného pomeru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
§ 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 346/2005 Z. z.
8b)
§ 69 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
11.
V § 10 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
lekár určený ministerstvom a lekár určený samosprávnym krajom;12) ak lekára neurčí ministerstvo, dvaja lekári určení samosprávnym krajom.“.
12.
V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
sestra určená ministerstvom a laborant určený samosprávnym krajom; ak sestru neurčí ministerstvo, sestra určená samosprávnym krajom,“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.“.
14.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ohlasovne sú ďalej povinné oznámiť príslušnej územnej vojenskej správe zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť. V období krízovej situácie sú ohlasovne povinné zaslať na základe vyžiadania územnej vojenskej správy aj adresy prechodného pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť.“.
15.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Obec, ktorá vedie matriku,17a) je povinná oznámiť územnej vojenskej správe úmrtie občana, ktorému vznikla branná povinnosť, alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho a zmeny v údajoch uvedených v odseku 9 písm. a) a b). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky17b) je povinné oznámiť územnej vojenskej správe úmrtie občana, ktorému vznikla branná povinnosť, ak úmrtie nastalo na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky alebo na území, ktoré nepatrí žiadnemu štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších prepisov.
17b)
§ 23 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
V čase vojny4) alebo vojnového stavu5) sú ohlasovne povinné na základe vyžiadania zaslať územnej vojenskej správe menný zoznam občanov, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí vycestovali do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní;17c) údaje o občanoch obsahujú okrem údajov podľa odseku 9 aj štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c)
§ 9 zákona č. 253/1998 Z. z.“.
17.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Do prieskumu možno zaradiť vojaka v zálohe aj na základe rozhodnutia ministerstva; vojaka mimoriadnej služby možno do prieskumu zaradiť aj na základe rozhodnutia veliteľa vojenského útvaru.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
19.
V § 12 ods. 6 sa slová „príslušný vedúci služobného úradu19)" nahrádzajú slovami „veliteľ vojenského útvaru".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
20.
V § 12 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
lekár určený ministerstvom a lekár určený samosprávnym krajom; ak lekára neurčí ministerstvo, dvaja lekári určení samosprávnym krajom.“.
21.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Náhradu cestovných výdavkov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta prieskumu a späť v cene cestovného lístka mestskou a miestnou hromadnou dopravou, verejnou autobusovou dopravou13) a verejnou osobnou dopravou na dráhe14) vojakovi v zálohe predvolanému na prieskum podľa odseku 12 uhradí územná vojenská správa.“.
22.
V § 14 ods. 3 sa slová „v aktívnej zálohe" nahrádzajú slovami „v aktívnych zálohách".
23.
V § 14 ods. 4 písm. a) sa za slovo „stupňa" vkladá čiarka a slová „slobodníka a desiatnika".
24.
V § 14 ods. 8, 9 a 11 sa slová „vedúci služobného úradu" nahrádzajú slovami „veliteľ vojenského útvaru".
25.
V § 14 ods. 15 písmená a) a b) znejú:
„a)
jednorazový finančný príspevok v sume 75 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni24) za každý skončený kalendárny rok v aktívnych zálohách, ktorý vyplatí príslušný vojenský útvar do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok; vojenský útvar môže vojakovi zaradenému do aktívnych záloh znížiť finančný príspevok o pomernú časť za každý deň neúčasti na odbornej príprave,
b)
pomerná časť hodnostného platu24) patriaceho za čas odbornej prípravy z prvého platového stupňa vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol; pomernú časť hodnostného platu vojenský útvar vyplatí najneskôr do 15 dní po skončení odbornej prípravy za príslušný kalendárny rok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
26.
V § 14 ods. 15 písm. d) a ods. 16 sa slová „služobný úrad" nahrádzajú slovami „vojenský útvar".
27.
V § 14 ods. 17 sa slová „Vedúci služobného úradu" nahrádzajú slovami „Vojenský útvar".
28.
V § 14 ods. 20 sa slová „Generálneho štábu ozbrojených síl" nahrádzajú slovami „generálneho štábu" a slová „služobný úrad" sa nahrádzajú slovami „vojenský útvar".
29.
V § 15 ods. 5 sa v úvodnej vete za slovo „dostaviť" vkladá slovo „sa".
30.
V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
občan bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.“.
31.
V § 15 odseky 13 a 14 znejú:
„(13)
Mimoriadna služba sa začína prezentáciou občana v deň jeho nástupu do určeného vojenského útvaru. Pri nástupe je občan povinný preukázať svoju totožnosť.
(14)
Pri prezentácii podľa odseku 13 sa vykonáva overenie totožnosti občana, odobratie povolávacieho rozkazu na výkon mimoriadnej služby, lekárska prehliadka, pri ktorej sa vykonáva aj odobratie odtlačkov prstov a biologickej vzorky, ak mu neboli odobraté počas služobného pomeru profesionálneho vojaka.29a) Pri prezentácii sa občanovi oznámi jeho zaradenie do funkcie v určenom vojenskom útvare. Prezentáciou sa občan stáva vojakom mimoriadnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 51a zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
32.
Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15r, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠15a
Vojenské hodnosti
(1)
Vojakovi mimoriadnej služby patrí vojenská hodnosť.29b) Vojenskou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť vojaka mimoriadnej služby na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený.
(2)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 písm. e) prvom bode patrí vojenská hodnosť, ktorú dosiahol ku dňu nariadenia výkonu mimoriadnej služby.
(3)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 písm. e) druhom bode a treťom bode patrí vojenská hodnosť, ktorú dosiahol ku dňu zaradenia do záloh alebo do ktorej bol po zaradení do záloh vymenovaný alebo povýšený podľa tohto zákona alebo podľa predpisu upravujúceho vojnových veteránov.29c)
(4)
Vojaka mimoriadnej služby bez vojenskej hodnosti po prezentácii vo vojenskom útvare veliteľ 29d) vymenuje do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa a zaradí ho do základného výcviku.
(5)
Vojaka mimoriadnej služby vo vojenskej hodnosti vojaka 1. stupňa po prezentácii vo vojenskom útvare veliteľ zaradí do základného výcviku.
(6)
Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v odsekoch 4 a 5 po vykonaní základného výcviku veliteľ povýši do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa.
(7)
Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v odseku 6 po vykonaní odbornej prípravy veliteľ
a)
ponechá vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo povýši do vojenskej hodnosti slobodník, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
vymenuje do vojenskej hodnosti podpráporčík, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor práporčíkov,
c)
vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
§ 15b
Mimoriadne vymenovanie a mimoriadne povýšenie
(1)
Vojak mimoriadnej služby môže byť mimoriadne vymenovaný alebo mimoriadne povýšený do vojenskej hodnosti o jeden stupeň vyššej, než akú dosiahol, ak významnou mierou prispel k plneniu služobných povinností alebo ak vykonal záslužný čin.
(2)
Vojaka mimoriadnej služby v hodnostnom zbore
a)
mužstva a poddôstojníkov povyšuje veliteľ vojenského útvaru, v ktorom vykonáva mimoriadnu službu,
b)
práporčíkov vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený náčelníkom generálneho štábu,
c)
dôstojníkov do vojenskej hodnosti
1.
poručík až kapitán vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený náčelníkom generálneho štábu,
2.
major až plukovník povyšuje náčelník generálneho štábu,
3.
brigádny generál až generál vymenúva alebo povyšuje prezident Slovenskej republiky.
(3)
Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 písm. h) štvrtom bode v hodnostnom zbore
a)
mužstva a poddôstojníkov, povyšuje veliteľ vojenského útvaru, v ktorom vykonáva mimoriadnu službu,
b)
práporčíkov, vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený ministrom,
c)
dôstojníkov do vojenskej hodnosti
1.
poručík až plukovník, vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený ministrom,
2.
brigádny generál až generál, vymenúva alebo povyšuje prezident Slovenskej republiky.
(4)
Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 písm. h) piatom bode v hodnostnom zbore
a)
mužstva a poddôstojníkov, povyšuje veliteľ vojenského útvaru, v ktorom vykonáva mimoriadnu službu,
b)
práporčíkov, vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený prezidentom Slovenskej republiky,
c)
dôstojníkov do vojenskej hodnosti
1.
poručík až plukovník, vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený prezidentom Slovenskej republiky,
2.
brigádny generál až generál, vymenúva alebo povyšuje prezident Slovenskej republiky.
(5)
Vojak mimoriadnej služby, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností alebo v súvislosti s ním, môže byť mimoriadne vymenovaný alebo mimoriadne povýšený do vojenskej hodnosti in memoriam.
§ 15c
Ustanovenie do funkcie
(1)
Vojak mimoriadnej služby uvedený v § 2 písm. e) prvom bode vykonáva mimoriadnu službu vo funkcii, v ktorej vykonával štátnu službu profesionálneho vojaka,3) vo vojenskom útvare podľa plánovaného určenia.
(2)
Vojak mimoriadnej služby uvedený v § 2 písm. e) druhom bode sa ustanoví do funkcie podľa plánovaného určenia; ak vykonáva odbornú prípravu v inom vojenskom útvare, veliteľ tohto vojenského útvaru ho vyšle do určeného vojenského útvaru, ktorého veliteľ ho ustanoví do funkcie podľa plánovaného určenia.
(3)
Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa a vo vyššej vojenskej hodnosti po vykonanej prezentácii v určenom vojenskom útvare veliteľ
a)
ustanoví do funkcie podľa získanej odbornosti a dosiahnutej vojenskej hodnosti,29b) ak úroveň jeho odbornej pripravenosti je v súlade s ustanovenými kritériami, alebo
b)
vyšle do určeného vojenského útvaru na absolvovanie odbornej prípravy na získanie odbornosti na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený, ak úroveň jeho odbornej pripravenosti nie je v súlade s ustanovenými kritériami.
(4)
Ak si to dôležitý záujem výkonu služby vyžaduje, možno vojaka mimoriadnej služby ustanoviť v tom istom hodnostnom zbore29b) do funkcie, na ktorú sa vyžaduje vojenská hodnosť najviac o dva stupne nižšia alebo o jeden stupeň vyššia, než akú dosiahol.
(5)
Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 písm. e) štvrtom bode po vykonaní základného výcviku veliteľ vojenského útvaru vyšle do určeného vojenského útvaru na absolvovanie odbornej prípravy na získanie odbornosti a na výkon funkcie, na ktorú má byť pripravovaný.
(6)
Ak si to situácia v ozbrojených silách vyžaduje, na ustanovenie vojaka mimoriadnej služby do funkcie sa odseky 1 až 4 nepoužijú.
§ 15d
Evidencia vojakov mimoriadnej služby
(1)
Evidenciu vojakov mimoriadnej služby vedie vojenský útvar, v ktorom vojak mimoriadnej služby túto službu vykonáva.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 súvisiaca s výkonom mimoriadnej služby obsahuje údaje uvedené v § 21 ods. 3.
(3)
Na zabezpečenie evidencie podľa odseku 1 vojenský útvar vedie
a)
osobný spis vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 písm. e) prvom bode,
b)
osobnú kartu vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 písm. e) druhom až štvrtom bode.
(4)
Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby vojenský útvar
a)
osobný spis vojaka mimoriadnej služby podľa odseku 3 písm. a) uloží vo svojej evidencii,
b)
osobnú kartu vojaka mimoriadnej služby podľa odseku 3 písm. b) zašle do 30 dní od prepustenia z výkonu mimoriadnej služby územnej vojenskej správe.
(5)
Uchovávanie údajov podľa odseku 2 o vojakoch mimoriadnej služby uvedených v § 2 písm. e) druhom až štvrtom bode v období krízovej situácie zabezpečuje územná vojenská správa.
§ 15e
Vojenské medaily a vojenské odznaky
Za ocenenie výkonu mimoriadnej služby možno udeliť vojakovi mimoriadnej služby vojenskú medailu alebo vojenský odznak. Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť aj in memoriam.
§ 15f
Dovolenka a mimoriadna dovolenka počas výkonu mimoriadnej služby
(1)
Vojak mimoriadnej služby má v čase vojny alebo vojnového stavu nárok na dovolenku v trvaní najviac 18 kalendárnych dní za kalendárny rok, najskôr však po uplynutí 90 kalendárnych dní od nástupu na výkon mimoriadnej služby.
(2)
Vojakovi mimoriadnej služby môže veliteľ vojenského útvaru v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu udeliť mimoriadnu dovolenku v trvaní najviac troch kalendárnych dní, ak mu zomrela blízka osoba29e) alebo ak ho postihnú následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny.
(3)
Ak si to plnenie úloh v období krízovej situácie vyžaduje, možno vojaka mimoriadnej služby z dovolenky odvolať.
(4)
Vojakovi mimoriadnej služby patrí počas dovolenky a mimoriadnej dovolenky hodnostný plat.
(5)
Vojakovi mimoriadnej služby patrí po prepustení alebo skončení výkonu mimoriadnej služby náhrada za nevyčerpanú dovolenku v sume hodnostného platu. Pri výpočte náhrady za nevyčerpanú dovolenku sa postupuje rovnakým spôsobom ako pri výpočte pomernej časti hodnostného platu a príplatku ustanovenom v § 15p ods. 7.
§ 15g
Zdravotná starostlivosť
(1)
Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vojakovi mimoriadnej služby sa vzťahujú predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť,29f) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vojakovi mimoriadnej služby sa bezplatne poskytuje potrebná zdravotná starostlivosť vo vojenských zdravotníckych zariadeniach. Na základe odporúčania služobného lekára alebo ošetrujúceho lekára možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť aj v iných zdravotníckych zariadeniach alebo v lôžkovej časti obväziska vojenského útvaru.
(3)
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vojakovi mimoriadnej služby na základe rozhodnutia veliteľa, alebo ak si to povaha zranenia alebo ochorenia bezprostredne vyžaduje.
§ 15h
Naturálne náležitosti vojaka mimoriadnej služby
(1)
Vojak mimoriadnej služby má počas výkonu mimoriadnej služby nárok na naturálne náležitosti, ktorými sú
a)
proviantné náležitosti,
b)
výstrojové náležitosti,
c)
prepravné náležitosti,
d)
ubytovanie.
(2)
Proviantné náležitosti sa poskytujú vojakovi mimoriadnej služby formou naturálneho stravovania počas výkonu mimoriadnej služby. Naturálne stravovanie je bezplatné zabezpečenie výživy.
(3)
Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata vrátane vojenských výstrojových súčiastok a služby bezplatne poskytované vojakovi mimoriadnej služby; službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava, úprava a údržba vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojových súčiastok vojaka mimoriadnej služby, ako aj vytvorenie podmienok na zabezpečenie osobnej hygieny.
(4)
Prepravné náležitosti sa poskytujú vojakovi mimoriadnej služby formou bezplatnej prepravy z miesta výkonu mimoriadnej služby
a)
pri premiestnení do iného miesta výkonu mimoriadnej služby,
b)
pri vyslaní do určeného vojenského útvaru a späť,
c)
do nemocnice, polikliniky alebo do iného zdravotníckeho zariadenia a späť,
d)
na dovolenku, mimoriadnu dovolenku a späť,
e)
na služobnú cestu a späť.
(5)
Ubytovanie sa vojakovi mimoriadnej služby poskytuje bezplatne.
(6)
Nárok na naturálne náležitosti vzniká vojakovi mimoriadnej služby odo dňa nástupu na výkon mimoriadnej služby. Nárok na naturálne náležitosti zaniká odo dňa prepustenia z výkonu mimoriadnej služby alebo odo dňa skončenia výkonu mimoriadnej služby.
§ 15i
Služobná disciplína
Na služobnú disciplínu vojaka mimoriadnej služby pri výkone mimoriadnej služby sa primerane použijú ustanovenia o služobnej disciplíne, disciplinárnej právomoci, disciplinárnej zodpovednosti, disciplinárnom previnení, disciplinárnom opatrení, ukladaní disciplinárnych opatrení, zahladení disciplinárnych opatrení a disciplinárnych odmenách obsiahnuté v osobitnom predpise29g) upravujúcom štátnu službu profesionálnych vojakov.
§ 15j
Plat vojaka mimoriadnej služby
Plat vojaka mimoriadnej služby je
a)
hodnostný plat,
b)
príplatok za výkon mimoriadnej služby.
§ 15k
Hodnostný plat
(1)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 písm. e) prvom bode patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat podľa dosiahnutej hodnosti v služobnom pomere profesionálneho vojaka,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 písm. e) prvom bode, ktorý nebol zaradený aspoň do ôsmeho platového stupňa, patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat podľa dosiahnutej hodnosti z ôsmeho platového stupňa hodnostného platu profesionálneho vojaka.24)
(3)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 písm. e) druhom až štvrtom bode patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat podľa dosiahnutej hodnosti z ôsmeho platového stupňa hodnostného platu profesionálneho vojaka.24)
(4)
Vojakovi mimoriadnej služby ustanovenému do hodnosti vojaka 1. stupňa patrí hodnostný plat v sume platu vojaka 2. stupňa v ôsmom platovom stupni hodnostného platu profesionálneho vojaka.24)
(5)
Vojakovi mimoriadnej služby patrí hodnostný plat za výkon mimoriadnej služby odo dňa jej nariadenia alebo odo dňa prezentácie.
§ 15l
Príplatok za výkon mimoriadnej služby
(1)
Vojakovi mimoriadnej služby, ktorý plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia zdravia alebo života alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie alebo miesta výkonu mimoriadnej služby poskytnúť príplatok za výkon mimoriadnej služby (ďalej len „príplatok“) až do sumy prvého platového stupňa hodnostného platu profesionálneho vojaka v hodnosti kapitán.24) Príplatok sa poskytuje mesačne spolu s hodnostným platom.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
§ 15m
Plat počas zajatia a plat počas vyhlásenia za nezvestného
Vojakovi mimoriadnej služby patrí počas zajatia alebo počas vyhlásenia za nezvestného hodnostný plat najdlhšie do 30 dní odo dňa skončenia krízovej situácie.
§ 15n
Plat počas väzby
(1)
Vojakovi mimoriadnej služby nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vojakovi mimoriadnej služby patrí plat odo dňa vzatia do väzby, ak súd rozhodne o jeho oslobodení spod obžaloby alebo ak dôjde k zastaveniu jeho trestného stíhania okrem prípadov, ak trestné stíhanie je
a)
podmienečne zastavené,
b)
skončené právoplatným odsudzujúcim rozsudkom,
c)
zastavené preto, že vojak mimoriadnej služby nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný,
d)
skončené zmierom,
e)
premlčané.
(3)
Vojakovi mimoriadnej služby v prípadoch uvedených v odseku 2 patrí plat v sume, v ktorej mu patril pred vzatím do väzby.
§ 15o
Vojakovi mimoriadnej služby nepatrí plat počas svojvoľného vzdialenia sa z miesta výkonu mimoriadnej služby.
§ 15p
Spoločné ustanovenia k odmeňovaniu
(1)
Plat sa vypláca v mene ustanovenej v Slovenskej republike v mieste výkonu mimoriadnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak; v inej mene, ako je ustanovená v Slovenskej republike, možno plat vyplácať iba za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Ak vojak mimoriadnej služby vykonáva mimoriadnu službu mimo územia Slovenskej republiky, môže sa mu na jeho žiadosť poskytnúť časť platu v mene podľa krajiny vyslania v eurách alebo v amerických dolároch. Na prepočet časti platu sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska a platný voči euru a americkému doláru v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý na časť platu vznikol nárok. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje len na časť platu, ktorú vojak mimoriadnej služby žiada vyplatiť v hotovosti v mieste výkonu mimoriadnej služby.
(3)
Časťou platu podľa odseku 2 je plat po odpočítaní povinnej časti platu na zabezpečenie výživy osoby, voči ktorej má vojak mimoriadnej služby vyživovaciu povinnosť (ďalej len „vyživovaná osoba“).29h)
(4)
Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(5)
Plat splatný v priebehu dovolenky alebo mimoriadnej dovolenky sa na žiadosť vojaka mimoriadnej služby vyplatí najskôr dva dni pred nastúpením dovolenky alebo mimoriadnej dovolenky.
(6)
Pri prepustení z výkonu mimoriadnej služby sa vyplatí plat splatný za mesačné obdobie v deň prepustenia z výkonu mimoriadnej služby, ak sa veliteľ vojenského útvaru s vojakom mimoriadnej služby nedohodne inak.
(7)
Pri výkone mimoriadnej služby, ktorá trvá kratšie ako jeden mesiac, patrí vojakovi mimoriadnej služby pomerná časť hodnostného platu a príplatku. Pomerná časť hodnostného platu a príplatku sa vypočíta tak, že súčet mesačného hodnostného platu a príplatku sa vydelí počtom kalendárnych dní príslušného mesiaca a vynásobí sa počtom kalendárnych dní, počas ktorých vojak mimoriadnej služby túto službu vykonával.
(8)
Na písomnú žiadosť vojaka mimoriadnej služby je vojenský útvar povinný pri výplate platu alebo iných peňažných plnení v jeho prospech poukázať ním určenú sumu na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Ak o to vojak mimoriadnej služby požiada, vojenský útvar je povinný ním určené časti platu alebo iných peňažných plnení poukazovať aj na viac účtov, ktoré si vojak mimoriadnej služby určil.
(9)
Pri vyúčtovaní platu je vojenský útvar povinný vydať vojakovi mimoriadnej služby písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach.
(10)
Vojak mimoriadnej služby môže na prevzatie platu písomne splnomocniť inú osobu.
(11)
Vojakovi mimoriadnej služby, ktorý je v zajatí alebo ktorý je vyhlásený za nezvestného, sa časť platu podľa odseku 3 patriaca počas zajatia alebo počas vyhlásenia za nezvestného poukazuje na účet územnej vojenskej správy.
(12)
Ak pominú dôvody podľa odseku 11, územná vojenská správa vyplatí vojakovi mimoriadnej služby časť platu, na ktorú mu vznikol nárok počas zajatia alebo počas vyhlásenia za nezvestného.
(13)
Peňažné nároky vojaka mimoriadnej služby jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho platu prechádzajú nároky vyplývajúce z výkonu mimoriadnej služby postupne priamo na jeho manžela, manželku, deti a rodičov. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
(14)
Peňažné nároky vojenského útvaru zanikajú smrťou vojaka mimoriadnej služby s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré vojak mimoriadnej služby pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy.
§ 15r
Zrážky z platu a poradie zrážok
(1)
Z platu zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie, poistného na zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré je povinný platiť vojak mimoriadnej služby, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, nedoplatku na dani, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.
(2)
Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť z platu len
a)
preddavok na plat, ktorý je vojak mimoriadnej služby povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tohto platu,
b)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo orgánom štátnej správy,
c)
peňažné tresty uložené vojakovi mimoriadnej služby vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29b až 29h znejú:
„29b)
§ 34 zákona č. 346/2005 Z. z.
29c)
Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z.
29d)
§ 7 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z.
29e)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
29f)
Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29g)
§ 117 ods. 1 až 6, § 122 ods. 3 a § 123 až 134 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
29h)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 16 ods. 2 sa za slová „vojakov mimoriadnej služby" vkladajú slová „uvedených v odseku 1".
34.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Z výkonu mimoriadnej služby možno prepustiť vojaka mimoriadnej služby uvedeného v odseku 1 aj na základe rozhodnutia veliteľa vojenského útvaru, ak
a)
sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu,
b)
sa stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného príslušníka nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci,
c)
ho postihnú následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny, alebo
d)
občan bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.“.
35.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Z výkonu mimoriadnej služby možno prepustiť aj tehotnú vojačku, ktorá bola na jej výkon povolaná, ak podľa lekárskeho posudku výkon mimoriadnej služby ohrozuje jej tehotenstvo.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
36.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Proti rozhodnutiu o prepustení z výkonu mimoriadnej služby podľa odseku 3 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
(7)
Vojak mimoriadnej služby, ktorý je po skončení krízovej situácie v zajatí alebo vyhlásený za nezvestného, považuje sa za prepusteného z výkonu mimoriadnej služby odo dňa skončenia krízovej situácie.“.
37.
Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16b, ktoré znejú:
㤠16a
Vojak mimoriadnej služby uvedený v § 2 písm. e) prvom bode po prepustení z výkonu mimoriadnej služby pokračuje vo výkone štátnej služby profesionálneho vojaka.3)
§ 16b
Výkon mimoriadnej služby vojaka mimoriadnej služby sa skončí dňom uvedeným v úmrtnom liste vojaka mimoriadnej služby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol vojak mimoriadnej služby vyhlásený za mŕtveho podľa Občianskeho zákonníka.“.
38.
V § 17 odsek 5 znie:
„(5)
Zamestnávateľ uvedený v odseku 2 je povinný oznámiť územnej vojenskej správe vznik a zánik služobného pomeru svojich zamestnancov do 30 dní od vzniku a zániku služobného pomeru; oznámenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
dátum vzniku a zániku služobného pomeru,
e)
pri zániku služobného pomeru aj údaje
1.
o dosiahnutej hodnosti,
2.
o dĺžke trvania služobného pomeru,
3.
o odsúdení na trest straty hodnosti,
4.
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5.
o služobnom zaradení pred zánikom služobného pomeru.“.
39.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Zamestnávateľ uvedený v odseku 4 je povinný do 31. januára kalendárneho roka oznámiť príslušnej územnej vojenskej správe schválený počet občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu podľa odseku 7 a predložiť územnej vojenskej správe ich menný zoznam, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu.
(9)
Ak vzniknú a zaniknú dôvody oslobodenia, zamestnávateľ uvedený v odseku 4 je povinný v lehote do 30 dní oznámiť túto skutočnosť príslušnej územnej vojenskej správe.“.
40.
V § 18 ods. 1 sa slová „vedúci služobného úradu" nahrádzajú slovami „veliteľ vojenského útvaru".
41.
V § 18 ods. 2 sa slová „vedúcemu služobného úradu" nahrádzajú slovami „veliteľovi vojenského útvaru".
42.
V § 18 ods. 8 sa slová „Po skončení výkonu mimoriadnej služby alebo odbornej prípravy" nahrádzajú slovami „Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby alebo po skončení odbornej prípravy".
43.
V § 19 ods. 2 sa nad slovo „vojne" umiestňuje odkaz 4 a vkladajú sa slová „alebo vo vojnovom stave5)".
44.
Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠19a
Náhrada škody
(1)
Vojak mimoriadnej služby zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinnosti pri výkone mimoriadnej služby alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom.
(2)
Ak bola škoda podľa odseku 1 spôsobená aj porušením povinnosti zo strany štátu, vojak mimoriadnej služby znáša škodu pomerne.
(3)
Štát zodpovedá za škodu spôsobenú vojakovi mimoriadnej služby a za škodu, ktorú vojak mimoriadnej služby spôsobil tretím osobám pri výkone mimoriadnej služby alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom.
(4)
Štát zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc vojakovi mimoriadnej služby pri výkone mimoriadnej služby na jeho žiadosť alebo s jeho vedomím; tejto zodpovednosti sa môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že osoba škodu spôsobila úmyselne.
(5)
Ak došlo pri výkone mimoriadnej služby alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom k ujme na zdraví alebo k smrti osoby uvedenej v odsekoch 3 a 4, postupuje sa podľa predpisov o sociálnom poistení alebo podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.30a)
(6)
Náhradu škody podľa odsekov 1 až 4 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
(7)
Na náhradu škody sa primerane použijú ustanovenia § 180 až 190 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.3)
Jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby
§ 19b
(1)
Vojak mimoriadnej služby má v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby (ďalej len „príspevok“), ak
a)
bol prepustený z výkonu mimoriadnej služby podľa § 16 ods. 1, 3, 4, 7 a § 16a alebo
b)
sa mu skončil výkon mimoriadnej služby podľa § 16b.
(2)
Príspevok podľa odseku 1 je za každý kalendárny deň výkonu mimoriadnej služby
a)
3,5 % hodnostného platu prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa,24) ak vykonával mimoriadnu službu v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo
b)
7 % hodnostného platu prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa,24) ak vykonával mimoriadnu službu v čase vojny alebo vojnového stavu.
(3)
Príspevok sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
§ 19c
Nárok na príspevok podľa § 19b nemá vojak mimoriadnej služby, ktorý bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,30b) alebo za zločin,30c) ktorý spáchal v čase výkonu mimoriadnej služby.
§ 19d
(1)
Ak sa skončí výkon mimoriadnej služby vojaka mimoriadnej služby úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho, má pozostalý manžel nárok na príspevok v sume, v akej by patril vojakovi mimoriadnej služby v čase úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho.
(2)
Ak niet pozostalého manžela, nárok na pomernú časť príspevku, na ktorú by mal inak nárok pozostalý manžel, má každé pozostalé dieťa po zomretom vojakovi mimoriadnej služby alebo po vojakovi mimoriadnej služby, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho.
(3)
Ak niet pozostalého manžela ani pozostalých detí, nárok na pomernú časť príspevku, na ktorú by mal inak nárok pozostalý manžel, majú rodičia zomretého vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka mimoriadnej služby, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho.
§ 19e
(1)
Nárok na príspevok si vojak mimoriadnej služby alebo pozostalí po ňom uplatňujú po skončení krízovej situácie na základe písomnej žiadosti na ministerstve.
(2)
Príspevok sa vyplatí v hotovosti alebo v bezhotovostnej forme do 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia o jeho priznaní.
(3)
Nárok na príspevok sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(4)
Lehota podľa odseku 3 neplynie počas konania o priznaní príspevku a v období, počas ktorého vojakovi mimoriadnej služby, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený. Lehota podľa odseku 3 neplynie ani vtedy, ak bol vojak mimoriadnej služby aj po skončení krízovej situácie v zajatí alebo bol vyhlásený za nezvestného.
§ 19f
Financovanie
Výdavky súvisiace s výkonom mimoriadnej služby sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov.30d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30d znejú:
„30a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30b)
§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z.
30c)
§ 11 zákona č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.
30d)
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
45.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Evidencia podľa odseku 2 súvisiaca s plnením brannej povinnosti obsahuje
a)
meno aj predchádzajúce meno, priezvisko aj predchádzajúce priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
údaje o rodinnom stave,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,29e)
g)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
h)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
i)
údaje o ukončenom vzdelaní,
j)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
k)
záznamy o výkone mimoriadnej služby a o vojenskej službe v ozbrojených silách iného štátu,
l)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
m)
záznamy o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby,
n)
výsledky odvodu a výsledky prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
o)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
p)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ako 90 dní,
q)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
r)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a Hasičskom a záchrannom zbore.“.
46.
V § 21 ods. 6 sa slová „služobný úrad" nahrádzajú slovami „príslušný vojenský útvar".
47.
V § 21 odsek 8 znie:
„(8)
Náhradu nákladov na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie odvodu alebo prieskumu uhrádza územná vojenská správa. Náhradu nákladov na cestovné výdavky, stravné a ubytovanie osôb uvedených v prvej vete uhrádza územná vojenská správa v sume a za podmienok podľa predpisu o cestovných náhradách.33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
48.
V § 21 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Vojaka v zálohe možno mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti.
(11)
Vojaka v zálohe do hodnosti brigádneho generála mimoriadne vymenúva a do ďalších generálskych hodností mimoriadne povyšuje prezident Slovenskej republiky na návrh ministra; do ostatných vojenských hodností vojaka v zálohe vymenúva alebo povyšuje minister.“.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 14.
49.
V § 21 ods. 14 sa slová „§ 3 až 6, § 7 písm. a), d) až h), § 8 až 13 a § 15 až 21" nahrádzajú slovami „§ 3 až 13 a § 15 až 21".
50.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:
„(15)
Ak je občan povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušnú územnú vojenskú správu alebo na lekárske vyšetrenie, uhrádza mu územná vojenská správa náhradu príjmov z podnikania v sume jeho priemerného príjmu podľa posledného daňového priznania.34a)
(16)
Príjmami z podnikania na účely tohto zákona sú
a)
príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,34b)
b)
príjmy zo živnosti,34c)
c)
príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov34d) neuvedené v písmenách a) a b),
d)
príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
e)
príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu.34e)
(17)
Ak je občan povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušnú územnú vojenskú správu alebo na lekárske vyšetrenie, cestovné výdavky za cestu z miesta trvalého pobytu a späť v cene cestovného lístka mestskou a miestnou hromadnou dopravou, verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe mu uhradí územná vojenská správa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34e znejú:
„34a)
§ 32 zákona č. 595/2003 Z. z.
34b)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
34c)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
34d)
Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
34e)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z. a zákona č. 282/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu26) a lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej spôsobilosti26a) na základe vyžiadania príslušnej územnej vojenskej správy zo zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,53a)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26a sa za slovo „§ 12" vkladajú slová „ods. 7 a 8".
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 4 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 8 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až u) sa označujú ako písmená f) až t).
2.
V § 11 ods. 9, § 13 ods. 19 a § 16 ods. 8 slová „8 písm. a) až i), k), p) a q)" sa nahrádzajú slovami „8 písm. a) až h), j), o) a p)".
3.
V § 11 ods. 10 slová „8 písm. j), l) až n) a s)" sa nahrádzajú slovami „8 písm. i), k) až m) a r)".
4.
V § 13 ods. 18 slová „8 písm. c), f) a o)" sa nahrádzajú slovami „8 písm. c) a n)".
5.
V § 29b ods. 6 slová „o) a q)" sa nahrádzajú slovami „n) a p)".
Čl. IV
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slovo „evidenciu" nahrádza slovom „dokumentáciu" a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „evidencia občanov“)".
2.
V § 4 ods. 1 sa slová „Evidovaný občan" nahrádzajú slovom „Občan".
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „v čase vojny a vojnového stavu" nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie10a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.“.
4.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa slovo „evidovaného".
5.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťa slovo „evidovaný" a na konci sa pripájajú tieto slová: „písomným podaním alebo môže vyhlásenie podpísať priamo pred zamestnancom územnej vojenskej správy".
6.
V § 4 ods. 8 sa vypúšťa slovo „evidovaného" a slovo „evidovaný".
7.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
údaj o rodinnom stave,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,12a)
g)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
h)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
i)
údaje o ukončenom vzdelaní,
j)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
k)
údaje o podaní vyhlásenia a späťvzatí vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby a záznamy o výkone alternatívnej služby,
l)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
m)
záznamy o oslobodení od výkonu alternatívnej služby,
n)
výsledky odvodu a prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
o)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
p)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ako 90 dní,
q)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
r)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a Hasičskom a záchrannom zbore.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
8.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa slovo „evidovaný".
9.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Ak evidovaný občan vezme späť vyhlásenie, územná vojenská správa vydá do 30 dní rozhodnutie o jeho vyradení z dokumentácie evidovaných občanov.“.
10.
V § 6 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
zabezpečenia obrany štátu, poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach,17) ak je ohrozený život a zdravie fyzických osôb a majetok právnických osôb alebo fyzických osôb,“.
11.
V § 6 ods. 6 sa slová „v čase vojny a vojnového stavu" nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie".
12.
V § 6 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.“.
13.
V § 6 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy o odložení nástupu na výkon alternatívnej služby sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.".
14.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Preradenie a oslobodenie od výkonu alternatívnej služby
(1)
Územná vojenská správa môže na žiadosť evidovaného občana zo zdravotných, rodinných alebo sociálnych dôvodov preradiť evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi; na preradenie evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi sa primerane použije ustanovenie § 6 ods. 9.
(2)
Územná vojenská správa môže na žiadosť zamestnávateľa preradiť evidovaného občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.
(3)
Ak územná vojenská správa zistí, že zamestnávateľ závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, rozhodne o preradení občana na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi.
(4)
Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy podľa odsekov 1 až 3 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
(5)
Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby2) podľa zákona o brannej povinnosti.21)“.
15.
V § 8 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
odmenu za vykonávanú prácu v sume platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,26)“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 139 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.".
17.
V § 8 ods. 4 písm. e) sa slová „podľa tarify Slovenskej autobusovej dopravy alebo Železníc Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „v cene cestovného lístka mestskou a miestnou hromadnou dopravou, verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe".
18.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje evidovanému občanovi náležitosti podľa odseku 4, patrí peňažná náhrada. Peňažnú náhradu poskytuje územná vojenská správa. Peňažná náhrada je splatná do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia mieru alebo skončenia vojnového stavu.“.
19.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť územnej vojenskej správe zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej formy, názvu a pracoviska a závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana, ktoré nastali počas výkonu alternatívnej služby.“.
20.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Na výkon pracovnej činnosti evidovaného občana sa primerane vzťahuje Zákonník práce28) s výnimkou ustanovení
a)
o maximálnej dĺžke pracovného času,
b)
o vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernej časti,
c)
o dovolenke za odpracované dni,
d)
o dodatkovej dovolenke,
e)
o základnej výmere dovolenky,
f)
o odmeňovaní.“.
21.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok a na základnú výmeru dovolenky evidovaného občana sa primerane vzťahuje zákon o brannej povinnosti.28a)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 15f ods. 1 a 3 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.“.
22.
V § 10 ods. 2 sa slová „fyzické práce" nahrádzajú slovami „pracovnú činnosť".
23.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
24.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Z výkonu alternatívnej služby možno prepustiť evidovaného občana aj na základe rozhodnutia územnej vojenskej správy, ak
a)
sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať alternatívnu službu,
b)
bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody,
c)
sa stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného príslušníka nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej pomoci,
d)
ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
e)
bola u evidovanej občianky zistená ťarchavosť,
f)
nie je voľné pracovné miesto na vykonávanie pracovnej činnosti podľa § 10 ods. 2 a nemožno ho preradiť na výkon alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi podľa § 7 ods. 1 až 3.“.
25.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy o prepustení z výkonu alternatívnej služby podľa odseku 3 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 333/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.